Dažādi dokumenti

Dokumenti, kas ir saistīti ar tiesu iestādi, kā arī ar Eiropas Savienības tiesu sistēmas attīstību, ir publicēti šajā sadaļā.


ES tiesu sistēmas reforma

2015/16/12 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2015/2422 (2015. gada 16. decembris), ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

 2014/13/10 Atbilde uz Itālijas prezidentūras Padomē aicinājumu iesniegt jaunus priekšlikumus, lai atvieglotu uzdevumu panākt vienošanos Padomē par tiesnešu skaita palielināšanas Savienības Vispārējā tiesā noteikumiem

 2014/13/10 Argumenti

 2014/13/10 Vispārējās tiesas darbības uzlabošanas paredzamās izmaksas 


Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētā komiteja

 18/07/2022 Septītais ziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas darbību. 
Pieejams: lang fr  pdf icon

 16/01/2020 Sestais ziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas darbību. 
Pieejams: lang fr  pdf icon

2018/28/02 Piektais ziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas darbību.
Pieejams: lang fr pdf icon

2017/08/12 PADOMES LĒMUMS (ES, Euratom) 2017/2262 (2017. gada 4. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas locekļu iecelšanu

10/02/2017 Ceturtais ziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas darbību.
Pieejams: lang fr pdf icon

2014/12/02 PADOMES LĒMUMS (2014. gada 11. februāris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas locekļu iecelšanu

2013/13/12 Trešais ziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas darbību.
Pieejams: lang fr pdf icon

2013/22/01 Otrais ziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas darbību.
Pieejams: lang fr pdf icon

2011/17/02 Ziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas darbību.
Pieejams: lang fr pdf icon

2010/26/01 Ieteikums par LESD 255. pantā paredzētās komitejas sastāvu pdf icon


Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai

2011/24/01 Kopīgs Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētāju paziņojums pēc abu tiesu tikšanās 2011. gada janvārī.
Pieejams: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

2010/05/05 Eiropas Savienības Tiesas Apsvērumu dokuments par dažiem aspektiem attiecībā uz Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai pdf icon