Тематични фишове

Тематичните фишове“ са документи за анализ на нормативната уредба, съдебната практика или състоянието на позитивното право в дадена област. Може да са компилации от актове, резюмета или обяснителни бележки, изготвени от Съда на Европейския съюз или от членуващите в RJUE съдилища.

В тази рубрика Съдът споделя своите „Тематични фишове за съдебната практика“, които се съставят от дирекция „Изследвания и документация“ и обобщават по области най-релевантните правни изводи от избрани съдебни решения. Тези фишове са достъпни на всички официални езици.