Vigtige meddelelser til parterne

DOMSTOLEN

TILPASNING AF DOMSTOLENS JUDICIELLE VIRKSOMHED PÅ GRUND AF PANDEMIEN SOM FØLGE AF COVID-19

[05/05/2020]

På grund af den verserende sundhedsmæssige krise har Domstolen været nødsaget til midlertidigt at ændre sine arbejdsgange.

Den judicielle virksomhed fortsætter, men der gives naturligvis prioritet til sager, der er af særligt hastende karakter (såsom hasteprocedurer, fremskyndede procedurer og sager om foreløbige forholdsregler).

Frister

Søgsmåls- og appelfristerne fortsætter med at løbe, og parterne er forpligtet til at overholde dem med forbehold af en mulig anvendelse af artikel 45, stk. 2, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol.

Fristerne i de verserende sager – med undtagelse af ovennævnte sager af hastende karakter – forlænges derimod med en måned. Fristerne udløber med udgangen af den dag, der i den følgende måned har samme nummer som den dato, på hvilken fristen ville være udløbet eller, hvis dette nummer ikke findes i den efterfølgende måned, ved udgangen af den sidste dag i den pågældende måned.

Indtil andet bestemmes, og medmindre andet er oplyst, vil de af Justitskontoret fastsatte frister ligeledes blive forlænget med en måned.

Retsmøder

På grund af krisen er alle retsmøder i øjeblikket suspenderet og for ikke at forsinke sagsbehandlingen, er det planlagte retsmøde i visse sager blevet erstattet af skriftlige spørgsmål til parterne. Hvis de sundhedsmæssige betingelser tillader det, har Domstolen til hensigt atter at afholde retsmøder fra mandag den 25. maj 2020, men det kan ikke udelukkes, at visse af disse retsmøder ligeledes vil blive erstattet af spørgsmål til parterne til skriftlig besvarelse på grund af omstændighederne og de logistiske vanskeligheder, der følger af Covid-19. For de retsmøder, hvor der således er fastsat en ny dato, vil parternes repræsentanter modtage oplysninger fra Justitskontoret om datoer og tidspunkt for afholdelsen af disse retsmøder, og med henblik på en korrekt afvikling heraf, navnlig med hensyn til sprog, bedes disse repræsentanter så hurtigt som muligt oplyse Justitskontoret om, hvorvidt de har til hensigt at deltage i disse retsmøder.

Der er i øvrigt iværksat omfattende sundhedsmæssige tiltag i overensstemmelse de af de luxembourgske myndigheder vedtagne regler og retningslinjer for at sikre en optimal afvikling af retsmøderne, herunder navnlig reglerne om fysisk afstand og obligatorisk beskyttelsesmaske uden for retssalen. Parternes repræsentanter anmodes om at medbringe deres egen kappe.

Parterne opfordres til med jævne mellemrum at konsultere Den Europæiske Unions Domstols websted (www.curia.europa.eu).

Kommunikation med parterne – vigtigheden af at anvende applikationen e-Curia

For at lette kommunikationen med parterne i denne krisetid, opfordres de retter i medlemsstaterne og de repræsentanter for parterne, der endnu ikke har en e-Curia-konto, til at gøre sig bekendte med den sikrede applikation (e-Curia), der gør det muligt at indgive og modtage forkyndelse af procesdokumenter elektronisk i sager for Domstolen. Alle oplysninger om denne applikation og fremgangsmåden for åbning af en konto findes på ovennævnte website på adressen: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/da/

Henset til omstændighederne vil tilmeldingsformularer om åbning af konti, der sendes elektronisk til Justitskontoret pr. e-mail, undtagelsesvis blive godkendt på betingelse af, at formularen ledsages af den nødvendige dokumentation, der er korrekt underskrevet og scannet.

* * *


RETTEN

TILPASNING AF RETTENS JUDICIELLE VIRKSOMHED PÅ GRUND AF PANDEMIEN SOM FØLGE AF COVID-19

[23/04/2020]

På grund af den sundhedsmæssige krise har Den Europæiske Unions Ret været nødsaget til at midlertidigt at ændre sine arbejdsgange.

Den judicielle virksomhed fortsætter, men der gives prioritet til sager af særligt hastende karakter (såsom fremskyndede procedurer, prioriterede procedurer og sager om foreløbige forholdsregler).

Frister

Søgsmålsfristerne fortsætter med at løbe, og parterne er forpligtet til at overholde dem, med forbehold af en mulig anvendelse af artikel 45, stk. 2, i protokollen om statutten for Den Europæiske Unions Domstol. Såfremt fristerne kan forlænges, er det op til parterne at bede om en sådan forlængelse i god tid, således at Retten kan træffe afgørelse herom.

For at tage hensyn til de berettigede vanskeligheder, som parterne i øjeblikket står over for, vil de frister, der fastsættes af Justitskontoret, blive tilpasset i forhold til den verserende sundhedsmæssige krise.

Retsmøder

De retsmøder, der var fastsat til og med den 15. maj 2020 udskydes.

Hvis de sundhedsmæssige omstændigheder gør det muligt, er det hensigten gradvist at genoptage afholdelsen af retsmøder i Rettens retssale fra den 25. maj 2020. Parternes repræsentanter i de pågældende sager vil blive oplyst om datoer og tidspunkt for disse retsmøder.

Der er i øvrigt iværksat omfattende sundhedsmæssige tiltag i overensstemmelse de af de luxembourgske myndigheder vedtagne regler og retningslinjer for at sikre en optimal afvikling af retsmøderne, herunder navnlig reglerne om fysisk afstand og obligatorisk beskyttelsesmaske uden for retssalen. Parternes repræsentanter anmodes om at medbringe deres egen kappe.

Parterne opfordres til med jævne mellemrum at konsultere Den Europæiske Unions Domstols websted (www.curia.europa.eu).