Βιβλιοθήκη

Έντυπο υλικό

Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίζει το έντυπο υλικό της στους ακόλουθους τομείς:

τομείς του δικαίου

άλλοι τομείς

- δίκαιο της Ένωσης
- διεθνές δίκαιο
- συγκριτικό δίκαιο
- εθνικά δίκαια
- γενική θεωρία του δικαίου

- οικονομία
- πολιτική
- κοινωνικές και διοικητικές επιστήμες
- βιβλιοθηκονομία

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει σημαντική συλλογή ερμηνευτικών και πολυγλωσσικών λεξικών, καθώς και μεγάλο αριθμό επισήμων εφημερίδων, κοινοβουλευτικών πράξεων και περιοδικών εκδόσεων. 
Στο παρόν στάδιο, το υλικό της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει περισσότερους από 200 000 τόμους και περίπου 1 000 ενεργές συνδρομές σε περιοδικά.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης επεξεργάζεται όλο το νέο υλικό, περιλαμβανομένων των τευχών των διαφόρων περιοδικών, προς ανεύρεση:

άρθρων που αφορούν το δίκαιο της Ένωσης ή άλλους τομείς του δικαίου που άπτονται, ενδεχομένως, των εργασιών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθως, τα επιλεγέντα άρθρα αποδελτιώνονται και καταχωρίζονται στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης·

σημειώσεων και σχολίων της θεωρίας επί της νομολογίας του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

Πρόσβαση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης παρέχεται σε ηλεκτρονικό υπόθεμα στο αναγνωστήριό της, καθώς επίσης και μέσω Διαδικτύου.


Εκδόσεις

Τρέχουσα βιβλιογραφία

Μηνιαία βιβλιογραφική έκδοση, στην οποία καταγράφεται συστηματικά το νέο υλικό και όλα τα άρθρα που επιλέγονται κατά την περίοδο αναφοράς. Απαρτίζεται από δύο χωριστά τμήματα:

τμήμα A: νομικά δημοσιεύματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

τμήμα B: γενική θεωρία του δικαίου, διεθνές δίκαιο, συγκριτικό δίκαιο, εθνικά δίκαια και άλλοι τομείς.

(Προσοχή! Το παρόν έργο υπάρχει μόνο στη γαλλική)