e-Curia

e-Curia button version2

 

E-Curia е приложение на Съда на Европейския съюз, чрез което представителите на страните по дела пред Съда и Общия съд, както и националните юрисдикции, отправящи преюдициални запитвания до Съда, могат да обменят процесуални документи със секретариатите само по електронен път.

 

Решение на Съда от 16 октомври 2018 година за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia

Решение на Общия съд от 11 юли 2018 година за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia

Условия за използване на приложението e-Curia

Ръководство за използване

   

Заявление за регистрация

За да използват функциите на приложението, заинтересованите лица трябва да подадат заявление за регистрация чрез съответния формуляр за това.

Редът за регистрация е различен в зависимост от това дали потребителят използва обикновената или специалната процедура.

Регистрацията по обикновената процедура позволява да се обменят процесуални документи със Съда или с Общия съд. По тази процедура заявления могат да подават всеки представител на страна (регистрация „представител“), а във връзка с преюдициални запитвания до Съда — всяко лице, което действа от името на юрисдикция на държава членка (регистрация „юрисдикция“), и всяко лице, което не е адвокат или процесуален представител, но съгласно националните процесуални правила има право да представлява страна пред юрисдикциите на неговата държава (регистрация „овластено лице“). Обработването на заявлението ще отнеме няколко дни и ще бъдете уведомен(а) по електронната поща за взетото решение във връзка с него.

Специалната процедура е предназначена за спешни случаи и дава възможност за временна регистрация с цел подаване на процесуални документи само пред Общия съд.

Използването на приложението e-Curia е безплатно.

В производствата пред Общия съд използването на приложението e-Curia е задължително.


 

Обобщена таблица на регистрациите, позволяващи подаването на процесуални документи пред някоя от юрисдикциите на Съда на Европейския съюз по обикновената или по специалната процедура

 

Обикновена процедура

(Заявление за регистрация)

Специална процедура

(Временна регистрация с цел незабавно подаване на процесуални документи)

Качество

Съд

Общ съд

Съд

Общ съд

Представител на страна:
- адвокат
- процесуален представител на държава или институция
- университетски преподавател

Да

Да

Не

Да

Лице, което няма качеството процесуален представител, нито качеството адвокат, но съгласно националните процесуални правила има право да представлява страна по делото пред юрисдикцията на държава членка във връзка с преюдициално производство

Да

Не

Не

Не

Лице, което действа от името на юрисдикция на държава членка във връзка с преюдициално производство

Да

Не

Не

Не

 

 

Подаване на процесуални документи

Процесуалните документи трябва да се подават в PDF формат. Не може да се подават файлове с големина над 30 MB. Не е необходимо върху подаваните документи да е положен саморъчен подпис. Поради това потребителят може просто да запише документа в PDF формат чрез текстообработващата програма, която използва. При необходимост потребителят може при подаването да прикрепи към процесуалния документ приложения и/или допълнителни документи. Щом потребителят одобри изпращането на документите, приложението дава входящ номер на подадените документи и изпраща на потребителя електронно писмо с потвърждение. Не е необходимо да се изпращат по пощата оригинали на документите, нито заверени преписи от тях.

 

Получаване на документи за връчване

Когато секретариатът връчва процесуален документ чрез e-Curia, приложението изпраща на получателя електронно писмо с уведомление за постъпилия документ, който получателят може да отвори чрез e-Curia. Когато потребителят отвори връчения документ, приложението веднага уведомява секретариата. Ако потребителят не отвори документа, същият се смята за връчен с изтичането на седем дни от изпращането на електронното писмо с уведомлението.

 

Справки с подадени и връчени документи

Потребителят може по всяко време да прави справки с документите, които са му били връчени, и с документите, които е подал. Приложението позволява на потребителя да търси конкретни подадени или връчени документи по определени критерии.

 

Промяна на личната информация и регистрация на сътрудници

Потребителят може да промени паролата, електронния си адрес и езика, на който ползва приложението. Предвиден е механизъм за възстановяване на забравено потребителско име или забравена парола. Освен това всеки представител на страна и всяко лице, което действа от името на национална юрисдикция, може да регистрира един или повече свои сътрудници, за да могат да получават връчваните от секретариата процесуални документи. Сътрудниците могат и да подготвят документи за подаване, което след това трябва да бъде одобрено от представителя на страната или от лицето, действащо от името на юрисдикцията.