Súdny dvor v číslach

Údaje k 31.12.2020

membresČlenovia


fleche D 255 členov od roku 1952:
- Súdny dvor: 153 členov
- Všeobecný súd EÚ: 106 členov (od roku 1989)
- Súd pre verejnú službu: 15 členov (2005 - 2016)

squaresCJUE Súdny dvor:
- 27 sudcov 
- 11 generálnych advokátov
- 1 tajomník

squaresTUE Všeobecný súd:
- 49 sudcov 
- 1 tajomník

affairesVeci


fleche D 40 406 rozsudkov a uznesení vyhlásených od roku 1952:
- Súdny dvor približne 23 360
- Všeobecný súd EÚ približne 15 497 (od roku 1989)
- Súd pre verejnú službu 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Súdny dvor:
- 735 podaných vecí
792 ukončených vecí
- 1 045 prebiehajúce konania
- Priemerná dĺžka konania: 15,4 Mesiaca

squaresTUE Všeobecný súd:
- 847 podaných vecí
- 748 ukončených vecí
- 1 497 prebiehajúce konania
- Priemerná dĺžka konania: 15,4 Mesiaca

visiteursNávštevy


fleche D 481 719 návštevníkov od roku 1968:
- 127 skupinových návštev/rok
- 3 729
 osôb

 

personnelZamestnanci


fleche D 6 003 úradníkov a dočasných zamestnancov od roku 1952:
- 2 235 pracovných miest = 1 359 žien a 876 mužov (úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci)
- 61 % žien
- priemerný vek: 46 rokov

bibliothequeKnižnica


fleche D 285 000 zväzkov:
- 12 km zväzkov v regáloch
- 24 oficiálnych jazykov Únie a niektoré jazyky tretích štátov

budgetRozpočet


fleche D 444 milióna eur v rozpočtovom roku 2021

batimentsBudovy


fleche D Palác Súdneho dvora:
- Zastavaná plocha: 138 850 m2
- Bývalý palác (verejne prístupné priestory: 5 pojednávacích miestností a 1 konferenčná miestnosť)
- Prstenec, 2 poschodia (kabinety členov Súdneho dvora)
- 3 Veže:

2 x 24 poschodí, 100 m (1 pojednávacia miestnosť, prekladateľské sekcie, administratívne oddelenie)
1 x 29 poschodí, 115 m (slávnostné otvorenie: septembra 2019)

fleche D Ostatné budovy:
- Vedľajšia budova C (1 pojednávacia miestnosť, kabinety členov Všeobecného súdu EÚ)
- Thomas More (2 pojednávacie miestnosti, kabinety členov Všeobecného súdu EÚ)
- Erasmus (2 pojednávacie miestnosti, kabinety členov Všeobecného súdu EÚ)
- Galéria spájajúca budovy

linguismeJazykové služby


fleche D 957 pracovných miest = 42 % zamestnancov inštitúcie
- 601 právnikov lingvistov, 70 tlmočníkov
- 24 úradných jazykov Únie
- 552 jazykových kombinácií
- 1 170 000 strán vyprodukovaných prekladateľským servisom + 445 pretlmočených verejných pojednávaní a stretnutí za rok