Andra dokument

Här finns andra dokument som rör EU-domstolen och utvecklingen av EU:s domstolssystem.


Reformen av EU:s domstolsväsen

 16/12/2015 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2422 av den 16 december 2015 om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol

 13/10/2014 Svar på det italienska rådsordförandeskapets uppmaning att lägga fram nya förslag i syfte att göra det lättare att komma fram till en överenskommelse inom rådet om hur antalet domare i tribunalen ska ökas

 13/10/2014 Redogörelse för skälen till förslaget

 13/10/2014 Beräknad kostnad för åtgärderna för att förstärka tribunalen 


Den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

 16/01/2020 Verksamhetsrapport (nr 6) från den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
Tillgängligt på: lang fr  pdf icon

28/02/2018 Verksamhetsrapport (nr 5) från den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Tillgängligt på: lang fr pdf icon

08/12/2017 RÅDETS BESLUT (EU, Euratom) 2017/2262 av den 4 december 2017 om utnämning av ledamöter i den kommitté som föreskrivs i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

10/02/2017 Verksamhetsrapport (nr 4) från den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Tillgängligt på: lang fr pdf icon

12/02/2014 RÅDETS BESLUT av den 11 februari 2014 om utnämning av ledamöter i den kommitté som föreskrivs i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

13/12/2013 Verksamhetsrapport (nr 3) från den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Tillgängligt på: lang fr pdf icon

22/01/2013 Verksamhetsrapport (nr 2) från den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Tillgängligt på: lang fr pdf icon

17/02/2011 Verksamhetsrapport från den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Tillgängligt på: lang fr pdf icon

26/01/2010 Rekommendation om sammansättningen av den kommitté som avses i artikel 255 FEUF pdf icon


Europeiska unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

24/01/2011 Gemensamt meddelande från ordföranden för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och ordföranden för Europeiska unionens domstol i anledning av det möte som ägde rum mellan de båda domstolarna i januari 2011.
Tillgängligt på: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

05/05/2010 Diskussionsunderlag från Europeiska unionens domstol om vissa aspekter av Europeiska unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna pdf icon