e-Curia

e-Curia button version2

 

e-Curia je aplikacija Suda Europske unije koja zastupnicima stranaka u predmetima koji se podnose Sudu i Općem sudu te nacionalnim sudovima u okviru zahtjeva za prethodnu odluku upućenih Sudu omogućuje isključivo elektroničku razmjenu postupovnih akata s tajništvima.

 

Odluka Suda od 16. listopada 2018. o podnošenju i dostavi postupovnih akata putem aplikacije e-Curia

Odluka Općeg suda od 11. srpnja 2018. o podnošenju i dostavi postupovnih akata putem aplikacije e-Curia

Uvjeti korištenja aplikacijom e-Curia

Korisnički priručnik 

   

Zahtjev za otvaranje korisničkog računa

Radi korištenja funkcionalnostima e-Curije, potrebno je podnijeti zahtjev za otvaranje korisničkog računa putem obrasca zahtjeva za pristup.

Načini otvaranja korisničkog računa ovise o tome podnosi li korisnik zahtjev u redovnom ili posebnom postupku.

Redovan postupak omogućuje podnošenje zahtjeva za otvaranje korisničkog računa radi razmjene postupovnih akata sa Sudom ili Općim sudom. Postupak je dostupan zastupniku stranke (korisnički račun „zastupnik”), osobi koja u okviru zahtjeva za prethodnu odluku pred Sudom poduzima radnje za račun suda države članice (korisnički račun „sud”) odnosno osobi koja nema svojstvo agenta ili odvjetnika, ali je na temelju nacionalnih postupovnih pravila ovlaštena za zastupanje stranke pred sudovima svoje države (korisnički račun „ovlaštena osoba”). Obrada tog zahtjeva može potrajati nekoliko dana, a podnositelj zahtjeva o rezultatu se obavještava elektroničkom poštom.

Poseban postupak predviđen je za hitnu situaciju i omogućuje otvaranje privremenog korisničkog računa radi podnošenja postupovnih akata samo pred Općim sudom.

Korištenje e-Curijom je besplatno.

Korištenje e-Curijom obvezno je pred Općim sudom.

 

Pregledna tablica korisničkih računa kojima se u redovnom ili posebnom postupku omogućuje podnošenje postupovnih akata pred Sudom Europske unije

 

 

Redovan postupak

(zahtjev za otvaranje korisničkog računa)

Poseban postupak

(otvaranje privremenog korisničkog računa radi podnošenja postupovnih akata bez odgode)

Svojstvo

Sud

Opći sud

Sud

Opći sud

Zastupnik:
- odvjetnik
- agent
- profesor

Da

Da

Ne

Da

Osoba koja nema svojstvo agenta ni odvjetnika, ali koja je na temelju nacionalnih postupovnih pravila ipak ovlaštena zastupati stranku pred sudom države članice u okviru prethodnog postupka

Da

Ne

Ne

Ne

Osoba koja poduzima radnje za račun suda države članice u okviru prethodnog postupka

Da

Ne

Ne

Ne

 

 

Podnošenje postupovnih akata

Postupovni akti moraju se podnijeti u obliku datoteke PDF veličina koje ne prelazi 30 MB. Budući da akti koji se podnose ne moraju biti vlastoručno potpisani, korisnik može izraditi dokument PDF izravno ga spremajući u programu za obradu teksta. Ako je to potrebno, korisnik može u privitku svojem postupovnom aktu priložiti priloge i/ili dodatnu dokumentaciju. Nakon što se potvrdi podnošenje akata, ono će biti zabilježeno u aplikaciji te će se elektroničkom poštom poslati potvrda. Dakle, ni izvornik ni ovjerene preslike nije potrebno slati poštom.

 

Primanje dostave

Kada tajništvo dostavlja postupovni akt putem e-Curije, adresatu se radi obavijesti šalje poruka elektroničke pošte te on može pregledati sadržaj navedene dostave na e-Curiji. Čim se dostava pregleda, tajništvo o tome dobiva obavijest. Podredno, smatra se da je dostava primljena istekom 7 dana od slanja obavijesti o dostavi putem poruke elektroničke pošte.

 

Pregledavanje prijašnjih podnošenja akata i primanja dostava

Korisnik u svakom trenutku može pregledati prijašnje primljene dostave i vlastita podnošenja akata. Obrazac za pretraživanje omogućuje razvrstavanje primljenih dostava i izvršenih podnošenja akata.

 

Upravljanje osobnim podacima i prijava asistenata

Korisnik može promijeniti svoju lozinku, adresu elektroničke pošte ili jezik prikaza za svoj profil. U slučaju zaboravljene lozinke, predviđen je postupak njezina povrata. Usto, zastupnik stranke i osoba koja poduzima radnje za račun suda mogu prijaviti jednog ili više asistenata koji mogu primati postupovne akte koje šalju tajništva. Asistent također može pripremiti podnošenje akata, koje zastupnik ili osoba koja poduzima radnje za račun suda države članice zatim mora potvrditi.