Bibliotēka

Fondi

Bibliotēkas fondi tiek veidoti šādās nozarēs :

Tiesību nozares

Citas nozares

- Savienības tiesības
- starptautiskās tiesības
- salīdzinošās tiesības
- valstu tiesības
- vispārējā tiesību teorija

- ekonomika
- politikas zinātne
- sociālās un vadības zinātnes
- bibliotēkas zinātne

Bibliotēkā ir ievērojami skaidrojošo un valodu vārdnīcu krājumi, kā arī liels skaits oficiālo laikrakstu, parlamenta akti un cita oficiālā periodika.
Pašreiz bibliotēkas fondos ir vairāk nekā 200 000 sējumu un apmēram 1 000 periodikas abonementu.

Visas bibliotēkas iegādātās jaunās grāmatas un izdevumi, to skaitā periodikas izdevumi, tiek izskatīti, lai meklētu :

zinātniskus rakstus par Savienības tiesībām, kā arī citām tiesību nozarēm, kas varētu būt saistīti ar Tiesas darbu. Pēc tam tiek sagatavots atlasīto rakstu saraksts un tie tiek ievietoti katalogā ;

zinātniskas piezīmes un komentārus par Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas spriedumiem.

Bibliotēkas katalogs ir pieejams lasītavā elektroniskā formā. Tāpat tas ir pieejams, izmantojot internetu.


Publikācijas

Kārtējā bibliogrāfija

Ikmēneša bibliogrāfija ietver sistemātisku pārskatu par visām jauniegūtajām grāmatām un izdevumiem un visiem zinātniskajiem rakstiem, kas atlasīti attiecīgajā laika posmā. Bibliogrāfiju veido divas atsevišķas daļas :

A daļa : juridiskās publikācijas par Eiropas integrāciju ;

B daļa : vispārējā tiesību teorija, starptautiskās tiesības, salīdzinošās tiesības, valstu tiesības un citas nozares.

(Uzmanību ! Šis reģistrs ir pieejams tikai franču valodā)