CURIA
rss
meklēšana pēc konkrētiem parametriem
Process

Dokumenti, kas nosaka procesu

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija

Konsolidēts Eiropas Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līgums

Protokoli: Pielikumi Līgumam par Eiropas Savienības darbību

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Tiesas Statūti (2016-1-9)

Padomes Lēmums (2013. gada 25. jūnijs), ar ko Eiropas Savienības Tiesā palielina ģenerāladvokātu skaitu (2013/336/ЕС)

Tiesas Reglaments (2016-19-7)

Papildu procesuālie noteikumi (2014-14-1)

Ieteikumi valsts tiesām saistībā ar prejudiciālās tiesvedības ierosināšanu

Praktiski norādījumi lietas dalībniekiem par Tiesā iesniegtajām lietām

Tiesas 2012. gada 23. oktobra Lēmums par Tiesas priekšsēdētāja vietnieka ar tiesas spriešanu saistītajiem pienākumiem

Tiesas Lēmums (ES) 2016/2386 (2016. gada 20. septembris) attiecībā uz drošības noteikumiem, kas piemērojami informācijai vai materiāliem, kuri iesniegti Vispārējā tiesā atbilstoši tās Reglamenta 105. pantam

Tiesas 2011. gada 13. septembra Lēmums par procesuālo dokumentu iesniegšanu un izsniegšanu, izmantojot lietojumprogrammu e-Curia

Lietojumprogrammas e Curia lietošanas noteikumi, kas ir piemērojami lietas dalībnieku pārstāvjiem (2011-11-10)

Lietojumprogrammas e Curia lietošanas noteikumi, kas ir piemērojami asistentiem (2011-11-10) 

 

Paziņojumi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Tiesas Lēmums (2016. gada 9. marts) par svētku dienām un Tiesas oficiālajām brīvdienām

Cita noderīga informācija

Anonimitātes piešķiršana tiesvedībā Tiesā

Padomi lietas dalībniekiem

Ziņojums par steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedības īstenošanu Tiesā

Eiropas Savienības Tiesas Statūtu un to I pielikuma grozījumu projekts

Atbilstības tabula
 

.