Bescherming van persoonsgegevens

De Europese Unie hecht belang aan de bescherming van het privéleven en van de persoonsgegevens.

Het beleid inzake bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie berust op verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018.

Hoewel u deze website kunt bezoeken zonder informatie over uzelf te geven, moet u voor sommige e-diensten uw persoonsgegevens doorgeven.

De pagina’s en diensten die deze gegevens eisen, verwerken deze overeenkomstig bovengenoemde verordening en bevatten een specifieke informatieve nota over de bescherming van persoonsgegevens, waarin wordt aangegeven hoe zij met uw gegevens omgaan.

Dit houdt in dat:

  • er voor elke specifieke e-dienst een voor de gegevensverwerking verantwoordelijke persoon het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt en garandeert dat dit overeenkomstig verordening 2018/1725 gebeurt;
  • de functionaris voor gegevensbescherming erop toeziet dat de verordening wordt nageleefd en de verantwoordelijken voor verwerking op hun verplichtingen wijst;
  • het Hof van Justitie van de Europese Unie een register van de verwerkingen van persoonsgegeven bijhoudt, dat u kunt raadplegen bij de functionaris voor gegevensbescherming (voor nadere informatie zie de website van de functionaris voor gegevensbescherming);
  • de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor alle instellingen – met uitzondering van het Hof van Justitie van de Europese Unie, wanneer het optreedt in de uitoefening van zijn gerechtelijke functies – als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit optreedt.

Deze website linkt soms ook naar sites van andere instanties of personen. Omdat wij over die sites geen zeggenschap hebben, raden wij u aan om zelf na te gaan hoe zij met uw gegevens omgaan.

Wat is een e-dienst?

Een e-dienst is een dienst of informatiebron die toegankelijk is via internet met als doel de communicatie tussen burgers en ondernemingen enerzijds en de Europese instellingen anderzijds te verbeteren.

Op deze site worden drie soorten e-diensten aangeboden:

  • informatiediensten die burgers, media, bedrijven, overheidsinstanties en andere besluitvormers gemakkelijk en efficiënt toegang bieden tot informatie om het beleid en de activiteiten van de EU inzichtelijker en begrijpelijker te maken;
  • interactieve communicatiediensten die het contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en openbare personen verbeteren;
  • transactiediensten die toegang geven tot alle basistransacties met de EU, zoals overheidsopdrachten, financiële operaties, aanwerving, inschrijving voor evenementen, aanschaf van documenten, enz.

Hoe verwerken wij uw e-mails en uw berichten?

Tal van pagina’s bieden de mogelijkheid met de verschillende diensten te communiceren via e-mail of via een contactformulier.

Wanneer u een bericht stuurt, worden uw persoonsgegevens slechts geregistreerd voor zover dat noodzakelijk is om u een antwoord te geven. Indien het verantwoordelijke team u geen antwoord kan geven, kan het uw bericht doorsturen naar een andere dienst.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw berichten of uw persoonsgegevens kunt die vragen in uw bericht stellen.