Съдът в цифри

Данните са към 31.12.2020 г.

membresЧленовете


fleche D 255 членове от 1952 г. досега:
- 153 членове, Съд на ЕС
- 106 членове, Общ съд на ЕС (от 1989 г. досега) 
- 15 членове, Съд на публичната служба (2005 г. - 2016 г.)

squaresCJUE Съд на ЕС: 
- 27 съдии 
- 11 генерални адвокати 
- 1 секретар

squaresTUE Общ съд: 
- 49 съдии 
- 1 секретар

affairesДелата


fleche D 40 406 решения и определения, постановени от 1952 г. досега:
- Съд на ЕС, около 23 360
- Общ съд на ЕС, около 15 497 (от 1989 г. досега)
- Съд на публичната служба, 1 549 (2005 г. - 2016 г.)

squaresCJUE Съд на ЕС: 
- 735 постъпили дела
- 792 приключени дела
- 1 045 висящи дела 
- Средна продължителност на производствата: 15,4 Месеца

squaresTUE Общ съд: 
- 847 постъпили дела 
- 748 приключени дела
- 1 497 висящи дела
- Средна продължителност на производствата: 15,4 Месеца

 

visiteursПосетителите


fleche D 481 719 посетители от 1968 г. досега:
- 127 групи посетители годишно 
3 729 души

personnelПерсоналът


fleche D 6 003 длъжностни лица и срочно наети служители от 1952 г. насам: 
- 2 235 работни места = 1 359 жени и 876 мъже (длъжностни лица, срочно наети служители и договорно наети служители ) 
- 61 % жени 
- средна възраст: 46 години

bibliothequeБиблиотеката


fleche D 285 000 тома:

- 12 км рафтове с книги 
- 24 официални езика на Съюза и някои езици на трети държави

budgetБюджетът


fleche D 444 милиона евро за финансовата 2021 г.

batimentsСградите


fleche D палата на Съда на ЕС:
- Застроена площ: 138 850 m2 
- Стара палата (достъпни за посетители: 5 заседателни зали и зала за представителите на медиите)
- Пръстен, 2 етажа (кабинети на членовете на Съда на ЕС) 
- 3 кули:

2 x 24 етажа, 100м (1 заседателна зала, отдели за писмени преводи, административни служби)
1 x 29 етажа, 115 м (откриване: септември 2019 г.)

fleche D Други сгради:

- Анекс C (1 заседателна зала, кабинети на членовете на Общия съд на ЕС)
- „Томас Мор" (2 заседателни зали, кабинети на членовете на Общия съд на ЕС)
- „Еразъм" (2 заседателни зали, кабинети на членовете на Общия съд на ЕС)
- Галерия, която свързва сградите

linguismeЕзиковите служби


fleche D 957 работни места = 42 % от персонала на институцията
- 601 юристи лингвисти + 70 устни преводачи
- 24 официални езика на Съюза 
- 552 езикови комбинации 
- 1 170 000 страници, преведени от службата за писмен превод + 445 съдебни заседания и срещи с устен превод годишно