Съдът в цифри

Данни към 31.12.2021 г.

Членовете
membres265 членове (от 1952 г. досега)
• Съд: 162 членове
• Общ съд: 111 членове (от 1989 г. досега)
• Съд на публичната служба: 15 членове (2005—2016 г.)
Съд • 27 съдии
• 11 генерални адвокати
• 1 секретар
Общ съд • 54 съдии
• 1 секретар

 

Делата
affaires42 129 постановени решения и определения (от 1952 г. досега)
• Съд: 24 132
• Общ съд: 16 448 (от 1989 г. досега)
• Съд на публичната служба: 1549 (2005—2016 г.)
Съд • 838 образувани дела
• 772 приключени дела
• 1113 висящи дела
• средна продължителност на производствата: 16,7 месеца
Общ съд • 882 образувани дела
• 951 приключени дела
• 1428 висящи дела
• средна продължителност на производствата: 17,3 месеца

 

Посетителите
visiteurs 486 772 посетители (от 1968 г. досега)
• през 2021 г.: 156 групи посетители
• 5053 души

 

Персоналът
personnel6164 длъжностни лица и срочно наети служители (от 1952 г. досега)
• през 2021 г.: 2247 работни места = 1355 жени и 892 мъже (длъжностни лица, срочно наети служители и договорно наети служители)
• 60 % жени, 40 % мъже
• средна възраст: 46 години

 

Библиотеката
bibliotheque290 000 тома
• 12,2 километра рафтове с книги
• 24 официални езика на Съюза и някои езици на трети държави

 

Езиковите служби: писмен юридически превод и устен превод
linguismeПрез 2021 г.: 981 работни места (= 43,65 % от персонала на институцията
• 616 юристи лингвисти + 71 устни преводачи
• 24 официални езика на Съюза
• 552 езикови комбинации
• 1 257 000 преведени страници от службата за писмен юридически превод
+ 423 съдебни заседания и срещи с устен превод

 

Бюджетът
budget465 милиона евро
за финансовата 2022 г.

 

Сградите
batiments Палатата на Съда
• застроена площ: 138 850 квадратни метра
• максимална височина: 115 метра (кулата „C“, най-високата сграда във Великото херцогство Люксембург)
• 12 заседателни зали, отворени за посетители