Важни съобщения за страните по дела

СЪД

АДАПТИРАНЕ НА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪДА ПОРАДИ
ПАНДЕМИЯТА, СВЪРЗАНА С КОРОНАВИРУС КОВИД-19
 

5.5.2020 г.

Поради настоящата здравна криза Съдът беше принуден временно да адаптира начина си на работа.

Правораздавателната дейност продължава, но естествено се дава приоритет на особено неотложните дела (като спешните, бързите и обезпечителните производства).

Процесуалните срокове

Сроковете за предявяване на искове и за обжалване, включително за обжалване на актовете на Общия съд, продължават да текат и страните са длъжни да ги спазват, без да се засяга евентуалната приложимост на член 45, втора алинея от Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз.

За сметка на това сроковете по висящи дела — освен по упоменатите особено неотложни дела — се продължават с един месец. Те изтичат през следващия месец, с изтичането на деня, който носи същото число като деня, в който по принцип е трябвало да изтекат, а ако през следващия месец няма такъв ден — с изтичането на последния ден от този месец.

До второ нареждане, ако не е указано друго, определяните от секретариата срокове също са удължени с един месец.

Съдебните заседания за изслушване на устни състезания

Поради кризата в момента е спряно провеждането на съдебни заседания за изслушване на устни състезания, но за да не се забавя разглеждането на делата, първоначално предвиденото съдебно заседание по някои от тях беше заменено с писмени въпроси до страните. Ако здравните условия го позволят, Съдът смята да възобнови провеждането на съдебни заседания за изслушване на устни състезания от понеделник, 25 май 2020 г., но не е изключено поради обстоятелствата и свързаните с Ковид-19 логистични проблеми да се наложи някои от тези заседания също да бъдат заменени с въпроси до страните за писмен отговор. Що се отнася до новонасрочените съдебни заседания, секретариатът ще уведоми представителите на страните по съответните дела за деня и часа на тези заседания, като във връзка с надлежната организация на заседанията, най-вече в езиково отношение, представителите на страните ще бъдат приканени да уведомят възможно най-бързо секретариата дали ще присъстват.

Освен това, за да се гарантира оптимално протичане на съдебните заседания, ще се вземат най-строги здравни мерки в съответствие с правилата, приети от люксембургските власти, в това число за спазването на минимално физическо разстояние и за задължителното носене на защитна маска извън съдебната зала. Представителите на страните се приканват да си носят собствена тога.

Приканваме страните редовно да следят информацията на интернет сайта на Съда на Европейския съюз (https://curia.europa.eu/).

Връзката със страните — значение на приложението e-Curia

За да се улесни връзката със страните по време на кризата, настоятелно приканваме юрисдикциите на държавите членки и представителите на страните, които все още не разполагат с регистрация в e-Curia, да се запознаят с това сигурно приложение (e-Curia), което дава възможност за подаване и връчване на процесуални документи по електронен път по отнесените до съда дела. Цялата информация за функциите на приложението и начина за създаване на регистрация може да се намери на посочения по-горе сайт, на адрес https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/bg/.

Поради обстоятелствата се допуска по изключение формулярите на заявлението за регистрация да бъдат подавани до секретариата по електронната поща, с условието към тях да са приложени необходимите удостоверителни документи, надлежно подписани и сканирани.

* * *


ОБЩ СЪД

АДАПТИРАНЕ НА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИЯ СЪД ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА, СВЪРЗАНА С КОРОНАВИРУС КОВИД-19

23.4.2020 г.

Поради здравната криза Общият съд на Европейския съюз беше принуден временно да адаптира начина си на работа.

Правораздавателната дейност продължава, но се дава приоритет на особено неотложните дела (бързи производства, производства, за които е допуснато разглеждане с предимство, и обезпечителни производства).

Сроковете

Сроковете за предявяване на искове и за обжалване продължават да текат и страните са длъжни да ги спазват, без да се засяга възможността за позоваване на член 45, втора алинея от Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз. Когато сроковете подлежат на продължаване, страните следва своевременно да поискат продължаването им от съда, за да може той да се произнесе по въпроса.

За да се отчетат разбираемите трудности, пред които са изправени в момента страните, определяните от секретариата процесуални срокове ще бъдат адаптирани към контекста на здравната криза.

Съдебните заседание за изслушване на устни състезания

Насрочените до 15 май 2020 г. съдебни заседания за изслушване на устни състезания се отлагат.

Ако здравните условия го позволят, предвижда се постепенно възобновяване на провеждането на съдебни заседания за изслушване на устни състезания в съдебните зали на Общия съд от 25 май 2020 г. Представителите на страните по съответните дела ще бъдат уведомени за деня и часа на тези заседания.

Освен това, за да се гарантира оптимално протичане на съдебните заседания, ще се вземат най-строги здравни мерки в съответствие с правилата, приети от люксембургските власти, в това число за спазването на минимално физическо разстояние и за задължителното носене на защитна маска извън съдебната зала. Представителите на страните се приканват да си носят собствена тога.

Приканваме страните редовно да следят информацията на интернет сайта на Съда на Европейския съюз (https://curia.europa.eu).