Pomembno obvestilo za stranke

SODIŠČE

PRILAGODITEV SODNE DEJAVNOSTI SODIŠČA ZARADI PANDEMIJE, POVEZANE S KORONAVIRUSOM COVID-19 

[05/05/2020]

Sodišče je bilo zaradi aktualne zdravstvene krize brez primere prisiljeno začasno prilagoditi svoj način dela.

Sodna dejavnost se nadaljuje, vendar se prednost razumljivo daje posebno nujnim zadevam (kot so nujni postopki, hitri postopki in postopki za izdajo začasne odredbe).

Procesni roki

Roki za vložitev tožb in pritožb tečejo naprej in jih morajo stranke spoštovati, brez poseganja v morebitno uporabo člena 45, drugi odstavek, Protokola o Statutu Sodišča Evropske unije.

Roki, določeni v tekočih postopkih – z izjemo zgoraj navedenih posebno nujnih postopkov – pa se podaljšajo za en mesec. Končajo se s potekom dneva, ki se v naslednjem mesecu po številki ujema z dnem, na katerega bi se moral rok izteči, oziroma, če tega dneva v naslednjem mesecu ni, s potekom zadnjega dneva tega meseca.

Dokler ne bo odločeno drugače in če ni navedeno kaj drugega, se roki, ki jih določi sodno tajništvo, prav tako podaljšajo za en mesec.

Obravnave

Zaradi krize je opravljanje obravnav trenutno prekinjeno, da pa se ne bi odlašalo z obravnavanjem zadev, je bila v nekaterih zadevah prvotno razpisana obravnava nadomeščena s pisnimi vprašanji strankam. Sodišče namerava ponovno začeti opravljati obravnave s ponedeljkom, 25. maja 2020, če bodo zdravstvene razmere to dopuščale, vendar ni mogoče izključiti, da bo treba zaradi razmer in logističnih izzivov, ki jih povzroča covid‑19, nekatere od teh obravnav ravno tako nadomestiti z vprašanji strankam za pisni odgovor. Za na novo razpisane obravnave bo sodno tajništvo zastopnike strank v upoštevnih zadevah obvestilo o datumih in urah teh obravnav, zaradi njihove dobre organizacije, zlasti z jezikovnega vidika, pa bodo ti pozvani, naj sodnemu tajništvu čim prej sporočijo, ali se bodo teh obravnav udeležili.

Poleg tega se bodo v skladu z ureditvijo, ki so jo sprejeli luksemburški organi, izvajali najstrožji sanitarni ukrepi za zagotovitev optimalnega poteka obravnav, kar vključuje zlasti pravila o minimalni medsebojni razdalji in obvezno nošenje zaščitnih mask zunaj razpravnih dvoran. Zastopnike strank se poziva, naj prinesejo svojo togo.

Stranke pozivamo, naj redno spremljajo spletno mesto Sodišča Evropske unije (https://curia.europa.eu).

Komunikacija s strankami – pomen aplikacije e‑Curia

Za lažjo komunikacijo s strankami v času te krize se sodiščem držav članic in zastopnikom strank, ki še nimajo računa e-Curia, močno priporoča, da se seznanijo s to varno aplikacijo (e-Curia), ki omogoča elektronsko vlaganje in vročanje procesnih aktov v zadevah, ki se predložijo temu sodišču. Vsa pojasnila v zvezi z delovanjem te aplikacije in postopkom za odprtje računa je mogoče najti na navedenem spletnem mestu na tem naslovu: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/sl/.

Glede na okoliščine se lahko obrazci s prošnjo za odprtje računa sodnemu tajništvu izjemoma pošljejo po elektronski pošti, vendar jim je treba priložiti potrebna dokazila, ki morajo biti podpisana in skenirana.

* * *


SPLOŠNO SODIŠČE

PRILAGODITEV SODNE DEJAVNOSTI SPLOŠNEGA SODIŠČA ZARADI PANDEMIJE, POVEZANE S KORONAVIRUSOM COVID-19

[23/4/2020]

Splošno sodišče Evropske unije je bilo zaradi zdravstvene krize prisiljeno začasno prilagoditi svoj način dela.

Sodna dejavnost se nadaljuje, vendar se prednost daje posebno nujnim zadevam (hitri postopki, prednostni postopki in postopki za izdajo začasne odredbe).

Roki

Roki za vložitev pravnih sredstev tečejo naprej in jih morajo stranke spoštovati, brez poseganja v možnost sklicevanja na člen 45, drugi odstavek, Protokola o Statutu Sodišča Evropske unije. Če so roki podaljšljivi, morajo stranke pri sodišču zaprositi za njihovo podaljšanje pravočasno, da bo to lahko odločilo o tem.

Zaradi upoštevanja legitimnih težav, ki jih imajo trenutno stranke, bodo procesni roki, ki jih bo določilo sodno tajništvo, prilagojeni okoliščinam zdravstvene krize.

Obravnave

Obravnave, ki so bile razpisane do 15. maja 2020, so bile preložene.

Obravnave v razpravnih dvoranah Splošnega sodišča se bodo predvidoma začele postopno spet izvajati s 25. majem 2020, če bodo zdravstvene razmere to dopuščale. Zastopniki strank v upoštevnih zadevah bodo obveščeni o datumih in urah teh obravnav.

Poleg tega se bodo v skladu z ureditvijo, ki so jo sprejeli luksemburški organi, izvajali najstrožji sanitarni ukrepi za zagotovitev optimalnega poteka obravnav, kar vključuje zlasti pravila o minimalni medsebojni razdalji in obvezno nošenje zaščitnih mask zunaj razpravnih dvoran. Zastopnike strank se poziva, naj prinesejo svojo togo.

Stranke pozivamo, naj redno spremljajo spletno mesto Sodišča Evropske unije (https://curia.europa.eu).