Dažādi dokumenti

Dokumenti, kas ir saistīti ar tiesu iestādi, kā arī ar Eiropas Savienības tiesu sistēmas attīstību, ir publicēti šajā sadaļā.


ES tiesu sistēmas reforma

Tiesas lūgums atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 281. panta otrajai daļai grozīt 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

2015/16/12 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2015/2422 (2015. gada 16. decembris), ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

 2014/13/10 Atbilde uz Itālijas prezidentūras Padomē aicinājumu iesniegt jaunus priekšlikumus, lai atvieglotu uzdevumu panākt vienošanos Padomē par tiesnešu skaita palielināšanas Savienības Vispārējā tiesā noteikumiem

 2014/13/10 Argumenti

 2014/13/10 Vispārējās tiesas darbības uzlabošanas paredzamās izmaksas 


Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētā komiteja

 18/07/2022 Septītais ziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas darbību. 
Pieejams: lang fr  pdf icon

 16/01/2020 Sestais ziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas darbību. 
Pieejams: lang fr  pdf icon

2018/28/02 Piektais ziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas darbību.
Pieejams: lang fr pdf icon

2017/08/12 PADOMES LĒMUMS (ES, Euratom) 2017/2262 (2017. gada 4. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas locekļu iecelšanu

10/02/2017 Ceturtais ziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas darbību.
Pieejams: lang fr pdf icon

2014/12/02 PADOMES LĒMUMS (2014. gada 11. februāris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas locekļu iecelšanu

2013/13/12 Trešais ziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas darbību.
Pieejams: lang fr pdf icon

2013/22/01 Otrais ziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas darbību.
Pieejams: lang fr pdf icon

2011/17/02 Ziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas darbību.
Pieejams: lang fr pdf icon

2010/26/01 Ieteikums par LESD 255. pantā paredzētās komitejas sastāvu pdf icon


Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai

2011/24/01 Kopīgs Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētāju paziņojums pēc abu tiesu tikšanās 2011. gada janvārī.
Pieejams: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

2010/05/05 Eiropas Savienības Tiesas Apsvērumu dokuments par dažiem aspektiem attiecībā uz Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai pdf icon