Rôzne dokumenty

V tejto časti sa uverejňujú dokumenty týkajúce sa súdneho orgánu a vývoja súdneho systému Európskej únie.


Reforma súdneho systému EÚ

 Žiadosť predložená Súdnym dvorom podľa článku 281 druhého odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie na účely zmeny Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

 16/12/2015 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

 13/10/2014 Odpoveď na výzvu talianskeho predsedníctva Rady na predloženie nových návrhov s cieľom uľahčiť Rade dosiahnutie dohody o podmienkach zvýšenia počtu sudcov Všeobecného súdu Únie.

 13/10/2014 Odôvodnenie

 13/10/2014 Odhad nákladov na posilnenie Všeobecného súdu 


Výbor upravený v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

 18/07/2022 Siedma správa o činnosti výboru upraveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Dostupné v: lang fr  pdf icon

fleche D 15/12/2021 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/2232 zo 14. decembra 2021, ktorým sa vymenúvajú členovia výboru stanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

 16/01/2020 Šiesta správa o činnosti výboru upraveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Dostupné v: lang fr  pdf icon

28/02/2018 Piata správa o činnosti výboru upraveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Dostupné v: lang fr pdf icon

08/12/2017 ROZHODNUTIE RADY (EÚ, Euratom) 2017/2262 zo 4. decembra 2017, ktorým sa vymenúvajú členovia výboru ustanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

10/02/2017 Štvrtý správa o činnosti výboru upraveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Dostupné v: lang fr pdf icon

12/02/2014 ROZHODNUTIE RADY z 11. februára 2014, ktorým sa vymenúvajú členovia výboru ustanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

13/12/2013 Tretia správa o činnosti výboru upraveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Dostupné v: lang fr pdf icon

22/01/2013 Druhá správa o činnosti výboru upraveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Dostupné v: lang fr pdf icon

17/02/2011 Správa o činnosti výboru upraveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Dostupné v: lang fr pdf icon

26/01/2010 Odporúčanie týkajúce sa zloženia výboru upraveného v článku 255 ZFEÚ pdf icon


Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

24/01/2011 Spoločné vyhlásenie predsedov Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie po ich stretnutí v januári 2011.
Dostupné v: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

05/05/2010 Úvaha Súdneho dvora Európskej únie o niektorých aspektoch pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pdf icon

Štvrtý