Nationale rechtspraak

Dankzij een selectie die is gemaakt door de grondwettelijke hoven en de hoogste rechterlijke instanties van de lidstaten, beschikt het RJUE over een verzameling van beslissingen die de nationale rechters buiten een prejudiciële procedure om hebben gewezen en die van bijzonder belang zijn voor het Unierecht. Deze verzameling kan online worden geraadpleegd.

De lijst van deze beslissingen vindt u onderaan. Ook kunt u via de zoekbalk een zoekopdracht ingeven.

Aanvullende informatie:

Voor wie als gebruiker belangstelling heeft voor een aanvullende gegevensbank met de nationale beslissingen van de hoogste bestuursrechters inzake het Unierecht (en met verwijzingen naar de noten en commentaren in de rechtsleer over nationale beslissingen en prejudiciële arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie), is er de gegevensbank „Dec.Nat – Décisions nationales” van de Association des Conseils d’États et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne / Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions (ACA-Europe), een netwerkpartner van het RJUE

Dit gegevensbestand is beschikbaar in het Engels en het Frans.


Corte costituzionale (IT) | 23.12.2020
La Corte costituzionale – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina sulla sospensione della prescrizione dei reati, quale disposta dai decreti legge n.
Fundamentele rechten - Handvest van de grondrechten
Beslissing
it
Perscommuniqué/samenvatting
en
Högsta domstolen (SE) | 11.11.2020
Bestämmande av sanktionsavgift vid marknadsmanipulation (I–III).
Interne markt - Beginselen - beursoperatie - financieel instrument
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta domstolen (SE) | 16.12.2020
Ett avtalsvillkor i en konsumentförsäkring har bedömts utgöra en dold handlingsklausul.
Interne markt - Beginselen - bescherming van de consument - verzekeringsovereenkomst
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2019
Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgöranden från EU-domstolen i två mål rörande förhandsbesked om inkomstskatt.
Indirecte belastingen - Vrijheid van vestiging - fusie van ondernemingen - vennootschapsbelasting - vestiging
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2019
Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgöranden från EU-domstolen i två mål rörande förhandsbesked om inkomstskatt.
Indirecte belastingen - Vrijheid van vestiging - ondernemingsvorm - vennootschapsbelasting - vestiging
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2019
Fråga om ingripande enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning när en anmälan om en transaktion, som skulle ha gjorts senast tredje affärsdagen efter det att transaktionen genomfördes, gjorts efter denna dag men före den fjärde affärsdagen.
Mededinging - Vrij verkeer van kapitaal - financiële diensten - financiële transactie - vrij verkeer van kapitaal - vrije concurrentie
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 16.12.2019
Accijnzen - Tabak - accijns - tabaksindustrie
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Corte costituzionale (IT) | 09.12.2020
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge che disciplina il diritto al rimborso dei dipendenti statali per le spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità, promossi per fatti di servizio e conclusi con accertamento negativo della responsabilità, “nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa”.
Sociaal beleid
Beslissing
it
Perscommuniqué/samenvatting
en
Corte costituzionale (IT) | 03.12.2020
La Corte costituzionale giudica non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che, nel processo penale, precludono il giudizio abbreviato – e, quindi, impongono sempre lo svolgimento della pubblica udienza dibattimentale – per gli imputati di delitti puniti con l’ergastolo, affermando che si tratta di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e che non si connota in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
Handvest van de grondrechten
Beslissing
it
Perscommuniqué/samenvatting
en
Corte costituzionale (IT) | 02.12.2020
La Corte costituzionale – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Puglia in tema di procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per impianti di produzione di energia da fonte eolica e solare – afferma che, in base alla Costituzione italiana, spetta allo Stato e non alle Regioni decidere quali siano le condizioni che determinano l’esclusione dalle verifiche d’impatto ambientale.
Milieu
Beslissing
it
Corte costituzionale (IT) | 26.11.2020
La Corte costituzionale – nel dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna, in materia di affidamento in convenzione dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza – afferma che, nella disciplina dei servizi socio-sanitari, le norme sull’affidamento di tali servizi coinvolgono profili attinenti alla «tutela della concorrenza».
