Mitmesugused dokumendid

Selles rubriigis avaldatakse Euroopa Liidu kohtuid ning kohtusüsteemi arengut puudutavaid dokumente.


Euroopa Liidu kohtusüsteemi reform

 16/12/2015 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2015/2422, 16. detsember 2015, millega muudetakse protokolli nr 3 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta

 13/10/2014 Vastus nõukogu eesistujariigi Itaalia palvele esitada uusi ettepanekuid, et lihtsustada ülesannet saavutada nõukogus kokkulepe liidu Üldkohtu kohtunike arvu suurendamise korra küsimuses

 13/10/2014 Põhjendused

 13/10/2014 Üldkohtu kohtunike arvu suurendamise hinnanguline maksumus 


Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 sätestatud komitee

 16/01/2020 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 kuues sätestatud komitee tegevusaruanne. 
Kättesaadav järgmistes keeltes: lang fr  pdf icon

28/02/2018 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 nimetatud komitee viies tegevusaruanne.
Kättesaadav järgmistes keeltes: lang fr pdf icon

08/12/2017 NÕUKOGU OTSUS (EL, Euratom) 2017/2262, 4. detsember 2017, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 ette nähtud komitee liikmete nimetamise kohta

10/02/2017 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 neljas sätestatud komitee tegevusaruanne.
Kättesaadav järgmistes keeltes: lang fr pdf icon

12/02/2014 NÕUKOGU OTSUS, 11. veebruar 2014, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 ettenähtud komitee liikmete nimetamise kohta

13/12/2013 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 kolmanda sätestatud komitee tegevusaruanne.
Kättesaadav järgmistes keeltes: lang fr pdf icon

22/01/2013 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 teise sätestatud komitee tegevusaruanne.
Kättesaadav järgmistes keeltes: lang fr pdf icon

17/02/2011 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 sätestatud komitee tegevusaruanne.
Kättesaadav järgmistes keeltes: lang fr pdf icon

26/01/2010 Soovitus ELTL artiklis 255 sätestatud komitee koosseisu kohta pdf icon


Euroopa Liidu ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga

24/01/2011 Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu Kohtu presidendi ühine teatis pärast nende kohtute vahel jaanuaris 2011 aset leidnud kohtumist.
Kättesaadav järgmistes keeltes: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

05/05/2010 Euroopa Liidu Kohtu aruteludokument teatavate aspektide kohta Euroopa Liidu ühinemisel Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga pdf icon