Bescherming van persoonsgegevens

De Europese Unie hecht belang aan de bescherming van het privéleven.

De bescherming van persoonsgegevens die door EU-instellingen worden verzameld en verwerkt, is momenteel geregeld bij verordening (EG) nr. 45/2001 (en dus nog niet bij de AVG, de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 die richtlijn 95/46/EG intrekt). De nieuwe versie van verordening 45/2001 wordt binnenkort goedgekeurd. Zodra dat het geval is, zullen de juridische mededelingen op deze site aan de nieuwe versie worden aangepast.

Hoewel u deze website kunt bezoeken zonder informatie over uzelf te geven, moet u voor sommige e-diensten uw persoonsgegevens doorgeven.

De betrokken pagina’s en diensten houden zich daarbij aan bovengenoemde verordening en bevatten een specifieke privacyverklaring waarin wordt aangegeven hoe zij met uw gegevens omgaan.

Dit houdt in dat:

  • er voor elke specifieke e-dienst een voor de gegevensverwerking verantwoordelijke persoon wordt aangewezen die het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt en die garandeert dat dit overeenkomstig het privacybeleid gebeurt;
  • de functionaris voor gegevensbescherming erop toeziet dat de verordening wordt nageleefd en hij de verantwoordelijken voor de verwerking op hun verplichtingen wijst (art. 24 van de verordening), en
  • de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor alle instellingen – met uitzondering van het Hof van Justitie van de Europese Unie, wanneer het optreedt in de uitoefening van zijn gerechtelijke functies – als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit optreedt.

Deze website linkt soms ook naar sites van andere instanties of personen. Omdat wij over die sites geen zeggenschap hebben, raden wij u aan om zelf na te gaan hoe zij met uw gegevens omgaan.

Wat is een e-dienst?

Een e-dienst is een dienst of informatiebron die toegankelijk is via internet met als doel de communicatie tussen burgers en ondernemingen enerzijds en de Europese instellingen anderzijds te verbeteren.

Op deze site worden drie soorten e-diensten aangeboden:

  • informatiediensten die burgers, media, bedrijven, overheidsinstanties en andere besluitvormers gemakkelijk en efficiënt toegang bieden tot informatie om het beleid en de activiteiten van de EU inzichtelijker en begrijpelijker te maken;
  • interactieve communicatiediensten die het contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en openbare personen verbeteren;
  • transactiediensten die toegang geven tot alle basistransacties met de EU, zoals overheidsopdrachten, financiële operaties, aanwerving, inschrijving voor evenementen, aanschaf van documenten, enz.