e-Curia

e-Curia button version2

 

e‑Curia je aplikácia Súdneho dvora Európskej únie, ktorá umožňuje zástupcom účastníkov konania vo veciach prejednávaných pred Súdnym dvorom a Všeobecným súdom, ako aj vnútroštátnym súdom v rámci návrhu na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom výlučne elektronickú výmenu procesných písomností s kanceláriami.

 

Rozhodnutie Súdneho dvora zo 16. októbra 2018 o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e Curia

Rozhodnutie Všeobecného súdu z 11. júla 2018 o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e Curia

Podmienky používania aplikácie e Curia

Používateľská príručka 

   

Žiadosť o otvorenie účtu

Na využívanie funkcií e‑Curie je nevyhnutné podať žiadosť o otvorenie účtu prostredníctvom niektorého z formulárov žiadosti o prístupový účet.

Podmienky otvorenia účtu závisia od toho, či používateľ chce využiť funkcie v rámci riadneho postupu alebo osobitného postupu.

Riadny postup umožňuje otvorenie účtu s cieľom výmeny procesných písomností so Súdnym dvorom alebo Všeobecným súdom. Tento postup je oprávnený použiť zástupca účastníka konania (účet „zástupcu“) alebo v rámci prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom ten, kto koná v mene súdneho orgánu členského štátu (účet „súdneho orgánu“), alebo osoba, ktorá nemá postavenie splnomocneného zástupcu alebo advokáta, ale ktorá je oprávnená podľa vnútroštátnych procesných pravidiel zastupovať účastníka konania pred súdmi svojho štátu (účet „oprávneného zástupcu“). Posúdenie tejto žiadosti si vyžiada niekoľko dní a o jeho výsledku je zástupca informovaný e‑mailom.

Osobitný postup upravuje osobitné naliehavé situácie a umožňuje dočasné otvorenie účtu na podanie procesných písomností len na Všeobecný súd.

Používanie aplikácie e‑Curia je bezplatné.

V konaniach pred Všeobecným súdom je používanie aplikácie e‑Curia povinné.

 

 

Prehľadná tabuľka účtov umožňujúcich podávať procesné písomnosti na niektorý zo súdov, z ktorých sa skladá Súdny dvor Európskej únie, podľa riadneho postupu alebo osobitného postupu

 

 

Riadny postup

(Žiadosť o otvorenie účtu)

Osobitný postup

(Dočasné otvorenie účtu s cieľom okamžitého podania procesných písomností)

Postavenie

Súdny dvor

Všeobecný súd

Súdny dvor

Všeobecný súd

Zástupca:
‑ Advokát
‑ Splnomocnený zástupca
‑ Vysokoškolský učiteľ

Áno

Áno

Nie

Áno

Osoba, ktorá nie je splnomocneným zástupcom alebo advokátom, ale napriek tomu je v zmysle vnútroštátnych procesných pravidiel oprávnená zastupovať účastníka konania na súde členského štátu, ktorý predložil návrh na začatie prejudiciálneho konania

Áno

Nie

Nie

Nie

Osoba konajúca v mene súdu členského štátu v rámci prejudiciálneho konania

Áno

Nie

Nie

Nie

 

 

Podávanie procesných písomností

Procesné písomnosti musia byť podané vo formáte PDF. Podávané súbory nesmú prekročiť rozsah 30 MB. Podané písomnosti nemusia byť vlastnoručne podpísané. Stačí, ak používateľ vytvorí dokument PDF priamo z textového editora. V prípade potreby môže používateľ pripojiť ku svojej procesnej písomnosti prílohy a/alebo ďalšie písomnosti. Len čo sú zasielané dokumenty potvrdené, aplikácia zaregistruje podanie a používateľovi je zaslaná potvrdzujúca elektronická správa. Nie je už teda nevyhnutné zasielať poštou originál dokumentu ani jeho overené kópie.

 

Prijatie doručovaných písomností

Ak kancelária doručuje procesnú písomnosť prostredníctvom e‑Curie, je adresátovi zaslaná elektronická správa s upozornením na toto doručenie a adresát si túto doručovanú písomnosť môže prezrieť v e‑Curii. Kancelária je o prezretí doručovanej písomnosti ihneď informovaná. Inak sa doručovaná písomnosť považuje za prijatú sedem dní po odoslaní elektronickej správy s upozornením.

 

Zobrazenie chronologického prehľadu podaných písomností a prijatých písomností

Používateľ má kedykoľvek prístup k chronologickému prehľadu prijatých písomností, ako aj svojich vlastných podaných písomností. Formulár vyhľadávania mu umožňuje triediť prijaté písomnosti a podania, ktoré uskutočnil.

 

Správa osobných údajov a ohlásenie asistentov

Používateľ môže vo svojom profile zmeniť heslo, adresu elektronickej pošty a jazyk zobrazenia. V prípade zabudnutia prihlasovacieho mena alebo hesla je možné tieto údaje znovu získať na to stanoveným postupom. Zástupca účastníka konania a osoba konajúca v mene súdu môžu okrem toho ohlásiť jedného alebo viacerých asistentov, ktorí môžu prijímať procesné písomnosti zasielané kanceláriami. Tento asistent môže tiež pripraviť podanie, ktoré musí zástupca alebo osoba konajúce v mene súdu následne potvrdiť.