Personas datu aizsardzība

Eiropas Savienība rūpējas par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību.

Politika fizisku personu aizsardzībai attiecībā uz viņu personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās ir balstīta uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725.

Šo vietni ir iespējams pārlūkot, arī nesniedzot nekādu informāciju par sevi, tomēr šāda personiska informācija dažkārt ir vajadzīga, lai varētu saņemt izvēlētos e-pakalpojumus.

Saistībā ar tīmekļa lapām un pakalpojumiem, kam ir vajadzīga šī informācija, tā tiek apstrādāta atbilstoši iepriekš minētajai regulai, un attiecīgajās tīmekļa lapās ir īpašs informatīvs paziņojums par personas datu aizsardzību, kurā ir aprakstīts, kā šie dati tiek izmantoti.

Šajā ziņā:

  • datu pārzinis nosaka, kādiem mērķim un ar kādiem līdzekļiem ir jāapstrādā personas dati katra konkrētā e-pakalpojuma veida gadījumā, un rūpējas, lai šis pakalpojums atbilstu Regulai 2018/1725;
  • datu aizsardzības speciālists pārrauga, kā tiek piemēroti regulas noteikumi, un konsultē datu pārziņus par viņu pienākumu izpildi;
  • Eiropas Savienības Tiesa kārto personas datu apstrādes darbību reģistru, ar kuru iespējams iepazīties pie datu aizsardzības speciālista (sīkākai informācijai lūdzam apmeklēt datu aizsardzības speciālista tīmekļa lapu);
  • neatkarīgu uzraudzību pār visām ES iestādēm – izņemot Eiropas Savienības Tiesu, kad tā pilda savas ar tiesvedības darbību saistītās funkcijas, – veic Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs.

Dažkārt šajā vietnē ir rodamas saites uz trešo personu vietnēm. Tā kā šīs vietnes nav mūsu pārziņā, aicinām jūs iepazīties ar šo vietņu privātuma politiku.

Kas ir e-pakalpojums?

E-pakalpojums ir internetā pieejams pakalpojums vai resurss, ar kuru paredzēts pilnveidot iedzīvotāju un uzņēmumu saziņu ar Eiropas Savienības iestādēm.

Šajā vietnē tiek vai drīzumā tiks piedāvāti trīs veidu e-pakalpojumi:

  • informācijas pakalpojumi, ar kuru palīdzību iedzīvotāji, plašsaziņas līdzekļi, uzņēmumi, administrācijas un citas lēmējpersonas var viegli un efektīvi piekļūt informācijai, un tādējādi Savienības politika un darbība kļūst pārskatāmākas un izprotamākas;
  • interaktīvie saziņas pakalpojumi, ar kuru palīdzību tiek gādāts par labāku saskari ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsonisko sabiedrību un publiskā sektora subjektiem;
  • darījumu kārtošanas pakalpojumi, ar kuru palīdzību ir iespējams kārtot visu pamatveidu darījumus ar ES, piemēram, tādās jomās kā publiskie iepirkumi, finanšu darījumi, darbā pieņemšana, pieteikšanās pasākumiem, dokumentu saņemšana vai iegāde u.c.

Kā apstrādājam e-pastus un ziņas, ko esat nosūtījuši?

Daudzas šīs vietnes lapas ļauj sazināties ar dažādiem dienestiem, tiem nosūtot e-pastu vai aizpildot saziņas veidlapu.

Kad nosūtāt ziņu, jūsu personas dati tiek reģistrēti tikai tik lielā mērā, cik tas ir nepieciešams, lai varētu jums atbildēt. Ja atbildīgā speciālistu grupa nespēj jums atbildēt, tā var pārsūtīt jūsu ziņu kādam citam dienestam.

Ja jums rodas kādi jautājumi par jūsu nosūtīto ziņu vai personas datu apstrādi, varat tos izklāstīt, atsūtot mums ziņu.