Esittely

Nizzan sopimuksessa määrättiin vuonna 2003 mahdollisuudesta perustaa Euroopan unionille erityistuomioistuimia, ja 2.11.2004 Euroopan unionin neuvosto päätti perustaa virkamiestuomioistuimen, jonka tehtävänä oli ratkaista Euroopan unionin ja sen henkilöstön väliset riidat, mikä oli siihen saakka kuulunut silloisen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (unionin yleinen tuomioistuin) toimivaltaan. Oikeudenkäyntien määrän kasvun ja liian pitkien käsittelyaikojen seurauksena unionin lainsäätäjä päätti vuonna 2015 korottaa unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrän asteittain kaikkiaan 56 tuomariin ja siirtää virkamiestuomioistuimen toimivaltuudet unionin yleiselle tuomioistuimelle. Virkamiestuomioistuimen toiminta lakkasi 1.9.2016.

Virkamiestuomioistuin koostui seitsemästä tuomarista, jotka neuvosto nimitti kuuden vuoden toimikaudeksi, joka voitiin uusia. Neuvosto teki nimittämispäätöksen julkisen viranhakuilmoituksen jälkeen ja saatuaan ehdokkaista lausunnon tätä varten perustetulta komitealta. Tuomareita nimittäessään neuvosto huolehti siitä, että virkamiestuomioistuimen kokoonpanossa oli edustettuina tasapuolisesti ja mahdollisimman laajasti eri maantieteelliset alueet ja kansalliset oikeusjärjestelmät. Virkamiestuomioistuimen tuomarit valitsivat keskuudestaan presidentin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Presidentin toimikausi voitiin uusia. Virkamiestuomioistuin kokoontui kolmen tuomarin jaostoissa tai täysistunnossa, jos tämä oli perusteltua esiin nousseiden oikeuskysymysten vaikeuden tai merkityksen vuoksi. Tuomarit nimittivät kirjaajan kuuden vuoden toimikaudeksi.

Virkamiestuomioistuimella oli toimivalta ratkaista ensimmäisenä oikeusasteena unionin henkilöstöriidat. Unionin toimielinten, muiden elinten ja laitosten palveluksessa on lähes 40 000 henkilöä, ja virkamiestuomioistuin käsitteli vuosittain noin 150 riita-asiaa. Sen käsittelemät riidat koskivat varsinaisten työsuhdekysymysten (palkkaus, urakehitys, palvelukseen ottaminen, kurinpitotoimenpiteet jne.) lisäksi sosiaaliturvajärjestelmää (sairaus, eläke, työkyvyttömyys, työtapaturma, perhe-etuudet jne.). Virkamiestuomioistuin oli myös toimivaltainen ratkaisemaan tiettyä erityishenkilöstöä – muun muassa Eurojustin, Europolin, Euroopan keskuspankin, Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstöä – koskevat riidat. Virkamiestuomioistuimen ratkaisuista voitiin oikeuskysymyksissä valittaa unionin yleiseen tuomioistuimeen kahden kuukauden määräajassa ja unionin yleisen tuomioistuimen valituksen johdosta antama ratkaisu voitiin puolestaan poikkeuksellisissa olosuhteissa tutkia uudelleen unionin tuomioistuimessa.

Virkamiestuomioistuimessa toimi sen olemassaoloaikana saksalainen kirjaaja ja lisäksi yhteensä 14 tuomaria 14 eri jäsenvaltiosta, ja se antoi kaikkiaan 1549 tuomiota.

up