Sociaal beleid - Volksgezondheid
Beslissing
it
Corte costituzionale (IT) | 26.11.2020
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni del cosiddetto Jobs act (d.lgs.
Werkgelegenheid
Beslissing
it
Perscommuniqué/samenvatting
en
Corte costituzionale (IT) | 25.11.2020
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Veneto che, intervenendo nella materia delle comunicazioni elettroniche, aveva previsto l’imposizione di una prestazione pecuniaria (il pagamento di un canone, a carico degli operatori della comunicazione, in caso di loro occupazione di beni del demanio idrico) non prevista dalla legislazione statale.
Beslissing
it
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 06.12.2019
I en offentlig upphandling får en upphandlande myndighet förlänga en avtalsspärr under en pågående spärrperiod.
Vrij verkeer van goederen - Vrij verrichten van diensten - concurrentiebeperking - overheidsopdracht - rechterlijke toetsing
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 13.12.2019
Vrij verrichten van diensten - rechterlijke toetsing
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.12.2019
En anläggning för lek, sport och rörelse riktad till barn och ungdomar har inte ansetts vara en sådan idrottsanläggning som omfattas av reducerad mervärdesskattesats.
Belasting over de toegevoegde waarde - sport - vennootschapsbelasting
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 03.12.2019
En hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/eller vatten, som debiteras utifrån nyttjanderättshavarnas faktiska förbrukning vilken kontrolleras genom enskilda mätare i varje lägenhet, har ansetts fristående från bostadsupplåtelsen och därmed skattepliktiga till mervärdesskatt.
BTW - Belasting over de toegevoegde waarde - woningcorporatie
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 14.10.2019
Tillhandahållande av en tjänst som innehåller flera delar, bl.a ett system för kassahantering, har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande som inte omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster.
BTW - Belasting over de toegevoegde waarde - bank - financiering - financiële instelling
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE)
Ett bolags uthyrning av möblerade lägenheter, med en hyrestid om fyra respektive fem månader, med möjlighet till förlängning, har inte ansetts utgöra skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse.
BTW - Belasting over de toegevoegde waarde - vennootschapsbelasting - verhuur van onroerend goed
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Corte costituzionale (IT) | 09.11.2020
A margine di una questione di legittimità costituzionale concernente la durata delle concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali nella Regione Basilicata, la Corte costituzionale precisa che anche l’attività di sfruttamento delle acque minerali e termali, nonché delle acque di sorgente, ricade nel campo applicativo della direttiva 2006/123/CE (c.d.
Vrij verrichten van diensten
Corte costituzionale (IT)
Con questa decisione, la Corte costituzionale ha affrontato la delicata questione del riconoscimento della genitorialità in favore di coppie dello stesso sesso (nella fattispecie, si trattava di due donne che, pur unite civilmente, si vedevano preclusa, secondo la vigente legislazione italiana, la possibilità di essere entrambe riconosciute, nell’atto di nascita, come genitori del bambino nato da una di loro con tecnica di procreazione medicalmente assistita praticata all’estero).
Fundamentele rechten
Beslissing
it
Perscommuniqué/samenvatting
en
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 23.09.2019
Högsta förvaltningsdomstolen har i målet konstaterat att en guidad forsränningstur inte är en sådan tjänst som omfattas av en reducerad mervärdesskattesats.
BTW - Belasting over de toegevoegde waarde - natuurlijk milieu
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.09.2019
Bestämmelserna om onormalt låga anbud är inte tillämpliga på sådana priser som ligger till grund för utvärderingen av ett anbud men som inte utgör avtalsvillkor.
Vrij verrichten van diensten - aanbiedingsprijs - overheidsopdracht - vrije concurrentie
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 29.11.2020
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en internetbaserad tränartjänst inte är en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad mervärdesskattesats.
