e-Curia

e-Curia button version2

 

e-Curia er en applikation udviklet af Den Europæiske Unions Domstol til repræsentanterne for parter i sager for Domstolen og Retten samt sager for de nationale domstole i forbindelse med en anmodning om præjudiciel forelæggelse for Domstolen, der gør det muligt at udveksle procesdokumenter med justitskontorerne ad elektronisk vej.

 

Domstolens afgørelse af 16. oktober 2018 om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia

Rettens afgørelse af 11. juli 2018 om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia

Betingelser for anvendelse af applikationen e-Curia

Brugervejledning 

   

Anmodning om oprettelse af en konto

For at kunne benytte e-Curias funktioner skal der fremsendes en anmodning om oprettelse af en konto ved hjælp af en af tilmeldingsformularerne.

Reglerne for oprettelse af en konto varierer alt afhængig af, om brugeren anvender den normale eller den særlige procedure.

I henhold til den normale procedure kan der oprettes en konto med henblik på indlevering af processkrifter til Domstolen eller Retten. Den kan anvendes af en repræsentant for en part (»repræsentant«-konto), eller, i forbindelse med en anmodning om præjudiciel afgørelse, af en person, der handler på vegne af en domstol (»domstols«-konto), eller af en person, der i medfør af nationale bestemmelser kan repræsentere en part for de nationale domstole (»befuldmægtiget«-konto). Behandlingen af denne anmodning vil tage et par dage, og De vil modtage besked pr. e-mail om resultatet heraf.

Den særlige procedure har derimod kun til formål at finde anvendelse i tilspidsede situationer og gør det muligt at oprette en midlertidig konto med henblik på at indgive processkrifter til Retten.

Anvendelsen af e-Curia er gratis.

Anvendelsen af applikationen e-Curia er obligatorisk for Retten.

 

 

Oversigt over konti, der gør det muligt at indlevere processkrifter til en af de retsinstanser, der udgør Den Europæiske Unions Domstol, efter den almindelige procedure eller den særlige procedure

 

 

Den almindelige procedure

(anmodning om oprettelse af en konto)

Den særlige procedure

(oprettelse af en midlertidig konto til øjeblikkelig indlevering af processkrifter)

Egenskab

Domstolen

Retten

Domstolen

Retten

Repræsentant:
- advokat
- befuldmægtiget
- professor

Ja

Ja

Nej

Ja

Person, som ikke er befuldmægtiget eller advokat, men som i henhold til de nationale procesregler alligevel er bemyndiget til at repræsentere en part ved en ret i en medlemsstat i forbindelse med en præjudiciel procedure

Ja

Nej

Nej

Nej

Person, som handler på vegne af en ret i en medlemsstat i forbindelse med en præjudiciel procedure

Ja

Nej

Nej

Nej

 

 

Indlevering af processkrifter

Processkrifter skal indleveres i pdf-format. De indleverede filer bør ikke overstige 30 MB. Det er ikke nødvendigt at underskrive de indleverede dokumenter i hånden. Brugeren kan ganske enkelt danne pdf-dokumentet ved hjælp af sit tekstbehandlingsprogram. Brugeren kan om fornødent desuden vedhæfte bilag og/eller anden dokumentation til sit processkrift. Når de dokumenter, som skal indsendes, er godkendt, registrerer applikationen indleveringen, og der afsendes en e-mail med underretning herom. Det er derfor ikke nødvendigt pr. post at fremsende det originale dokument eller bekræftede genparter heraf.

 

Modtagelse af forkyndelser

Når Justitskontoret forkynder et procesdokument via e-Curia, fremsendes en e-mail for at underrette modtageren herom, og forkyndelsen kan herefter konsulteres i e-Curia. Når en forkyndelse konsulteres, informeres Justitskontoret herom. Alternativt anses en forkyndelse for modtaget syv dage efter e-mailen med underretning herom.

 

Konsultation af indleverings- og modtagelseshistorikken

Brugeren kan til enhver tid konsultere historikken over såvel modtagne forkyndelser som egne indleveringer. Brugeren kan ved hjælp af en søgefunktion sortere de modtagne forkyndelser og de indleveringer, som den pågældende har foretaget.

 

Administration af personlige oplysninger og anmeldelse af assistenter

Brugeren kan ændre adgangskode, e-mailadresse og det valgte sprog på sin profil. Har vedkommende glemt sit bruger-id eller sin adgangskode, gør en fremgangsmåde det muligt at gendanne disse. Repræsentanten i en sag kan desuden anmelde en eller flere assistenter, som kan modtage procesdokumenter fremsendt af justitskontorerne. Denne assistent kan også forberede indleveringer, som efterfølgende skal godkendes af repræsentanten eller af den person, der handler på vegne af en ret.