Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit järgib kasutaja õigust eraelu puutumatusele.

Üksikisikute kaitse põhimõtted isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides põhinevad praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusel (EÜ) nr 45/2001 (mitte isikuandmete kaitse üldmäärusel (EL) 2016/679, millega tühistatakse direktiiv 95/46/EÜ). Määruse (EÜ) nr 45/2001 uus versioon on praegu vastuvõtmisel. Sellel veebisaidil avaldatud õigusteave viiakse vastavusse uue versiooniga.

Kuigi enamikku neist veebisaitidest võib sirvida ilma mingeid isikuandmeid esitamata, nõutakse mõnikord siiski isikuandmete esitamist e-teenuste kasutamisel.

Veebisaitidel ja -teenustel, kus sellist teavet nõutakse, töödeldakse neid andmeid eespool nimetatud määruse kohaselt ning antakse isikuandmete kaitse põhimõtetes teavet isikuandmete kasutamise kohta.

Sellega seoses tuleb märkida järgmist:

  • vastutav töötleja määrab iga e-teenuse puhul kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tagab konkreetse e-teenuse vastavuse isikuandmete kaitse põhimõtetele;
  • iga institutsiooni andmekaitseametnik tagab määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (vt määruse artikkel 24);
  • kõikide institutsioonide puhul, välja arvatud Euroopa Liidu Kohus, mis täidab õigusemõistmise ülesandeid, toimib sõltumatu järelevalveasutusena Euroopa Andmekaitseinspektor.

Käesoleval veebisaidil on mõnel juhul esitatud lingid kolmandate isikute veebisaitidele. Kuna meil nende saitide üle kontroll puudub, soovitame tutvuda nende saitide isikuandmete kaitse tagamise põhimõtetega.

Mis on e-teenus?

E-teenus on internetiteenus või -vahend, mille eesmärk on parandada teabevahetust ühelt poolt kodanike ja ettevõtjate ning teiselt poolt Euroopa institutsioonide vahel.

See veebisait pakub või kavatseb pakkuda kolme liiki e-teenuseid:

  • teabeteenused, mis võimaldavad kodanikel, meedial, ettevõtjatel, haldusasutustel ja teistel otsustajatel saada lihtne ja tõhus juurdepääs teabele, suurendades seeläbi ELi põhimõtete ja tegevuste läbipaistvust ning nende mõistmist;
  • interaktiivsed kommunikatsiooniteenused, mis võimaldavad luua parema kontakti kodanike, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja avaliku sektoriga;
  • asjaajamisteenused, mis võimaldavad juurdepääsu kõigile peamistele ELiga tehtavatele toimingutele, näiteks hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine, dokumentide omandamine või ostmine jne.