Tematiskās informācijas lapas

Tematiskās informācijas lapas” ir dokumenti, kuros tiek analizēti tiesību akti, judikatūra vai pozitīvo tiesību stāvoklis kādā konkrētā jautājumā. Tie var būt nolēmumu apkopojumi, kopsavilkumu īsi apskati vai paskaidrojošas piezīmes, ko sagatavo vai nu Eiropas Savienības Tiesa, vai RJUE piederīgās tiesas.

Šajā rubrikā Tiesa kopīgo savas Pētniecības un dokumentācijas dienesta sagatavotās Tematiskās informācijas lapas par judikatūru, kurās par kādu konkrētu jomu tiek atlasīti kāda spriedumu klāsta juridiski viszīmīgākās atziņas. Šīs lapas ir pieejamas visās oficiālajās valodās.


Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanas joma
29.12.2017 | Savienības tiesas | Tematiskās informācijas lapa
Pamattiesību harta
Sabiedrības piekļuve vides informācijai
27.11.2017 | Savienības tiesas | Tematiskās informācijas lapa
Vide
Steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība un paātrinātā tiesvedība
31.10.2019 | Savienības tiesas | Tematiskās informācijas lapa
Procesuālie noteikumi
Personas datu aizsardzība
29.12.2017 | Savienības tiesas | Tematiskās informācijas lapa
Datu aizsardzība
Elektroniskā tirdzniecība un līgumsaistības
27.05.2019 | Savienības tiesas | Tematiskās informācijas lapa
Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums - Patērētāju aizsardzība - Tiesību aktu tuvināšana