Belangrijke mededelingen voor de partijen

HOF VAN JUSTITIE

AANPASSING VAN DE GERECHTELIJKE ACTIVITEIT VAN HET HOF VAN JUSTITIE IN HET LICHT VAN DE DOOR HET CORONAVIRUS COVID-19 VEROORZAAKTE PANDEMIE 

[05/05/2020] 

Door de huidige gezondheidscrisis zag het Hof van Justitie zich genoodzaakt zijn werkwijze tijdelijk aan te passen.

De gerechtelijke activiteit wordt voortgezet, maar vanzelfsprekend wordt voorrang gegeven aan zaken die bijzonder spoedeisend zijn (zoals versnelde procedures, procedures bij voorrang en kort gedingen).

Proceduretermijnen

De beroepstermijnen en de termijnen voor hogere voorziening blijven lopen en partijen zijn verplicht deze in acht te nemen, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 45, tweede alinea, van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Daarentegen worden de termijnen voor de lopende procedures – met uitzondering van bovengenoemde bijzonder spoedeisende procedures – met een maand verlengd. Deze termijnen verstrijken aan het einde van de dag die in de volgende maand hetzelfde nummer heeft als de dag waarop de termijn normaal zou verstrijken of, indien deze dag in de volgende maand ontbreekt, bij het verstrijken van de laatste dag van die maand.

Tot nader order en tenzij anders vermeld, worden de termijnen die door de griffie worden vastgesteld, eveneens met een maand verlengd.

Pleitzittingen

Wegens de crisis zijn de pleitzittingen momenteel geschorst. Om te vermijden dat de behandeling van de zaken vertraging oploopt, is de oorspronkelijk geplande hoorzitting in sommige zaken vervangen door schriftelijke vragen aan de partijen. Het Hof neemt zich voor de hoorzittingen te hervatten vanaf maandag 25 mei 2020, als de gezondheidssituatie het toelaat. Het valt echter niet uit te sluiten dat sommige van deze hoorzittingen op grond van de omstandigheden en de logistieke uitdagingen die Covid-19 meebrengt, eveneens zullen worden vervangen door vragen aan de partijen die schriftelijk zullen moeten worden beantwoord. Voor de zittingen waarvoor een nieuwe datum is vastgesteld, zullen de vertegenwoordigers van de partijen in de betrokken zaken door de griffie worden ingelicht over de dag en het uur waarop deze zittingen zullen plaatsvinden. Voorts zal hun met het oog op de goede organisatie van deze zittingen, met name op taalkundig gebied, worden verzocht om de griffie zo spoedig mogelijk te laten weten of zij op deze zittingen aanwezig zullen zijn.

Voorts zullen overeenkomstig de door de Luxemburgse autoriteiten vastgestelde regelgeving de strengst mogelijke gezondheidsmaatregelen worden genomen om een optimaal verloop van de hoorzittingen te waarborgen. Zo moeten met name de regels inzake de minimale fysieke afstand in acht worden genomen en moet buiten de rechtszaal een beschermingsmasker worden gedragen. De vertegenwoordigers van de partijen wordt verzocht hun eigen toga mee te brengen.  

De partijen wordt verzocht geregeld de website van het Hof van Justitie van de Europese Unie (https://curia.europa.eu) te raadplegen.

Communicatie met de partijen – Belang van de applicatie e-Curia

Om de communicatie met de partijen in deze crisistijd te vergemakkelijken, worden de rechterlijke instanties van de lidstaten en de vertegenwoordigers van de partijen die nog geen e-Curia-account hebben, sterk aangemoedigd om kennis te maken met deze beveiligde applicatie (e-Curia), die het mogelijk maakt om processtukken langs elektronische weg in te dienen en te betekenen in zaken die bij het Hof aanhangig zijn. Voor meer informatie over de toepassingsmogelijkheden van deze applicatie en over het openen van een account, zie https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/nl/.

Gezien de omstandigheden worden aanvragen voor de opening van een account die per e-mail aan de griffie worden verstuurd, bij wijze van uitzondering aanvaard, mits zij vergezeld gaan van de nodige, naar behoren ondertekende en gescande bewijsstukken.

* * *


GERECHT

AANPASSING VAN DE GERECHTELIJKE ACTIVITEIT VAN HET GERECHT IN HET LICHT VAN DE DOOR HET CORONAVIRUS COVID-19 VEROORZAAKTE PANDEMIE

[23/04/2020]

Door de gezondheidscrisis zag het Gerecht van de Europese Unie zich genoodzaakt zijn werkwijze tijdelijk aan te passen.

De gerechtelijke activiteit wordt voortgezet, maar voorrang wordt gegeven aan zaken die bijzonder spoedeisend zijn (zoals spoedprocedures, versnelde procedures en kort gedingen).

Termijnen

De beroepstermijnen blijven lopen en de partijen zijn verplicht deze in acht te nemen, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 45, tweede alinea, van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wanneer de termijnen verlengbaar zijn, moeten de partijen het Gerecht tijdig om verlenging verzoeken zodat dit een beslissing kan geven.

Om rekening te houden met de moeilijkheden waarmee de partijen thans begrijpelijkerwijs te kampen hebben, zullen de proceduretermijnen die door de griffie worden vastgesteld, worden aangepast in het licht van de gezondheidscrisis.

Pleitzittingen

De pleitzittingen die waren vastgesteld voor de periode tot en met 15 mei 2020 zijn uitgesteld.

Het Gerecht neemt zich voor de pleitzittingen in zijn rechtszalen te hervatten vanaf 25 mei 2020, voor zover de gezondheidssituatie dit toelaat. De vertegenwoordigers van de partijen in de betrokken zaken zullen worden ingelicht over de dag en het uur waarop deze zittingen zullen plaatsvinden.

Voorts zullen overeenkomstig de door de Luxemburgse autoriteiten vastgestelde regelgeving de strengst mogelijke gezondheidsmaatregelen worden genomen om een optimaal verloop van de hoorzittingen te waarborgen. Zo moeten met name de regels inzake de minimale fysieke afstand in acht worden genomen en moet buiten de rechtszaal een beschermingsmasker worden gedragen. De vertegenwoordigers van de partijen wordt verzocht hun eigen toga mee te brengen.

De partijen wordt verzocht geregeld de website van het Hof van Justitie van de Europese Unie (https://curia.europa.eu) te raadplegen.