Bescherming van persoonsgegevens op de Curia-site

De Europese Unie hecht belang aan de privacy en aan de bescherming van persoonsgegevens.

Het beleid van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie is gebaseerd op verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018.

Op deze pagina vindt u uitleg over de verwerking van persoonsgegevens bij de raadpleging van de internetsite van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de instelling bij het verrichten van haar verschillende taken is beschikbaar onder de rubriek „Bescherming van persoonsgegevens” in het menu „De instelling”. U kunt tevens het centraal register van verwerkingsactiviteiten raadplegen.

 

Raadpleging en gebruik van de internetsite van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Voor de raadpleging en het gebruik van de site van het Hof van Justitie van de Europese Unie is soms de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.

Formulieren

Op de site staan formulieren om contact op te nemen met of vragen te stellen aan bepaalde diensten van het Hof van Justitie van de Europese Unie. In die formulieren is vermeld dat bepaalde persoonsgegevens moeten worden verstrekt opdat de vraag op doeltreffende wijze kan worden beantwoord.

De diensten die om deze informatie verzoeken, verwerken die informatie in overeenstemming met de bovengenoemde verordening. De betreffende formulieren bevatten een specifieke kennisgeving over de bescherming van persoonsgegevens, waarin wordt beschreven hoe de instelling de verstrekte gegevens gebruikt en waarom deze gegevens worden verwerkt.

Wie voor elk van deze verwerkingen verantwoordelijk is, wordt vermeld in de bijbehorende kennisgevingen. Tevens bevatten de kennisgevingen inlichtingen over uw rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens en over de personen met wie u contact dient op te nemen indien u vragen hebt over de verwerking van die gegevens.

Cookies

Deze site gebruikt cookies om te zorgen voor de goede werking van de site en om het surfen te vergemakkelijken.

In bepaalde gevallen kunnen van derden afkomstige cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Dit gebeurt met name om YouTube-video’s weer te geven of wanneer de gebruiker ermee instemt dat zijn surfgedrag wordt gevolgd voor analysedoeleinden en voor de verbetering van de site.

Meer informatie over het gebruik van cookies en over de middelen om cookies te wissen of niet te ontvangen, is beschikbaar op de tot deze website behorende pagina over cookies.

Sociale media

Het Hof van Justitie van de Europese Unie maakt gebruik van bepaalde sociale media in het kader van haar externe communicatiebeleid. Daarbij gaat het met name om het YouTube-kanaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie en om het Twitteraccount van de directie Communicatie.

De site biedt eveneens de mogelijkheid om informatie te delen via Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest of Reddit.

U krijgt toegang tot deze sociale media door gebruik te maken van de overeenkomstige knoppen op de site van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Die sociale media voeren elk hun eigen privacybeleid. Wanneer u naar die sites surft, verlaat u de site van het Hof van Justitie van de Europese Unie en zullen uw gegevens door de sociale media in kwestie overeenkomstig hun eigen privacybeleid worden verwerkt.

YouTube-video’s kunnen ook rechtstreeks worden weergegeven op de site van het Hof. In dat geval kan YouTube rechtstreeks gebruikmaken van cookies of andere instrumenten voor tracering. Indien u deze tracering wilt vermijden, verwijzen wij u graag naar de tips die worden gegeven op onze pagina over cookies.

Who’s who

De site bevat ook een link naar de officiële gids van de Europese Unie, die wordt beheerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie. Wanneer u naar de pagina met die gids surft, verlaat u de site van het Hof van Justitie van de Europese Unie en wordt het privacybeleid van het Bureau voor publicaties van toepassing.

Contact

Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming ziet erop toe dat de bepalingen van verordening (EU) 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens worden toegepast wanneer het Hof van Justitie van de Europese Unie niet als rechtsprekende instantie optreedt. Tevens adviseert hij de verwerkingsverantwoordelijken binnen de instelling over de nakoming van hun verplichtingen die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.

Met de functionaris voor gegevensbescherming kan contact worden opgenomen voor alle vragen die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de raapleging van de internetsite van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Gelieve daartoe gebruik te maken van het contactformulier op de site en te specificeren dat uw vraag gaat over „de verwerking van mijn persoonsgegevens door het Hof van Justitie van de EU”.

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Voor alle instellingen van de Europese Unie, met uitzondering van het Hof van Justitie van de Europese Unie wanneer het als rechtsprekende instantie optreedt, is de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit. U kunt een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met verordening (EU) 2018/1725.