Νέα
Nº 66/2019 : 23ης Μαΐου 2019
Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή αποζημίωσης που άσκησαν κατά της ΕΚΤ ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι υπέστησαν ζημίες λόγω της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημοσίου χρέος το 2012
Nº 65/2019 : 21ης Μαΐου 2019
Καταργώντας τα δικαιώματα επικαρπίας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα υπήκοοι άλλων κρατών μελών επί γεωργικών γαιών κείμενων στο έδαφός της, η Ουγγαρία παρέβη τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων και από το δικαίωμα ιδιοκτησίας που κατοχυρώνει ο Χάρτης
Αναζήτηση υποθέσεως
Δικαιοδοτικό όργανο
Τελευταίες αποφάσεις και προτάσεις