Tematiskās informācijas lapas

Tematiskās informācijas lapas” ir dokumenti, kuros tiek analizēti tiesību akti, judikatūra vai pozitīvo tiesību stāvoklis kādā konkrētā jautājumā. Tie var būt nolēmumu apkopojumi, kopsavilkumu īsi apskati vai paskaidrojošas piezīmes, ko sagatavo vai nu Eiropas Savienības Tiesa, vai RJUE piederīgās tiesas.

Šajā rubrikā Tiesa kopīgo savas Pētniecības un dokumentācijas dienesta sagatavotās Tematiskās informācijas lapas par judikatūru, kurās par kādu konkrētu jomu tiek atlasīti kāda spriedumu klāsta juridiski viszīmīgākās atziņas. Šīs lapas ir pieejamas visās oficiālajās valodās.


Personas datu aizsardzība
01.11.2021 | Savienības tiesas | Tematiskās informācijas lapa
Datu aizsardzība
Pievienotās vērtības nodokļa atskaitījumi
30.11.2019 | Savienības tiesas | Tematiskās informācijas lapa
Pievienotās vērtības nodoklis
Elektroniskā tirdzniecība un līgumsaistības
01.07.2020 | Savienības tiesas | Tematiskās informācijas lapa
Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums - Patērētāju aizsardzība - Tiesību aktu tuvināšana
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanas joma
08.06.2021 | Savienības tiesas | Tematiskās informācijas lapa
Pamattiesību harta
Sabiedrības piekļuve vides informācijai
27.11.2017 | Savienības tiesas | Tematiskās informācijas lapa
Vide
Steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība un paātrinātā tiesvedība
31.10.2019 | Savienības tiesas | Tematiskās informācijas lapa
Procesuālie noteikumi