Apie Tarnautojų Teismą

2003 m. Nicos sutartyje buvo numatyta galimybė įsteigti specializuotus teismus Europos Sąjungos lygmeniu, todėl 2004 m. lapkričio 2 d. ES Taryba nusprendė įsteigti Tarnautojų teismą, kurio užduotis (iki tol ją vykdė Europos Sąjungos Bendrasis Teismas) buvo spręsti Europos Sąjungos ir jos pareigūnų ginčus. 2015 m., atsižvelgę į išaugusį bylų skaičių ir ilgą proceso trukmę Bendrajame Teisme, Sąjungos teisės aktų leidėjai nusprendė keliais etapais padidinti ES Bendrojo Teismo teisėjų skaičių iki 56 ir integruoti Tarnautojų teismą į Bendrąjį Teismą. 2016 m. rugsėjo 1 d. Tarnautojų teismo veikla buvo nutraukta.

Tarnautojų teismą sudarė septyni teisėjai, kuriuos, po kvietimo teikti paraiškas ir šiuo tikslu sudarytam komitetui pareiškus nuomonę, Taryba skirdavo šešerių metų kadencijai su galimybe ją pratęsti. Skirdama teisėjus Taryba siekė užtikrinti, kad Tarnautojų teismo sudėtis būtų subalansuota, tad juos pasirinkdavo iš kuo platesnės geografinės teritorijos ir atsižvelgdama į kuo platesnį atstovavimą nacionalinėms teisės sistemoms. Tarnautojų teismo teisėjai iš savo tarpo išsirinkdavo pirmininką trejų metų kadencijai su galimybe ją pratęsti. Teismas posėdžiaudavo iš trijų teisėjų sudarytose kolegijose, arba, jeigu to prireikdavo dėl nagrinėjamų sudėtingų ar svarbių teisės klausimų – plenarinėje sesijoje. Teisėjai šešerių metų kadencijai skirdavo kanclerį.

Tarnautojų teismo jurisdikcijai priklausė pirmąja instancija nagrinėti Europos Sąjungos tarnautojų bylas, o tai sudarydavo apie 150 bylų per metus (visose Sąjungos institucijose, tarnybose ir agentūrose iš viso dirba apie 40 000 asmenų). Tarnautojų teismo nagrinėtos bylos būdavo susijusios ne tik su pačių darbo santykių klausimais (darbo užmokesčiu, karjeros galimybėmis, įdarbinimu, drausminėmis nuobaudomis ir kt.), bet ir su socialinės apsaugos sistema (ligos, senatvė, prarastas darbingumas, nelaimingi atsitikimai darbe, šeimos išmokos ir kt.). Taip pat jo jurisdikcijai priklausė ginčai dėl tam tikros konkrečios srities darbuotojų, pvz., Eurojusto, Europolo, Europos Centrinio Banko, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ir Europos išorės veiksmų tarnybos darbuotojų. Dėl Tarnautojų teismo priimtų sprendimų per du mėnesius buvo galima pateikti apeliacinį skundą dėl teisės klausimų ES Bendrajame Teisme, o Bendrojo Teismo kaip apeliacinės instancijos priimtus sprendimus išimtiniais atvejais galėjo persvarstyti Teisingumo Teismas.

Per visą Tarnautojų teismo egzistavimo laikotarpį be Vokietijos pilietybę turinčios kanclerės jame yra dirbę 14 teisėjų iš 14 skirtingų valstybių narių; Tarnautojų teismas priėmė 1549 sprendimų.

up