Teminiai biuleteniai

Teminiai biuleteniai“ yra dokumentai, kuriuose tam tikru klausimu analizuojami teisės aktai, jurisprudencija ar pozityvioji teisė. Tai gali būti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ar TEST dalyvaujančių teismų sprendimų, jų parengtų santraukų ar aiškinamųjų pastabų sąvadas.

Šiame skyriuje Teisingumo Teismas dalijasi „teminiais jurisprudencijos biuleteniais“, kuriuos rengia jo Tyrimų ir dokumentacijos direktoratas ir kuriuose pagal tam tikrą sritį išdėstyti atrinktuose teismo sprendimuose nagrinėti reikšmingiausi teisės klausimai. Šie biuleteniai prieinami visomis oficialiosiomis kalbomis.


Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo sritis
29.12.2017 | Sąjungos teismai | Teminis biuletenis
Pagrindinių teisių chartija
Visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką
27.11.2017 | Sąjungos teismai | Teminis biuletenis
Aplinka
Prašymo priimti prejudicinį sprendimą skubos tvarka procedūra ir pagreitinta procedūra
31.10.2019 | Sąjungos teismai | Teminis biuletenis
Procedūrinės nuostatos
Asmens duomenų apsaugą
29.12.2017 | Sąjungos teismai | Teminis biuletenis
Duomenų apsauga
Elektroninė komercija ir sutartiniai įsipareigojimai
27.05.2019 | Sąjungos teismai | Teminis biuletenis
Intelektinė, pramoninė ir komercinė nuosavybė - Vartotojų apsauga - Teisės aktų derinimas