e-Curia

e-Curia button version2

 

e‑Curia is een applicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarmee de vertegenwoordigers van de partijen in zaken bij het Hof van Justitie en het Gerecht, alsook de nationale rechterlijke instanties in het kader van een bij het Hof van Justitie ingediend verzoek om een prejudiciële beslissing, elektronisch processtukken kunnen uitwisselen met de griffies.

 

Besluit van het Hof van Justitie van 16 oktober 2018 betreffende de neerlegging en de betekening van processtukken met behulp van de applicatie e Curia

Besluit van het Gerecht van 11 juli 2018 betreffende de neerlegging en de betekening van processtukken met behulp van de applicatie e Curia

Gebruiksvoorwaarden voor de applicatie e Curia

Handleiding voor de gebruiker 

   

Verzoek om een account te openen

Om de functionaliteiten van e‑Curia te kunnen gebruiken, moet via een van de formulieren een account worden aangevraagd.

Het type account verschilt naargelang de gebruiker deze aanvraagt via de normale dan wel de specifieke procedure.

Via de normale procedure kan de gebruiker een account aanvragen om processtukken uit te wisselen met het Hof van Justitie of het Gerecht. Deze account kan worden geopend voor een vertegenwoordiger van een partij (account „vertegenwoordiger”) of – in het kader van een verzoek om een prejudiciële beslissing van het Hof – voor een persoon die handelt namens een rechterlijke instantie van een lidstaat (account „rechterlijke instantie”), of voor een persoon die geen gemachtigde of advocaat is maar volgens de nationale procesregels bevoegd is een partij te vertegenwoordigen voor de rechterlijke instanties van zijn staat (account „bevoegde persoon”). De behandeling van dit verzoek kan enkele dagen in beslag nemen en de gebruiker ontvangt per e‑mail bericht welk gevolg aan zijn verzoek wordt gegeven.

De specifieke procedure is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende gevallen in zaken die dienen bij het Gerecht; de gebruiker kan dan een tijdelijke account krijgen voor het uitwisselen van processtukken.

Het gebruik van de applicatie e‑Curia is gratis.

In zaken die bij het Gerecht dienen, is het gebruik van de applicatie e‑Curia verplicht.

 

Overzicht van de accounts waarmee processtukken kunnen worden neergelegd bij een rechterlijke instantie van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgens de normale of de specifieke procedure

 

 

Normale procedure

(verzoek om een account)

Specifieke procedure

(tijdelijke account om onmiddellijk processtukken te kunnen neerleggen)

Hoedanigheid

Cour de justice

Tribunal

Cour de justice

Tribunal

Vertegenwoordiger:
- advocaat
- gemachtigde
- hoogleraar

ja

ja

nee

ja

Persoon die geen gemachtigde of advocaat is maar volgens de nationale procesregels bevoegd is een partij te vertegenwoordigen voor een rechterlijke instantie van een lidstaat in het kader van een prejudiciële procedure

ja

nee

nee

nee

Persoon die handelt namens een rechterlijke instantie van een staat in het kader van een prejudiciële procedure

ja

nee

nee

nee

 

 

Neerlegging van processtukken

Processtukken moeten in pdf‑formaat worden neergelegd en de bestanden mogen niet groter dan 30 MB zijn. De neergelegde stukken hoeven niet met de hand te zijn ondertekend. De gebruiker kan dus gewoon met zijn tekstverwerker het pdf-document aanmaken. Indien nodig kan de gebruiker bij zijn processtuk ook bijlagen en/of aanvullende stukken voegen. Zodra de te versturen documenten zijn gevalideerd, wordt door de applicatie geregistreerd dat de stukken zijn neergelegd en wordt via e‑mail een bevestiging van neerlegging verstuurd. Het is dus niet nodig het originele document per post te versturen en evenmin voor eensluidend gewaarmerkte afschriften te bezorgen.

 

Inontvangstneming van betekeningen

Wanneer de griffie een processtuk per e‑Curia betekent, wordt de geadresseerde een e‑mail toegezonden om hem dat te melden. Hij kan deze betekening dan via e‑Curia raadplegen. De griffie ontvangt een bericht zodra een betekening wordt geraadpleegd. In het andere geval wordt een betekening geacht in ontvangst te zijn genomen zeven dagen na toezending van de e‑mail waarbij de betekening aan de geadresseerde is gemeld.

 

Inzage van het overzicht van neerleggingen en betekeningen

De gebruiker kan het overzicht van ontvangen betekeningen en van zijn neerleggingen te allen tijde inzien. Met behulp van een zoekformulier kan hij sorteren op ontvangen betekeningen en op neerleggingen.

 

Beheer van persoonsgegevens en aanmelding van assistenten

De gebruiker kan zijn wachtwoord, e‑mailadres en de taal van weergave van zijn profiel wijzigen. Is hij zijn gebruikersnaam of wachtwoord vergeten, dan kan hij die opnieuw aanvragen. De vertegenwoordiger van een partij en de persoon die handelt namens een rechterlijke instantie, kunnen bovendien een of meerdere assistenten aanmelden die door de griffie toegezonden processtukken in ontvangst kunnen nemen. Deze assistent kan ook de neerlegging van een processtuk voorbereiden, waarna de vertegenwoordiger of de persoon die handelt namens een rechterlijke instantie, de neerlegging wel nog moet valideren.