Skydd av personuppgifter

Europeiska unionen fäster stor vikt vid respekten för privatlivet och skyddet för personuppgifter.

Åtgärderna i fråga om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018.

Även om det är möjligt att ta del av innehållet på denna webbplats utan att lämna någon personlig information, är det ibland nödvändigt att lämna sådan information för att kunna använda sig av önskade onlinetjänster.

När sidor och tjänster kräver att sådan information lämnas, behandlas denna information i enlighet med den ovannämnda förordningen. Sådana sidor och tjänster innehåller ett särskilt informationsmeddelande om skyddet för personuppgifter, som beskriver hur dessa uppgifter används.

Härvid gäller följande:

  • En härför ansvarig person bestämmer för varje onlinetjänst ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna och ser till att tjänsten uppfyller de krav som ställs i förordning 2018/1725.
  • Dataskyddsombudet säkerställer att bestämmelserna i nämnda förordning tillämpas och ger råd åt personuppgiftsansvariga då de fullgör sina åligganden.
  • Europeiska unionens domstol för ett register över behandlingen av personuppgifter som ni kan ta del av hos dataskyddsombudet (för mer information, se sidan angående dataskyddsombudet).
  • Europeiska datatillsynsmannen är oberoende tillsynsmyndighet för alla EU-institutioner, med undantag för Europeiska unionens domstol när denna agerar inom ramen för sin dömande verksamhet.

På denna webbplats finns ibland länkar till externa webbplatser. Eftersom vi inte kontrollerar dessa webbplatser, uppmanas ni att ta reda på vad de har för policy i fråga om respekten för privatlivet.

Vad är en onlinetjänst?

En onlinetjänst är en tjänst eller en resurs som är tillgänglig via internet för att förbättra kommunikationen mellan å ena sidan medborgarna och företagen och å andra sidan EU-institutionerna.

Tre typer av onlinetjänster erbjuds eller kommer att erbjudas på denna webbplats:

  • Informationstjänster som ger medborgare, företag, myndigheter och andra beslutsfattare möjlighet att få tillgång till uppgifter på ett enkelt och effektivt sätt, vilket bidrar till en ökad öppenhet i EU:s politik och verksamhet och till en ökad förståelse för denna politik och verksamhet.
  • Interaktiva kommunikationstjänster som gör det möjligt att upprätthålla en bättre kontakt med medborgarna, företagen, civilsamhället och de offentliga aktörerna.
  • Transaktionstjänster som ger tillgång till alla grundläggande typer av transaktioner med EU, beträffande till exempel offentlig upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering av personal, anmälan om deltagande i vissa evenemang, förvärvande eller köp av handlingar etc.

Hur behandlar vi e-postmeddelanden och andra meddelanden som ni skickar till oss?

På ett stort antal sidor på denna webbplats erbjuds en möjlighet att kommunicera med de olika tjänsteenheterna, genom att sända ett e-postmeddelande eller genom att använda ett kontaktformulär.

När ni skickar ett meddelande kommer era personuppgifter att registreras endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för att besvara ert meddelande. Om den ansvariga enheten inte kan lämna något svar, kan den komma att vidarebefordra ert meddelande till en annan enhet.

Om ni har frågor rörande behandlingen av era meddelanden eller era personuppgifter, kan ni ställa dessa i ert meddelande.