BTW - Belasting over de toegevoegde waarde - computerondersteund onderwijs - internet - sport
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Bundesfinanzhof (DE)
Zur Bestimmung der bewegten Lieferung in einem Reihengeschäft
Indirecte belastingen - indirecte belasting
Beslissing
de
Bundesfinanzhof (DE) | 29.04.0020
Zur Berichtigung des Vorsteuerabzugs
Belasting over de toegevoegde waarde - indirecte belasting
Beslissing
de
Bundesfinanzhof (DE) | 30.07.2020
Fiscale bepalingen - Nauwere samenwerking - belastingadministratie - inning der belastingen
Beslissing
de
Perscommuniqué/samenvatting
de
Bundesfinanzhof (DE) | 10.06.2020
Indirecte belastingen - ongevallenverzekering
Beslissing
de
Högsta domstolen (SE) | 11.11.2020
Interne markt - Beginselen - beursoperatie - financieel instrument
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta domstolen (SE) | 08.04.2020
Europeisk arresteringsorder.
gevangenisstraf - justitiële samenwerking in strafzaken - voltrekking van de straf
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.09.2019
Undantaget från skatteplikt för fristående grupper har inte ansetts omfatta tjänster som tillhandahålls stiftelser vars verksamhet består i att tillgodose arbetstagares rätt till pensioner och andra förmåner enligt kollektivavtal.
BTW - Belasting over de toegevoegde waarde - belastingontheffing - dienstverrichting
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 01.07.2019
Fråga om hur sanktionsavgift för transportföretag ska bestämmas när förarkort har använts felaktigt.
Mededinging - binnenlands vervoer - verkeerscontrole - vrije concurrentie - wegvervoer
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 07.07.2020
Urlaubsabgeltungsanspruch - tarifliche Ausschlussfristen - Richtlinie 2003/88/EG - Art 31 Abs 2 GRC
Sociaal beleid - arbeidsrecht - collectieve arbeidsovereenkomst - vakantie
Beslissing
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 15.07.2020
Nachtarbeitszuschläge nach § 6 Abs 5 ArbZG - Richtlinie 2003/88/EG
Sociaal beleid - arbeidsduur - arbeidsrecht - loon
Beslissing
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Frågan i målet är om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal ska undantas från skatteplikt till mervärdesskatt.
BTW - Belasting over de toegevoegde waarde - uitzendbureau
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2018
Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.
BTW - Belasting over de toegevoegde waarde - groep ondernemingen - vennootschapsbelasting
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2018
Mededinging - Steunmaatregelen van de staten - concurrentie - jurisdictiebevoegdheid - toezicht op overheidssteun - zeevaart
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 25.06.2020
Entgelttransparenzgesetz - Auskunftsanspruch - Arbeitnehmerbegriff
Sociaal beleid - arbeidsrecht - gelijkheid van beloning - vaststelling van het loon - werknemer in loondienst
Beslissing
de
Perscommuniqué/samenvatting
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2019
Det är inte förenligt med unionsrätten att ta ut kupongskatt på utdelningar som lämnas till ett utländskt livförsäkringsföretag när utdelningarna avser aktier som ingår i en pensions- eller kapitalförsäkring för vilken försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt.
Accijnzen - Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - Vrij verkeer van kapitaal - belasting op inkomsten uit kapitaal - effecten - levensverzekering - verzekeringsmaatschappij
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 14.06.2019
SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen.
Overheidsopdrachten van Europese Unie - Vrij verkeer van goederen - concurrentiebeperking - overheidsopdracht - vervoer per spoor
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 05.06.2019
En tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning utgör tillträde till evenemang.
BTW - Belasting over de toegevoegde waarde - omzet - toepassing van het EU-recht
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 31.05.2019
Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.
Libre circulation des personnes - recht op gezondheid - sécurité des patients - ziekte
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.05.2019
Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda.
Mededinging - Vrij verrichten van diensten - handelscontract - openbare aanbesteding - overheidsopdracht
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 06.02.2019
Föräldrapenning ska klassificeras som en familjeförmån enligt förordning 883/2004.
Dispositions sociales - Sociale zekerheid - gezinsbeleid - harmonisatie van de sociale zekerheid - rechtsregels voor de sociale zekerheid - sociale uitkering
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 25.01.2019
Fråga om regeringens beslut att neka tillstånd att bedriva vadhållning enligt lotterilagen strider mot EU-rätten.
