Knižnica

Knižný fond

Knižnica rozširuje svoj knižný fond v nasledujúcich oblastiach:

v oblastiach práva:

v iných oblastiach:

- právo Únie
- medzinárodné právo
- porovnávacie právo
- právo členských štátov
- teória práva

- ekonómia
- politika
- správne a spoločenské vedy
- knihovníctvo

Knižnica obsahuje významnú zbierku jednojazyčných a viacjazyčných slovníkov, ako aj veľké množstvo úradných vestníkov, zbierok zákonov a iných oficiálnych periodík. V súčasnosti knižný fond obsahuje viac ako 200 000 diel a približne 1 000 predplatených periodík.

Všetky nové prírastky knižnice vrátane čísel periodík sú roztriedené na účely vyhľadávania:

článkov doktríny týkajúcej sa práva Únie, ako aj iných oblastí práva, ktoré môžu byť použité pri práci inštitúcie. Vybrané články sú podľa oblastí, ktorých sa dotýkajú, zaradené do katalógov;

poznámok a komentárov právnej vedy týkajúcich sa rozsudkov Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu.

Katalóg knižnice je prístupný v čitárni na informačnom nosiči. Je tiež dostupný prostredníctvom internetu.

 

Publikačná činnosť

Bežná bibliografia

Bibliografia vychádzajúca mesačne obsahuje systematický zoznam všetkých nových prírastkov a vybraných článkov doktríny za dané obdobie. Bibliografiu tvoria dve oddelené časti:

časť A: právne publikácie o európskej integrácii;

časť B: teória práva, medzinárodné právo, porovnávacie právo, právo členských štátov a iné oblasti.

(Pozor, existuje len vo francúzštine)