Tärkeitä ilmoituksia asianosaisille

UNIONIN TUOMIOISTUIN

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN LAINKÄYTTÖTOIMINNAN MUKAUTTAMINEN KORONAVIRUKSEEN COVID-19 LIITTYVÄN PANDEMIAN TAKIA 

[05/05/2020]

Tämänhetkisen terveyskriisin takia unionin tuomioistuin on joutunut mukauttamaan väliaikaisesti työjärjestelyjään.

Lainkäyttötoiminta jatkuu, mutta etusija annetaan luonnollisesti asioille, jotka ovat erityisen kiireellisiä (kuten kiireelliset menettelyt, nopeutetut menettelyt ja väliaikaista oikeussuojaa koskevat menettelyt).

Oikeudenkäynnissä noudatettavat määräajat

Kanteen nostamisen ja muutoksenhaun määräaikojen kuluminen jatkuu normaalisti ja asianosaisten on noudatettava niitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 45 artiklan toisen kohdan mahdollista soveltamista.

Sen sijaan vireillä olevissa menettelyissä – paitsi edellä mainituissa menettelyissä, jotka ovat erityisen kiireellisiä – asetettuja määräaikoja pidennetään kuukaudella. Määräaika päättyy sen päivän päättyessä, jolla on seuraavassa kuukaudessa sama järjestysnumero kuin päivällä, jonka kuluessa määräajan olisi pitänyt päättyä; jos seuraavassa kuukaudessa ei ole kyseistä päivää, määräaika päättyy tämän seuraavan kuukauden viimeisen päivän päättyessä.

Kunnes toisin määrätään, myös määräaikoja, jotka kirjaamo vahvistaa, pidennetään kuukaudella, jollei toisin ilmoiteta.

Istunnot asianosaisten kuulemiseksi

Kriisin takia istuntoja asianosaisten kuulemiseksi on tällä hetkellä lykätty, ja asioiden käsittelyn viivästymisen välttämiseksi istunto, joka alun perin oli määrä pitää joissakin näistä asioista, on korvattu asianosaisille esitetyillä kirjallisilla kysymyksillä. Terveysolojen niin salliessa unionin tuomioistuin harkitsee istuntojen aloittamista uudelleen maanantaista 25.5.2020 alkaen, mutta ei voida sulkea pois, että Covid-19:n aiheuttamien olosuhteiden ja logististen haasteiden takia myös jotkin kyseisistä istunnoista on korvattava asianosaisille esitettävillä kysymyksillä, joihin on vastattava kirjallisesti. Niitä istuntoja varten, joille vahvistetaan uusi pitopäivä, kirjaamo ilmoittaa kyseessä olevien asioiden asianosaisten oikeudenkäyntiedustajille istuntojen päivämäärät ja kellonajat, ja istuntojen asianmukaiseksi järjestämiseksi muun muassa kielijärjestelyjen osalta oikeudenkäyntiedustajia pyydetään ilmoittamaan kirjaamolle mahdollisimman pian osallistumisestaan kyseisiin istuntoihin.

Istuntojen optimaalisen kulun varmistamiseksi toteutetaan lisäksi erittäin tiukat terveystoimenpiteet Luxemburgin viranomaisten antaman säännöstön mukaisesti; toimenpiteet sisältävät muiden muassa säännöt fyysisestä vähimmäisetäisyydestä ja suojamaskin pakollisen käytön istuntosalin ulkopuolella. Asianosaisten oikeudenkäyntiedustajia pyydetään tuomaan mukanaan oma viittansa.

Asianosaisia kehotetaan seuraamaan säännöllisesti Euroopan unionin tuomioistuimen internetsivustoa (https://curia.europa.eu).

Viestintä asianosaisten kanssa – e-Curia-sovelluksen tärkeys

Asianosaisten kanssa käytävän viestinnän helpottamiseksi tänä kriisiaikana jäsenvaltioiden niitä tuomioistuimia ja asianosaisten niitä oikeudenkäyntiedustajia, joilla ei vielä ole e-Curia-tiliä, kannustetaan voimakkaasti tutustumaan tähän suojattuun sovellukseen (e-Curia), joka mahdollistaa oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisen ja tiedoksi antamisen sähköisesti asioissa, jotka on saatettu unionin tuomioistuimen käsiteltäviksi. Kaikki tämän sovelluksen toimintoja ja käyttäjätilin avaamisen yksityiskohtia koskevat tarkat tiedot löytyvät edellä mainitulta sivustolta seuraavasta osoitteesta: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/fi/.

Olosuhteiden takia lomakkeet, joilla käyttäjätilien avaamista pyydetään, voidaan poikkeuksellisesti toimittaa kirjaamoon sähköpostilla, kunhan niiden mukana toimitetaan tarvittavat asiakirjat, jotka on asianmukaisesti allekirjoitettu ja skannattu.


UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN LAINKÄYTTÖTOIMINNAN MUKAUTTAMINEN KORONAVIRUKSEEN COVID-19 LIITTYVÄN PANDEMIAN TAKIA

[23/04/2020]

Terveyskriisin takia unionin yleinen tuomioistuin on joutunut mukauttamaan väliaikaisesti työjärjestelyjään.

Lainkäyttötoiminta jatkuu, mutta etusija annetaan asioille, jotka ovat erityisen kiireellisiä (nopeutetut menettelyt, etusijan saaneet menettelyt ja väliaikaista oikeussuojaa koskevat menettelyt).

Määräajat

Kanteen nostamisen määräaikojen kuluminen jatkuu normaalisti ja asianosaisten on noudatettava niitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta vedota Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 45 artiklan toiseen kohtaan. Silloin, kun määräajat ovat pidennettävissä, asianosaisten asiana on pyytää niiden pidennystä hyvissä ajoin tuomioistuimelta, jotta tämä voi lausua siitä.

Asianosaisten tällä hetkellä kohtaamien legitiimien vaikeuksien ottamiseksi huomioon oikeudenkäynnissä noudatettavia määräaikoja, jotka kirjaamo vahvistaa, mukautetaan terveyskriisin asiayhteyteen.

Istunnot asianosaisten kuulemiseksi

Asianosaisten kuulemiseksi järjestettäviä istuntoja, jotka oli vahvistettu pidettäviksi 15.5.2020 mennessä, on siirretty myöhempään ajankohtaan.

Terveysolojen niin salliessa harkitaan istuntojen aloittamista asteittain uudelleen unionin yleisen tuomioistuimen istuntosaleissa 25.5.2020 alkaen. Istuntojen päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan kyseessä olevien asioiden asianosaisten oikeudenkäyntiedustajille.

Istuntojen optimaalisen kulun varmistamiseksi toteutetaan lisäksi erittäin tiukat terveystoimenpiteet Luxemburgin viranomaisten antaman säännöstön mukaisesti; toimenpiteet sisältävät muiden muassa säännöt fyysisestä vähimmäisetäisyydestä ja suojamaskin pakollisen käytön istuntosalin ulkopuolella. Asianosaisten oikeudenkäyntiedustajia pyydetään tuomaan mukanaan oma viittansa.

Asianosaisia kehotetaan seuraamaan säännöllisesti Euroopan unionin tuomioistuimen internetsivustoa (https://curia.europa.eu).