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - Vrij verrichten van diensten - Vrijheid van vestiging - diensten - vrije concurrentie
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 11.12.2019
Umsatzsteuerbesteuerung beim Betreiben von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit ist mit Unionsrecht vereinbar
BTW - Belasting over de toegevoegde waarde - indirecte belasting
Beslissing
de
Perscommuniqué/samenvatting
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 15.07.2020
Nachtarbeitszuschläge nach § 6 Abs 5 ArbZG
Sociaal beleid - arbeidsduur - arbeidsrecht - loon
Beslissing
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 21.12.2018
Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om uttag av obetalda semesterdagar ska jämställas med förvärvsarbete vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.
Dispositions sociales - Sociale zekerheid - sociale uitkering - vakantie
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2018
Mededinging - Steunmaatregelen van de staten - concurrentie - jurisdictiebevoegdheid - toezicht op overheidssteun - zeevaart
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.11.2020
Dom i mål i frågan om tillämpning av de allmänna principerna för upphandling vid en överprövning av en direktupphandling.
Vrij verrichten van diensten - kartelvoorschriften - overheidsopdracht - rechterlijke toetsing
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 25.06.2018
Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k.
Vrij verrichten van diensten - overheidsopdracht - vaststelling van de prijzen
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta domstolen (SE) | 28.10.2020
En miljöorganisation med relativt få medlemmar har haft överklaganderätt enligt miljöbalken eftersom den på annat sätt än genom medlemsantalet visat att verksamheten har allmänhetens stöd.
Milieu - ecologische beweging - hydro-elektrische inrichting - recht om voor het gerecht te treden
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2018
Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.
Belasting over de toegevoegde waarde - groep ondernemingen - vennootschapsbelasting
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 14.06.2018
Mål om garantipension för en pensionstagare som har bott och arbetat såväl i Sverige som i ett annat EU-land.
Sociaal beleid - Sociale zekerheid - pensioenvoorwaarden - sociale zekerheid
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 08.06.2018
Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid med unionsrätten har inte ansetts föreligga.
Fiscale bepalingen - belasting op inkomsten uit kapitaal - inkomstenbelasting
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Frågan i målet är om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal ska undantas från skatteplikt till mervärdesskatt.
Belasting over de toegevoegde waarde - uitzendbureau
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatkompensation har ansetts utgöra skattepliktig omsättning.
BTW - Belasting over de toegevoegde waarde - ecologisch evenwicht
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 29.03.2018
Ett bolags utställningsverksamhet har inte ansetts utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i mervärdesskattelagen och omfattas därmed inte av en reducerad skattesats.
BTW - Belasting over de toegevoegde waarde - museum
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 17.05.2018
Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena parten därför inte fått del av.
Vrij verrichten van diensten - overheidsopdracht - rechterlijke toetsing
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 12.03.2018
Det förhållandet att en upphandlande myndighet själv har inhämtat registeruppgifter om leverantörer genom att använda befintliga och allmänna register men begärt att utländska leverantörer i stället ska ge in intyg från behöriga myndigheter i det egna landet har inte ansetts strida mot de allmänna principerna för offentlig upphandling.
