Σημαντικές ανακοινώσεις για τους διαδίκους

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ COVID-19

[05/05/2020]

Λόγω της υγειονομικής κρίσης, το Δικαστήριο υποχρεώθηκε να προσαρμόσει προσωρινώς τον τρόπο λειτουργίας του.

Η δικαιοδοτική δραστηριότητα συνεχίζεται αλλά δίδεται αναπόφευκτα προτεραιότητα στις υποθέσεις με ιδιαιτέρως επείγοντα χαρακτήρα (όπως επείγουσες διαδικασίες, ταχείες διαδικασίες και διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων).

Δικονομικές προθεσμίες

Οι προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών και αιτήσεων αναιρέσεως εξακολουθούν να τρέχουν, οι δε διάδικοι υποχρεούνται να τις τηρούν, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 45, δεύτερο εδάφιο, του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντιθέτως, οι ταχθείσες προθεσμίες στο πλαίσιο των εκκρεμών δικών –με την εξαίρεση των ανωτέρω διαδικασιών που έχουν ιδιαιτέρως επείγοντα χαρακτήρα– παρατείνονται για ένα μήνα. Οι προθεσμίες αυτές λήγουν με την παρέλευση της ημέρας του επόμενου μήνα η οποία αντιστοιχεί αριθμητικά στην ημέρα κατά την οποία θα έπρεπε να έχουν λήξει ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια αντιστοιχία στον επόμενο μήνα, με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του μήνα αυτού.

Μέχρι νεωτέρας, και εφόσον δεν προβλέπεται κάτι άλλο, οι προθεσμίες που καθορίζονται από τη Γραμματεία παρατείνονται επίσης κατά ένα μήνα.

Επ’ ακροατηρίου συζητήσεις

Λόγω της κρίσης έχει ανασταλεί η διεξαγωγή επ’ ακροατηρίου συζητήσεων και, προκειμένου να μην καθυστερήσει η εκδίκαση των υποθέσεων, η επ’ ακροατηρίου συζήτηση που είχε αρχικώς προγραμματιστεί για ορισμένες από τις υποθέσεις αυτές αντικαταστάθηκε από γραπτές ερωτήσεις προς τους διαδίκους. Εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, το Δικαστήριο σκοπεύει να επαναλάβει τις επ’ ακροατηρίου συζητήσεις από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται το ενδεχόμενο σε ορισμένες υποθέσεις, αντί της διεξαγωγής επ’ ακροατηρίου συζήτησης, να ζητηθεί από τους διαδίκους να απαντήσουν γραπτώς σε ερωτήσεις, λόγω των οφειλόμενων στον Covid-19 περιστάσεων και δυσχερειών όσον αφορά τις μετακινήσεις. Οι εκπρόσωποι των διαδίκων στις αντίστοιχες υποθέσεις θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία για τις νέες ημέρες και ώρες διεξαγωγής των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων και θα τους ζητηθεί, για οργανωτικούς λόγους, ιδίως από γλωσσικής απόψεως, να ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν τη Γραμματεία εάν πρόκειται να παρασταθούν.

Εξάλλου, για την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων, θα ληφθούν τα πλέον αυστηρά υγειονομικά μέτρα, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπίσει οι λουξεμβουργιανές αρχές, όπως είναι οι κανόνες περί τηρήσεως αποστάσεων και περί υποχρεωτικής χρήσεως προστατευτικής μάσκας εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων. Οι εκπρόσωποι των διαδίκων πρέπει να φέρουν δική τους τήβεννο.   

Οι διάδικοι καλούνται να συμβουλεύονται ανά τακτά διαστήματα τον ιστότοπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://curia.europa.eu).

Επικοινωνία με τους διαδίκους– Σημασία της εφαρμογής e-Curia

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους διαδίκους την περίοδο της κρίσης, τα δικαιοδοτικά όργανα των κρατών μελών και οι εκπρόσωποι των διαδίκων που δεν διαθέτουν ακόμη λογαριασμό e-Curia παρακαλούνται θερμά να εξοικειωθούν με αυτήν την ασφαλή εφαρμογή (e‑Curia), η οποία καθιστά δυνατή την κατάθεση και επίδοση διαδικαστικών εγγράφων υπό ηλεκτρονική μορφή για τις υποθέσεις που άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου. Όλες οι διευκρινίσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες λειτουργίας της εφαρμογής e-Curia και τον τρόπο δημιουργίας λογαριασμού παρατίθενται στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/el/.

Λόγω των περιστάσεων, γίνεται κατ’ εξαίρεση δεκτή η διαβίβαση των εντύπων δημιουργίας λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, δεόντως υπογεγραμμένα και σαρωμένα.

* * *


ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Γενικό Δικαστήριο

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ COVID-19

23/04/2020

Λόγω της υγειονομικής κρίσης, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώθηκε να προσαρμόσει προσωρινά τον τρόπο λειτουργίας του.

Η δικαιοδοτική δραστηριότητα συνεχίζεται, αλλά δίδεται προτεραιότητα σε υποθέσεις με ιδιαιτέρως επείγοντα χαρακτήρα (ταχείες διαδικασίες, διαδικασίες κατά προτεραιότητα και διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων).

Προθεσμίες

Οι προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής εξακολουθούν να τρέχουν, οι δε διάδικοι υποχρεούνται να τις τηρούν, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας επίκλησης του άρθρου 45, δεύτερο εδάφιο, του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον οι προθεσμίες μπορούν να παραταθούν, εναπόκειται στους διαδίκους να ζητήσουν εγκαίρως την παράτασή τους, ούτως ώστε το δικαιοδοτικό όργανο να μπορεί να αποφασίσει.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εύλογες δυσχέρειες τις οποίες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι διάδικοι, οι δικονομικές προθεσμίες που θα τάσσονται από τη Γραμματεία θα προσαρμόζονται με βάση το πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης.

Επ’ ακροατηρίου συζητήσεις

Οι επ’ ακροατηρίου συζητήσεις που επρόκειτο να διεξαχθούν έως τις 15 Μαΐου 2020 αναβλήθηκαν.

Εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, προγραμματίζεται η σταδιακή επανέναρξη των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων στις αίθουσες συνεδριάσεων του Γενικού Δικαστηρίου από τις 25 Μαΐου 2020. Οι εκπρόσωποι των διαδίκων στις αντίστοιχες υποθέσεις θα ενημερωθούν από τη γραμματεία για τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων.

Εξάλλου, για την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων, θα ληφθούν τα πλέον αυστηρά υγειονομικά μέτρα, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπίσει οι λουξεμβουργιανές αρχές, όπως είναι οι κανόνες περί τηρήσεως αποστάσεων και περί υποχρεωτικής χρήσεως προστατευτικής μάσκας εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων. Οι εκπρόσωποι των διαδίκων πρέπει να φέρουν δική τους τήβεννο.

Οι διάδικοι καλούνται να συμβουλεύονται τακτικά τον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://curia.europa.eu).