Ochrona danych osobowych

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności.
Polityka w zakresie „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe” jest obecnie oparta na rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. (a nie na „ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych” 2016/679, które uchyla dyrektywę 95/46/WE). Nowa wersja rozporządzenia 45/2001 jest obecnie przedmiotem procedury prowadzącej do jej przyjęcia. Informacje prawne na tym portalu zostaną zaktualizowane zgodnie z tą nową wersją.

Mimo iż można przeglądać tę stronę internetową bez podawania danych osobowych, w niektórych przypadkach informacje te są jednak wymagane w celu dostępu do zamówionych e-usług.

Strony i usługi, które wymagają takich informacji, przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym rozporządzeniu i zawierają informacje o wykorzystaniu danych osobowych w swoich oświadczeniach o polityce w sprawie ochrony prywatności.

W związku z tym:

  • dla każdej konkretnej e-usługi administrator określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia zgodność danej e-usługi z polityką ochrony prywatności;
  • urzędnik zajmujący się ochroną danych nadzoruje stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom w sprawach dotyczących wypełniania ich obowiązków (zob. art. 24 wymienionego rozporządzenia);
  • europejski inspektor ochrony danych wykonuje swoje obowiązki jako niezależny organ sprawujący kontrolę w odniesieniu do wszystkich instytucji UE (za wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach wykonywania jego funkcji sądowniczych).

Ten portal zawiera linki do portali osób trzecich. W związku z tym, iż Trybunał nie kontroluje tych portali, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką w sprawie ochrony prywatności. 

Co to jest e-usługa?

E-usługa to usługa lub zbiór zasobów udostępnione w internecie w celu poprawy komunikacji między obywatelami i przedsiębiorstwami z jednej strony a instytucjami europejskimi z drugiej strony.

Na tym portalu są już oferowane lub zostaną udostępnione trzy rodzaje e-usług. Są to:

  • usługi informacyjne, które umożliwiają obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, przez co zwiększa się przejrzystość i zrozumienie polityki i działań UE;
  • usługi interaktywne, które umożliwiają lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi;
  • usługi transakcyjne, które umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów „transakcji” z UE (np. udzielanie zamówień publicznych, operacje finansowe, rekrutacja pracowników, zapisy na uczestnictwo w wydarzeniach, nabywanie dokumentów itd.).