Vrij verrichten van diensten - overheidsopdracht
Beslissing
sv
Perscommuniqué/samenvatting
sv
Bundessozialgericht (DE) | 25.04.2018
Vereinbarkeit mit Europarecht der Anrechnung einer tschechischen Rente auf die deutsche Rente zu einem Prozentsatz, zu dem sich die tschechischen Versicherungszeiten mit den rentenrechtlichen Zeiten nach Bundesrecht überschneiden
Dispositions sociales - Sociale zekerheid - rechtsregels voor de sociale zekerheid - sociale bijstand
Beslissing
de
Perscommuniqué/samenvatting
de
Bundesverwaltungsgericht (DE)
Vorrangige Prüfung von asylrechtlichen Unzulässigkeitsgründen auch bei "Aufstockerklagen"
asielbeleid - demandeur d'asile
Beslissing
de
Perscommuniqué/samenvatting
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 13.02.2020
Altersgeld für vorzeitig ausgeschiedene Berufssoldaten
Sociaal beleid - Vrij verkeer van werknemers - gepensioneerde - vrijheid van verkeer - werknemer in loondienst
Beslissing
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.07.2020
Kürzung einer Pensionskassenrente - Eintrittspflicht des Pensions-Sicherungs-Vereins
Sociaal beleid - arbeidsrecht
Beslissing
de
Perscommuniqué/samenvatting
de
Riigikohus (EE) | 01.10.2020
Approval of motor vehicles - Directive 2007/46/EC - Equipment of a motor caravan - Prohibition on impeding the registration of a vehicle that satisfies the requirements of the directive
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Beslissing
et
Riigikohus (EE) | 21.06.2019
Recognition of judgements of the members of the European Union in the Estonian Criminal Procedure - European Investigation Order in criminal matters - Council framework decison 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new criminal proceedings
internationaal recht-intern recht - justitiële samenwerking in strafzaken
Beslissing
et
Cour de cassation (FR) | 09.09.2020
Il se déduit du règlement Buxelles I bis et de son interprétation par la jurisprudence européenne que l’employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Justitie en binnenlandse zaken - Vervoer - Werkgelegenheid - jurisdictiebevoegdheid - luchtvervoer - ontslag - vervoerspersoneel
Beslissing
fr
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 28.11.2019
Kei­ne Kla­ge­be­fug­nis ei­nes Lärm­be­trof­fe­nen für ei­ne Kla­ge ge­gen Lärm­ak­ti­ons­plan
Milieu - akoestische vervuiling - bescherming tegen geluidshinder - lawaai - luchthaven
Beslissing
de
Perscommuniqué/samenvatting
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 20.02.2020
asielbeleid - demandeur d'asile
Beslissing
de
Perscommuniqué/samenvatting
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 02.03.2017
Er­laub­nis zum Er­werb ei­ner töd­li­chen Do­sis Na­tri­um-Pen­to­bar­bi­tal zur Selbst­tö­tung
Europees Verdrag van de rechten van de mens - rechten van de mens - vrijheid van zelfbeschikking
Beslissing
de en
Perscommuniqué/samenvatting
de en
Cour de cassation (FR) | 24.06.2020
L'administration des douanes qui, en violation du droit de l'Union, a perçu des droits de douane correspondant à une position qui n'était pas celle qui aurait dû être appliquée, a l'obligation de restituer à cette société les sommes versées assorties des intérêts ayant couru depuis la date de leur paiement
Douane-unie - Douanesamenwerking - douane - douaneregelingen - douanesamenwerking - terugbetaling van de douanerechten
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 11.03.2020
Le Règlement est violé par la cour d’appel qui, pour ouvrir la liquidation judiciaire d’une société dont le siège est au Royaume-Uni et qui possède un établissement situé en France, se prononce seulement sur l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement de l’entreprise, sans examiner d’office si elle était internationalement compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de cette société rendant ainsi impossible la détermination du périmètre et des effets de la liquidation judiciaire qu’elle prononce.
Procedurele bepalingen - jurisdictiebevoegdheid - liquidatie van een onderneming - onderneming in moeilijkheden
Beslissing
fr
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.02.2020
Betriebs(teil)übergang iSd Richtlinie 2001/23/EG und damit iSv § 613a BGB - Massenentlassungsanzeige iSd Richtlinie 98/59/EG und damit iSv § 17 Abs 1 KSchG - Begriff „Betrieb“ iSd Richtlinie 98/59/EG - wirtschaftliche Einheit iSd Richtlinie 2001/23/EG - Dienstleistungsauftrag im Luftverkehrssektor - funktionelle Selbständigkeit - sog „bloße“ Funktions- bzw Auftragsnachfolge - Darlegungs- und Beweislast - Betriebsteilübergang und Sozialauswahl
Sociaal beleid - arbeidsrecht - beëindiging van het werkverband - opheffing van de zaak
Beslissing
de
Perscommuniqué/samenvatting
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 14.05.2020
Sociaal beleid - arbeidsrecht - beëindiging van het werkverband - opheffing van de zaak
Beslissing
de
Perscommuniqué/samenvatting
de
Cour de cassation (FR) | 24.07.2019
La chambre de l'instruction applique exactement la directive en ordonnant la remise d'un citoyen serbe aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par un juge d'un tribunal allemand, autorité judiciaire, en ce que ce juge n'est pas exposé au risque que son pouvoir décisionnel fasse l'objet d'ordres ou d'instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif
justitiële samenwerking - justitiële samenwerking in strafzaken - strafrecht
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 05.11.2019
Peuvent être relaxés des éleveurs poursuivis pour importation parallèle de médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages aux motifs d'une part, que ces éleveurs n'étaient pas tenus, en présence d'une réglementation non conforme aux articles 34 et 36 du TFUE, de solliciter une autorisation administrative préalable pour l'importation de tels médicaments, d'autre part, que les obligations en matière de notice, d'étiquetage et de pharmacovigilance étaient inopposables aux prévenus qui étaient exclus, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle.
