Důležité informace pro účastníky řízení

SOUDNÍ DVŮR

PŘIZPŮSOBENÍ SOUDNÍ ČINNOSTI SOUDNÍHO DVORA Z DŮVODU PANDEMIE SOUVISEJÍCÍ S KORONAVIREM COVID-19

[05/05/2020]

Z důvodu současné sanitární krize byl Soudní dvůr nucen dočasně přizpůsobit své pracovní postupy.

Soudní činnost pokračuje, ale přednost mají přirozeně zvláště naléhavé věci (jako jsou naléhavá řízení, zrychlená řízení a řízení o předběžných opatřeních).

Procesní lhůty

Běh lhůt pro podání žaloby a kasačního opravného prostředku pokračuje a účastníci řízení jsou povinni je dodržet, aniž by tím bylo dotčeno případné použití čl. 45 druhého pododstavce Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie.

Naproti tomu lhůty stanovené v probíhajících řízeních – s výjimkou výše uvedených řízení, která vykazují zvláštní naléhavost – se prodlužují o jeden měsíc. Uplynou na konci dne, který v následujícím měsíci nese stejné číslo jako den, jímž měla lhůta uplynout, nebo v případě, že takový den v následujícím měsíci není, posledním dnem tohoto měsíce.

Až do odvolání a není-li uvedeno jinak, jsou lhůty stanovené soudní kanceláří rovněž prodloužené o jeden měsíc.

Jednání k přednesu řečí

Z důvodu krize jsou nyní jednání pozastavena, a aby nebylo zpožděno vyřizování věcí, jednání původně stanovené v některých z nich bylo nahrazeno písemnými otázkami účastníkům řízení a zúčastněným. Umožní-li to sanitární podmínky, Soudní dvůr zvažuje pokračovat v jednáních od pondělí 25. května 2020, ale nelze vyloučit, že některá z těchto jednání budou muset být kvůli okolnostem a logistickým výzvám vyvolaným Covid-19 rovněž nahrazena otázkami účastníkům řízení a zúčastněným k písemnému zodpovězení. V případě nově stanovených jednání budou zástupci účastníků a zúčastněných v dotčených věcech informováni soudní kanceláří o dni a hodině konání těchto jednání a za účelem jejich řádné organizace, zejména po jazykové stránce, budou vyzváni, aby soudní kancelář informovali co nejdříve o své přítomnosti na těchto jednáních.

Budou mimoto přijata nejpřísnější sanitární opatření v souladu s právní úpravou vydanou lucemburskými orgány s cílem zajistit optimální průběh jednání, včetně mj. pravidel dodržování minimální fyzické vzdálenosti a povinného nošení ochranné roušky mimo jednací síň. Zástupci účastníků a zúčastněných se vyzývají, aby si přinesli vlastní talár.

Účastníci řízení a zúčastnění se vyzývají, aby pravidelně konzultovali internetové stránky Soudního dvora Evropské unie (https://curia.europa.eu).

Komunikace s účastníky řízení a zúčastněnými – Význam aplikace e-Curia

Za účelem usnadnění komunikace s účastníky řízení a zúčastněnými v tomto krizovém období se soudy členských států a zástupci účastníků řízení a zúčastněných, kteří ještě nemají otevřený účet e-Curia, naléhavě vyzývají, aby se seznámili s touto zabezpečenou aplikací (e-Curia), která umožňuje elektronické podávání a doručování procesních písemností ve věcech předložených Soudnímu dvoru. Veškeré informace ohledně funkcí této aplikace a podmínek otevření účtu se nacházejí na shora uvedené internetové stránce, a to na následující adrese: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/cs/.

Vzhledem ke stávajícím okolnostem jsou výjimečně přijímány formuláře žádostí o otevření účtu předané soudní kanceláři elektronickou poštou, pokud jsou doprovázeny nezbytnými řádně podepsanými a oskenovanými doklady.

* * *


TRIBUNÁL

PŘIZPŮSOBENÍ SOUDNÍ ČINNOSTI TRIBUNÁLU Z DŮVODU PANDEMIE SOUVISEJÍCÍ S KORONAVIREM COVID-19

[23/04/2020]

Z důvodu sanitární krize byl Tribunál Evropské unie nucen dočasně přizpůsobit své pracovní postupy.

Soudní činnost pokračuje, ale přednost mají přirozeně zvláště naléhavé věci (zrychlená řízení, přednostní řízení a řízení o předběžných opatřeních).

Lhůty

Běh lhůt pro podání návrhu na zahájení řízení pokračuje a účastníci řízení jsou povinni je dodržet, aniž by tím byla dotčena možnost uplatnit čl. 45 druhý pododstavec Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie. Lze-li lhůty prodloužit, přísluší účastníkům řízení, aby požádali o jejich prodloužení včas, aby soud mohl rozhodnout.

K zohlednění oprávněných obtíží, jimž nyní účastníci řízení musí čelit, budou procesní lhůty stanovené soudní kanceláří přizpůsobené kontextu sanitární krize.

Jednání k přednesu řečí

Jednání k přednesu řečí stanovená až do 15. května 2020 byla odročena.

Umožní-li to sanitární podmínky, Tribunál zvažuje postupně obnovit jednání ve svých jednacích síních od 25. května 2020. Zástupci účastníků řízení v dotčených věcech budou informováni o dni a hodině konání těchto jednání.

Budou mimoto přijata nejpřísnější sanitární opatření v souladu s právní úpravou vydanou lucemburskými orgány s cílem zajistit optimální průběh jednání, včetně mj. pravidel dodržování minimální fyzické vzdálenosti a povinného nošení ochranné roušky mimo jednací síň. Zástupci účastníků řízení se vyzývají, aby si přinesli vlastní talár.

Účastníci řízení se vyzývají, aby pravidelně konzultovali internetové stránky Soudního dvora Evropské unie (https://curia.europa.eu).