Съдът в цифри

Данните са към 31.12.2018 г.

membresЧленовете


fleche D 236 членове от 1952 г. досега:
- 147 членове, Съд на ЕС
- 92 членове, Общ съд на ЕС (от 1989 г. досега) 
- 15 членове, Съд на публичната служба (2005 г. - 2016 г.)

squaresCJUE Съд на ЕС: 
- 28 съдии 
- 11 генерални адвокати 
- 1 секретар

squaresTUE Общ съд: 
- 46 съдии 
- 1 секретар

affairesДелата


fleche D 37 127 решения и определения, постановени от 1952 г. досега:
- Съд на ЕС, около 21 703
- Общ съд на ЕС, около 13 875 (от 1989 г. досега)
- Съд на публичната служба, 1 549 (2005 г. - 2016 г.)

squaresCJUE Съд на ЕС: 
- 849 постъпили дела
- 760 приключени дела
- 1001 висящи дела 
- Средна продължителност на производствата: 15,7 Месеца

squaresTUE Общ съд: 
- 834 постъпили дела 
- 1009 приключени дела
- 1333 висящи дела
- Средна продължителност на производствата: 20 Месеца

 

visiteursПосетителите


fleche D 459 891 посетители от 1968 г. досега:
- 705 групи посетители годишно 
- 17 260 души

personnelПерсоналът


fleche D 5 863 длъжностни лица и срочно наети служители от 1952 г. насам: 
- 2 217 работни места = 1 345 жени и 872 мъже (длъжностни лица, срочно наети служители и договорно наети служители ) 
- 61 % жени 
- средна възраст: 45 години

bibliothequeБиблиотеката


fleche D 245 000 тома:

- 10,2 км рафтове с книги 
- 24 официални езика на Съюза и някои езици на трети държави

budgetБюджетът


fleche D 429,5 милиона евро за финансовата 2019 г.

batimentsСградите


fleche D Нова палата на Съда на ЕС:
- откриване: декември 2008 г. 
- застроена площ: 124 000 м2 
- площ на целия комплекс: 75 000 м2 
- стойност: 355 милиона евро

- Стара палата (достъпни за посетители: 5 заседателни зали и зала за представителите на медиите) 
- Пръстен, 2 етажа (кабинети на членовете на Съда на ЕС) 
- 2 кули, 24 етажа, 107 м (1 заседателна зала, отдели за писмени преводи, административни служби) 
- Галерия, която свързва сградите

fleche D Други сгради:
- Анекс C (1 заседателна зала, кабинети на членовете на Общия съд на ЕС)
- „Томас Мор" (2 заседателни зали, кабинети на членовете на Общия съд на ЕС)
- „Еразъм" (2 заседателни зали, кабинети на членовете на Общия съд на ЕС)
- Сграда T/Tbis (отдели за писмени преводи)

linguismeЕзиковите служби


fleche D 960 работни места = 43 % от персонала на институцията :
- 606 юристи лингвисти + 71 устни преводачи
- 24 официални езика на Съюза 
- 552 езикови комбинации 
- 1 285 000 страници, преведени от службата за писмен превод + 721съдебни заседания и срещи с устен превод годишно

 

Средна продължителност на производствата