Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit järgib kasutaja õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele.

Füüsiliste isikute kaitse põhimõtted isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusel (EL) 2018/1725.

Kuigi enamikku seda veebisaiti saab sirvida ilma mingeid isikuandmeid esitamata, nõutakse e-teenuste kasutamisel mõnikord siiski isikuandmete esitamist.

Veebisaidid ja -teenused, kus sellist teavet nõutakse, töötlevaid neid andmeid eespool nimetatud määruse kohaselt ning need sisaldavad teadet isikuandmete kasutamise kohta, mis selgitab, kuidas neid andmeid kasutatakse.

Sellega seoses tuleb märkida järgmist:

  • vastutav töötleja määrab iga e-teenuse puhul kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tagab konkreetse e-teenuse vastavuse määrusele 2018/1725;
  • andmekaitseametnik tagab määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel;
  • Euroopa Liidu Kohus peab isikuandmete töötlemise toimingute registrit, millega teil on võimalik tutvuda andmekaitseametniku kaudu (täiendava teabe saamiseks vt andmekaitseametniku veebileht);
  • kõikide Euroopa Liidu institutsioonide puhul, välja arvatud Euroopa Liidu Kohtu puhul seoses õigusemõistmise ülesannete täitmisega, toimib sõltumatu järelevalveasutusena Euroopa Andmekaitseinspektor.

Käesoleval veebisaidil leidub linke, mis viivad muudele veebisaitidele. Kuna meil puudub kontroll nende saitide üle, soovitame tutvuda nende saitide isikuandmete kaitse tagamise põhimõtetega.

Mis on e-teenus?

E-teenus on internetiteenus või -vahend, mille eesmärk on parandada teabevahetust ühelt poolt kodanike ja ettevõtjate ning teiselt poolt Euroopa institutsioonide vahel.

See veebisait pakub või kavatseb pakkuda kolme liiki e-teenuseid:

  • teabeteenused, mis annavad kodanikele, meediale, ettevõtjatele, haldusasutustele ja teistele otsustajatele lihtsa ja tõhusa juurdepääsu teabele, suurendades seeläbi ELi põhimõtete ja tegevuste läbipaistvust ning nende mõistmist;
  • interaktiivse suhtlemise teenused, mis võimaldavad luua parema kontakti kodanike, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja avaliku sektoriga;
  • asjaajamisteenused, mis võimaldavad teha kõiki peamisi ELiga tehtavaid toiminguid, näiteks hanked, finantstehingud, töölevõtmine, üritustele registreerimine, dokumentide omandamine või ostmine jne.

Kuidas me töötleme teie saadetud e-kirju ja sõnumeid?

Mitu käesoleva saidi lehekülge võimaldavad suhelda Euroopa Kohtu erinevate talitustega, saates neile e-kirju või kasutades kontaktvormi.

Kui te saadate meile sõnumi, salvestatakse teie isikuandmed ainult ulatuses, mis on vajalik teile vastamiseks. Kui vastutav teenistus ei ole võimeline teile vastama, võib ta edastada teie teate teisele teenistusele.

Kui teil on küsimusi teie sõnumi või isikuandmete töötlemise kohta, võite need esitada koos oma sõnumiga.