Библиотека

Фонд

Библиотеката развива фонда си в следните области :

юридически области

други области

- право на Съюза
- международно право
- сравнително право
- национално право
- обща теория на правото

- икономика
- политика
- социални и административни науки
- библиотекознание

Библиотеката разполага с богата сбирка от едноезични и многоезични речници, както и с голям брой официални вестници, парламентарни актове и други официални периодични издания.
Към днешна дата фондът на библиотеката включва повече от 200 000 тома и приблизително 1 000 абонамента за периодични издания.

Всички новопостъпили в библиотеката заглавия, включително брошурите или свитъците на периодичните издания, се анализират с цел да бъдат открити:

научните статии по въпроси на правото на Съюза и на другите правни области, които могат да имат значение за работата на институцията. Така подбраните статии по-нататък се индексират и каталогизират;

бележките и коментарите на правната доктрина на решенията на Съда, Общия съд и Съда на публичната служба.

В читалнята се предоставя достъп до електронния каталог на библиотеката. Той е достъпен и в Интернет.

 

Публикация

Нова библиография

Месечна библиография, която съдържа пълен списък на всички новопостъпили заглавия и на всички подбрани статии от правната доктрина през съответния период. Библиографията обхваща две отделни части:

част A : юридически публикации, свързани с европейската интеграция;

част Б : обща теория на правото, международно право, сравнително право, национално право и други области.

(Обръщаме Ви внимание, че горепосоченото издание е достъпно само на френски език.)