Ważne informacje dla stron

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SĄDOWNICZEJ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI Z UWAGI NA PANDEMIĘ KORONAWIRUSA COVID-19

[05/05/2020]

Ze względu na obecny kryzys zdrowotny Trybunał Sprawiedliwości został zmuszony do czasowego dostosowania zasad swojej pracy do panującej sytuacji.

Trybunał nadal prowadzi działalność sądowniczą, lecz zajmuje się oczywiście w pierwszej kolejności szczególnie pilnymi sprawami (takimi jak sprawy rozpatrywane w trybie pilnym i w trybie przyspieszonym oraz postępowania w przedmiocie środków tymczasowych).

Terminy procesowe

Terminy do wniesienia skargi oraz odwołania biegną nieprzerwanie, a strony są zobowiązane do ich dochowania, bez uszczerbku dla możliwości powołania się ewentualnie na art. 45 akapit drugi Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Natomiast terminy dla czynności procesowych w toczących się postepowaniach – z wyjątkiem wskazanych wyżej postępowań w szczególnie pilnych sprawach – zostają przedłużone z dniem dzisiejszym o miesiąc. Terminy te kończą się z upływem dnia, który w kolejnym miesiącu odpowiada dacie, w której miał upłynąć dotychczasowy termin, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Do odwołania, o ile nie wskazano inaczej, terminy wyznaczane przez sekretariat również zostają przedłużone o miesiąc.

Rozprawy

W związku z panującym kryzysem rozprawy uległy obecnie zawieszeniu, zaś by nie opóźniać rozpatrywania spraw, zaplanowane pierwotnie w niektórych sprawach rozprawy zastąpiono skierowaniem do stron pytań na piśmie. Jeśli pozwoli na to sytuacja zdrowotna, Trybunał zamierza wznowić prowadzenie rozpraw w poniedziałek 25 maja 2020 r., lecz nie można wykluczyć, że niektóre z tych rozpraw również trzeba będzie zastąpić skierowaniem do stron pytań, na które będą musiały odpowiedzieć na piśmie, z racji okoliczności i problemów logistycznych wywołanych przez Covid-19. W odniesieniu do wyznaczanych na nowo terminów rozpraw, sekretariat poinformuje przedstawicieli stron danego postępowania o dacie i godzinie rozprawy, zwracając się do nich jednocześnie, w trosce o właściwą organizację rozprawy, w szczególności pod względem językowym, o jak najszybsze powiadomienie, czy będą obecni na tej rozprawie.

Będą ponadto stosowane rygorystyczne zabiegi sanitarne, stosownie do przepisów wydanych przez władze Luksemburga, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu rozpraw, obejmujące w szczególności zachowanie minimalnej odległości i obowiązek noszenia maski ochronnej poza salą rozpraw. Przedstawiciele stron proszeni są o przywiezienie własnej togi.

Strony proszone są o regularne sprawdzanie strony internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (https://curia.europa.eu).

Komunikacja ze stronami – znaczenie aplikacji e-Curia

W celu ułatwienia komunikacji ze stronami w trakcie panującej sytuacji kryzysowej sądy państw członkowskich i przedstawiciele stron, którzy nie posiadają jeszcze konta e-Curia, są gorąco proszeni o zapoznanie się z tą bezpieczną aplikacją (e-Curia), umożliwiającą składanie i doręczanie pism procesowych drogą elektroniczną we wniesionych do Trybunału sprawach. Wszelkie wyjaśnienia na temat funkcjonalności tej aplikacji oraz zakładania konta znajdują się na ww. stronie internetowej, pod następującym adresem: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/pl/.

Z uwagi na okoliczności, w drodze wyjątku przyjmowane są formularze z wnioskiem o otwarcie konta przekazane do sekretariatu pocztą elektroniczną (mailowo), pod warunkiem, że będą do nich dołączone podpisane i zeskanowane wymagane dokumenty potwierdzające. 

* * *


SĄD

DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SĄDOWNICZEJ SĄDU Z UWAGI NA PANDEMIĘ KORONAWIRUSA
COVID-19

[23/04/2020]

Ze względu na kryzys zdrowotny Sąd Unii Europejskiej został zmuszony do czasowego dostosowania zasad swojej pracy do panującej sytuacji.

Sąd nadal prowadzi działalność sądowniczą, lecz zajmuje się w pierwszej kolejności szczególnie pilnymi sprawami (sprawy rozpatrywane w trybie przyspieszonym lub w pierwszej kolejności oraz postępowania w przedmiocie środków tymczasowych).

Terminy

Terminy do wniesienia skargi biegną nieprzerwanie, a strony są zobowiązane do ich dochowania, bez uszczerbku dla możliwości powołania się na art. 45 akapit drugi Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli terminy podlegają przedłużeniu, strony powinny wystąpić o przedłużenie terminu z odpowiednim wyprzedzeniem do Sądu, by umożliwić mu wydanie rozstrzygnięcia.

Aby uwzględnić uzasadnione przeszkody, które napotykają obecnie strony, terminy czynności procesowych wyznaczane przez sekretariat będą dostosowane do panującej obecnie sytuacji kryzysu zdrowotnego.

Rozprawy

Rozprawy, które były wyznaczone do dnia 15 maja 2020 r., zostały odłożone na późniejszy termin.

Jeśli pozwoli na to sytuacja zdrowotna, stopniowe wznawianie prowadzenia rozpraw w salach rozpraw Sądu przewidywane jest od poniedziałku 25 maja 2020 r. Przedstawiciele stron danego postępowania zostaną poinformowani o dacie i godzinie rozprawy.

Będą ponadto stosowane rygorystyczne zabiegi sanitarne, stosownie do przepisów wydanych przez władze Luksemburga, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu rozpraw, obejmujące w szczególności zachowanie minimalnej odległości i obowiązek noszenia maski ochronnej poza salą rozpraw. Przedstawiciele stron proszeni są o przywiezienie własnej togi.

Strony proszone są o regularne sprawdzanie strony internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (https://curia.europa.eu).