Διάφορα έγγραφα

Στο μέρος αυτό δημοσιεύονται έγγραφα που αφορούν το θεσμικό όργανο, καθώς και την εξέλιξη του δικαιοδοτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Η μεταρρύθμιση του δικαιοδοτικού συστήματος της ΕΕ

 16/12/2015 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2422 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 13/10/2014 Απάντηση στην πρόσκληση της ιταλικής προεδρίας του Συμβουλίου για την κατάθεση νέων προτάσεων προς διευκόλυνση της προσπάθειας επιτεύξεως συμφωνίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο της Ένωσης

 13/10/2014 Επιχειρηματολογία

 13/10/2014 Εκτίμηση του κόστους που συνεπάγεται η αύξηση του αριθμού των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο 


Επιτροπή προβλεπόμενη από το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 16/01/2020 Έκτη έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Διαθέσιμη στις εξής γλώσσες: lang fr  pdf icon

28/02/2018 Πέμπτη έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαθέσιμη στις εξής γλώσσες: lang fr pdf icon

08/12/2017 ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/2262 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 4ης Δεκεμβρίου 2017 για τον διορισμό των μελών της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10/02/2017 Τέταρτη έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Διαθέσιμη στις εξής γλώσσες: lang fr pdf icon

12/02/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το διορισμό των μελών της επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13/12/2013 Τρίτη έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Διαθέσιμη στις εξής γλώσσες: lang fr pdf icon

22/01/2013 Δεύτερη έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαθέσιμη στις εξής γλώσσες: lang fr pdf icon

17/02/2011 Έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Διαθέσιμη στις εξής γλώσσες: lang fr pdf icon

26/01/2010 Σύσταση σχετική με τη σύνθεση της επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 255 ΣΛΕΕ pdf icon


Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Θεμελιωδών Ελευθεριών

24/01/2011 Κοινή Ανακοίνωση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν της συναντήσεως μεταξύ των δύο δικαιοδοτικών οργάνων τον Ιανουάριο του 2011.
Διαθέσιμη στις εξής γλώσσες: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

05/05/2010 Έγγραφο προβληματισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί ορισμένων πτυχών της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών pdf icon