Dôležitá správa pre účastníkov konania

SÚDNY DVOR

PRISPÔSOBENIE SÚDNEJ ČINNOSTI SÚDNEHO DVORA Z DÔVODU PANDÉMIE SPOJENEJ S KORONAVÍRUSOM COVID‑19

[05/05/2020]

Vzhľadom na súčasnú zdravotnú krízu bol Súdny dvor nútený dočasne prispôsobiť svoje pracovné postupy.

Súdna činnosť naďalej pokračuje, ale prednosť majú samozrejme osobitne naliehavé veci (ako sú naliehavé konania, skrátené súdne konania a konania o nariadení predbežného opatrenia).

Procesné lehoty

Lehoty na podanie žaloby a odvolania plynú ďalej a účastníci konania ich musia dodržiavať. Prípadné uplatnenie článku 45 druhého odseku Protokolu o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie tým nie je dotknuté.

Naopak, lehoty stanovené v prebiehajúcich konaniach – s výnimkou vyššie uvedených konaní, ktoré sú osobitne naliehavé – sa predlžujú o jeden mesiac. Končia sa uplynutím dňa, ktorý má v nasledujúcom mesiaci rovnaké číslo ako deň, v ktorý mala uplynúť lehota, alebo, ak tento deň v nasledujúcom mesiaci chýba, uplynutím posledného dňa tohto mesiaca.

Až do ďalšieho oznámenia a pokiaľ nebude uvedené inak sa lehoty, ktoré určí kancelária, tiež predlžujú o jeden mesiac.

Pojednávania

Pojednávania sú v súčasnosti z dôvodu krízy pozastavené a s cieľom vyhnúť sa oneskoreniu prejednania vecí bolo pojednávanie pôvodne nariadené v niektorých z týchto vecí nahradené písomnými otázkami zaslanými účastníkom konania. Ak to zdravotné podmienky umožnia, Súdny dvor plánuje obnoviť pojednávania od pondelka 25. mája 2020, nie je však možné vylúčiť, že niektoré z týchto pojednávaní budú musieť byť tiež nahradené otázkami zaslanými účastníkom konania na účely písomnej odpovede z dôvodu aktuálnych okolností a logistických ťažkostí spôsobených ochorením Covid-19. V prípade novo nariadených pojednávaní budú zástupcovia účastníkov konaní v dotknutých veciach informovaní kanceláriou o dátume a čase týchto pojednávaní a na účely ich riadnej organizácie, najmä z lingvistického hľadiska, budú vyzvaní, aby čo najskôr informovali kanceláriu o svojej prítomnosti na týchto pojednávaniach.

V súlade s nariadeniami prijatými luxemburskými orgánmi sa prijmú prísne zdravotné opatrenia, aby sa zabezpečil optimálny priebeh pojednávaní vrátane najmä pravidiel minimálneho odstupu osôb a povinného nosenia ochranného rúška mimo pojednávacej miestnosti. Zástupcovia účastníkov konaní sa vyzývajú, aby si priniesli svoj vlastný talár.

Účastníci konania sa vyzývajú, aby pravidelne sledovali internetovú stránku Súdneho dvora Európskej únie (https://curia.europa.eu).

Komunikácia s účastníkmi konania – Význam aplikácie e‑Curia

S cieľom uľahčiť komunikáciu s účastníkmi konania v tomto krízovom období sa dôrazne odporúča, aby sa súdy členských štátov a zástupcovia účastníkov konaní, ktorí ešte nemajú účet e‑Curia, oboznámili s touto zabezpečenou aplikáciou (e‑Curia), ktorá umožňuje podávanie a doručovanie procesných písomností vo veciach predložených súdu elektronicky. Všetky informácie týkajúce sa funkcií tejto aplikácie a podmienok otvorenia účtu sa nachádzajú na vyššie uvedenej stránke na tejto adrese: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/sk/.

Vzhľadom na okolnosti sa formuláre žiadosti o otvorenie účtov zaslané kancelárii elektronickou poštou výnimočne prijímajú pod podmienkou, že sú k nim priložené riadne podpísané a naskenované potrebné doklady.

* * *


VŠEOBECNÝ SÚD

PRISPÔSOBENIE SÚDNEJ ČINNOSTI VŠEOBECNÉHO SÚDU Z DÔVODU PANDÉMIE SPOJENEJ S KORONAVÍRUSOM COVID‑19

[23/04/2020]

Z dôvodu zdravotnej krízy bol Všeobecný súd Európskej únie nútený dočasne prispôsobiť svoje pracovné postupy.

Súdna činnosť naďalej pokračuje, ale prednosť majú osobitne naliehavé veci (skrátené súdne konania, prednostné veci a konania o nariadení predbežného opatrenia).

Lehoty

Lehoty na podanie žaloby plynú ďalej a účastníci konania ich musia dodržiavať. Možnosť uplatniť článok 45 druhý odsek Protokolu o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie tým nie je dotknutá. Ak lehoty možno predĺžiť, musia o ich predĺženie účastníci konania včas požiadať súd, aby mohol o tejto žiadosti rozhodnúť.

S cieľom zohľadniť oprávnené ťažkosti, s ktorými sa účastníci konania v súčasnosti stretávajú, sa procesné lehoty, ktoré určí kancelária, prispôsobia kontextu zdravotnej krízy.

Pojednávania

Pojednávania, ktoré boli nariadené do 15. mája 2020, sú odročené.

Ak to zdravotné podmienky umožnia, Všeobecný súd plánuje postupne obnoviť pojednávania v pojednávacích miestnostiach Všeobecného súdu od 25. mája 2020. Zástupcovia účastníkov konaní v dotknutých veciach budú informovaní o dátume a čase týchto pojednávaní.

V súlade s nariadeniami prijatými luxemburskými orgánmi sa prijmú prísne zdravotné opatrenia, aby sa zabezpečil optimálny priebeh pojednávaní vrátane najmä pravidiel minimálneho odstupu osôb a povinného nosenia ochranného rúška mimo pojednávacej miestnosti. Zástupcovia účastníkov konaní sa vyzývajú, aby si priniesli svoj vlastný talár.

Účastníci konania sa vyzývajú, aby pravidelne sledovali internetovú stránku Súdneho dvora Európskej únie (https://curia.europa.eu).