e-Curia

e-Curia button version2

 

E-Curia je aplikácia Súdneho dvora Európskej únie, ktorá umožňuje advokátom, splnomocneným zástupcom členských štátov, inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Európskej únie vzájomné zasielanie procesných písomností s kanceláriami dva súdov výlučne elektronickou cestou.

 

Žiadosť o prístupový účet

Podávanie procesných písomností

Prijímanie procesných písomností

Prezeranie chronologického prehľadu podaní a doručených písomností

Správa osobných údajov a ohlásenie asistentov


 

Žiadosť o prístupový účet

Záujemcovia, ktorí chcú využiť služby e-Curie, musia požiadať o vytvorenie prístupového účtu prostredníctvom formulára žiadosti o prístupový účet. Túto žiadosť musia riadne vyplniť a podpísať a zaslať spolu s požadovanými dokladmi do kancelárie príslušného súdu. Každú žiadosť o otvorenie účtu preskúma príslušná kancelária, pričom toto preskúmanie môže trvať niekoľko dní. Ak sa žiadosti vyhovie, žiadateľovi sa zašle v dvoch samostatných e-mailoch prihlasovacie meno a heslo. Používanie e-Curie je bezplatné.

 Pozri tiež: - ukážkové video

Podávanie procesných písomností

Procesné písomnosti sa musia podávať vo formáte PDF. Podané súbory nesmú prekročiť 30 MO. Podané písomnosti nemusia byť ručne podpísané. Používateľ tak môže vytvoriť dokument vo formáte PDF pomocou svojho programu na spracovanie textu. V prípade potreby môže k vyjadreniu alebo písomným pripomienkam pripojiť prílohy a/alebo ďalšie dokumenty. Hneď po potvrdení dokumentov určených na odoslanie aplikácia podanie zaregistruje a používateľovi zašle potvrdzujúci e-mail. Originál dokumentu a ani jeho overené kópie nie je potrebné zasielať poštou.

 Pozri tiež: - ukážkové video

Prijímanie procesných písomností

Ak kancelária doručuje procesnú písomnosť prostredníctvom e-Curie, adresát bude upozornený e-mailom, že si písomnosť môže na e‑Curii prezrieť. O tom, že písomnosť bola otvorená, je kancelária ihneď informovaná. Ak si adresát zásielku neotvorí, písomnosť sa považuje za doručenú v siedmy deň po zaslaní upozorňujúceho e-mailu.

 Pozri tiež: - ukážkové video

Prezeranie chronologického prehľadu podaní a doručených písomností

Používateľ si v chronologickom prehľade môže kedykoľvek prezrieť prijaté písomnosti a svoje vlastné podania. Pomocou vyhľadávacieho formulára používateľ môže oddeliť prijaté písomnosti od vlastných podaní.

Správa osobných údajov a ohlásenie asistentov

Používateľ môže zmeniť svoje heslo, e-mailovú adresu alebo jazyk, v ktorom je zobrazený jeho profil. V prípade zabudnutia prihlasovacieho mena alebo hesla existuje postup, vďaka ktorému ich možno získať späť. Zástupca môže okrem toho ohlásiť jedného alebo viacerých asistentov, ktorí môžu prijímať procesné písomnosti zasielané kanceláriou. Asistent môže tiež pripraviť podanie, ktoré musí potom potvrdiť zástupca. 

 Pre ďalšie informácie: - návod na používanie pdf