Tematiska faktablad

De ”tematiska faktabladen” är texter i vilka lagstiftning, rättspraxis eller det rådande rättsläget angående ett visst tema analyseras. Det kan röra sig om en sammanställning av avgöranden, resuméer av sammanfattningar eller förklarande anmärkningar som upprättats av Europeiska unionens domstol eller av de domstolar som är medlemmar i Europeiska unionens domstolsnätverk.

 

Under denna rubrik tillhandahåller EU-domstolen ”tematiska faktablad om rättspraxis” som utarbetas av dess direktorat för forskning och dokumentation, vilka innehåller en inventering av de viktigaste rättsfrågorna i ett antal domar, med avseende på ett visst ämne. Dessa faktablad finns på alla officiella språk.


Skydd för personuppgifter
01.11.2021 | Unionens domstolar | Tematiskt faktablad
Dataskydd
Avdrag för mervärdesskatt
30.11.2019 | Unionens domstolar | Tematiskt faktablad
Mervärdesskatt
E-handel och avtalsförpliktelser
01.07.2020 | Unionens domstolar | Tematiskt faktablad
Immateriell, industriell och kommersiell äganderätt
- Konsumentskydd - Tillnärming av lagstiftning
Tillämpningsområdet för Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
08.06.2021 | Unionens domstolar | Tematiskt faktablad
Stadgan om de grundläggande rättigheterna
Allmänhetens tillgång till miljöinformation
27.11.2017 | Unionens domstolar | Tematiskt faktablad
Miljö
Förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande och förfarandet för skyndsam handläggning
31.10.2019 | Unionens domstolar | Tematiskt faktablad
Förfarandebestämmelser