Súdny dvor v číslach

Údaje k 31.12.2019

membresČlenovia


fleche D 236 členov od roku 1952:
- Súdny dvor: 147 členov
- Všeobecný súd EÚ: 92 členov (od roku 1989)
- Súd pre verejnú službu: 15 členov (2005 - 2016)

squaresCJUE Súdny dvor:
- 27 sudcov (01.02.2020)
- 11 generálnych advokátov
- 1 tajomník

squaresTUE Všeobecný súd:
- 51 sudcov (01.02.2020)
- 1 tajomník

affairesVeci


fleche D 38 866 rozsudkov a uznesení vyhlásených od roku 1952:
- Súdny dvor približne 22 568
- Všeobecný súd EÚ približne 14 749 (od roku 1989)
- Súd pre verejnú službu 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Súdny dvor:
- 966 podaných vecí
865 ukončených vecí
- 1102 prebiehajúce konania
- Priemerná dĺžka konania: 14,4 Mesiaca

squaresTUE Všeobecný súd:
- 939 podaných vecí
- 874 ukončených vecí
- 1398 prebiehajúce konania
- Priemerná dĺžka konania: 16,9 Mesiaca

visiteursNávštevy


fleche D 477 990 návštevníkov od roku 1968:
- 753 skupinových návštev/rok
- 18 099
 osôb

 

personnelZamestnanci


fleche D 5 902 úradníkov a dočasných zamestnancov od roku 1952:
- 2 256 pracovných miest = 1 367 žien a 889 mužov (úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci)
- 61 % žien
- priemerný vek: 45 rokov

bibliothequeKnižnica


fleche D 255 000 zväzkov:
- 10,7 km zväzkov v regáloch
- 24 oficiálnych jazykov Únie a niektoré jazyky tretích štátov

budgetRozpočet


fleche D 436,6 milióna eur v rozpočtovom roku 2020

batimentsBudovy


fleche D Palác Súdneho dvora:
- Zastavaná plocha: 138 850 m2
- Bývalý palác (verejne prístupné priestory: 5 pojednávacích miestností a 1 konferenčná miestnosť)
- Prstenec, 2 poschodia (kabinety členov Súdneho dvora)
- 3 Veže:

2 x 24 poschodí, 100 m (1 pojednávacia miestnosť, prekladateľské sekcie, administratívne oddelenie)
1 x 29 poschodí, 115 m (slávnostné otvorenie: septembra 2019)

fleche D Ostatné budovy:
- Vedľajšia budova C (1 pojednávacia miestnosť, kabinety členov Všeobecného súdu EÚ)
- Thomas More (2 pojednávacie miestnosti, kabinety členov Všeobecného súdu EÚ)
- Erasmus (2 pojednávacie miestnosti, kabinety členov Všeobecného súdu EÚ)
- Galéria spájajúca budovy

linguismeJazykové služby


fleche D 955 pracovných miest = 42 % zamestnancov inštitúcie
- 600 právnikov lingvistov, 71 tlmočníkov
- 24 úradných jazykov Únie
- 552 jazykových kombinácií
- 1 265 000 strán vyprodukovaných prekladateľským servisom + 617 pretlmočených verejných pojednávaní a stretnutí za rok