Kwantitatieve beperkingen - Landbouw en visserij - Veterinaire wetgeving - Volksgezondheid - diergeneeskunde - veterinaire wetgeving
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 05.11.2019
Ne peuvent pas être condamnés des éleveurs poursuivis pour importation parallèle de médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages aux motifs qu'ils ne peuvent se prévaloir de la carence de l'Etat français au regard du droit européen puisqu'ils se sont soustraits aux obligations relatives à la délivrance de prescriptions médicales sérieuses, à l'étiquetage, aux notices et à la pharmacovigilance, alors que ces obligations leur étaient inopposables en raison de leur exclusion, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle.
Kwantitatieve beperkingen - Landbouw en visserij - Veterinaire wetgeving - Volksgezondheid - diergeneeskunde - veterinaire wetgeving
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 07.01.2020
La chambre de l'instruction n'est tenue de vérifier la conformité du texte d'incrimination dans l'Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen au regard du principe de légalité des délits et des peines, tel que consacré par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que si la personne réclamée produit, au soutien de sa contestation, des éléments conduisant à en douter
Handvest van de grondrechten - justitiële samenwerking - justitiële samenwerking in strafzaken - strafrechtelijke procedure
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 28.01.2020
En vertu de la directive 2005/29/CE, à la lumière de laquelle les textes français doivent être interprétés, les pratiques commerciales qui, comme celle relative aux jeux de hasard, figurent dans l'annexe I de ladite directive sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, sans qu'il soit nécessaire pour le juge répressif de caractériser une altération du comportement économique d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
Bescherming van consument - bescherming van de consument - spel
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 26.02.2020
S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection.
Handvest van de grondrechten - Werkgelegenheid - arbeidsveiligheid - recht op gezondheid
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 29.01.2020
Les banques ont fait en sorte que la dématérialisation de l’encaissement, qui entraînait de nombreuses transformations dans leurs méthodes et était porteuse de gains et de pertes, n’emporte aucune modification dans la structure de marché, de sorte que la pratique est particulièrement nocive au regard de son impact sur le jeu de la concurrence et, partant, caractérise une pratique anticoncurrentielle par objet.
Mededinging - Onderling afgestemde feitelijke gedragingen - concurrentiebeleid - concurrentiebeperking - kartelvoorschriften - mededingingsregeling
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 12.02.2020
Il incombe à l'administration, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, d'établir l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour l'assujetti.
Afval - Douanesamenwerking - Vrij verkeer van goederen - douane - opslag van afvalstoffen
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 19.12.2019
Le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension avec entrée en jouissance immédiate qui résulte du décret n°2008-639, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à l'article 157 du TFUE en ce que les modalités retenues par le dispositif ne sont pas de nature à compenser les désavantages de carrière.
Sociale zekerheid - Vervoer - discriminatie op grond van geslacht - non-discriminatie - sociale zekerheid - vervroegd pensioen
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 07.11.2019
Les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants.
Sociale zekerheid - harmonisatie van de sociale zekerheid - internationaal recht-intern recht - internationale akkoorden - sociale bijstand - sociale uitkering
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 23.01.2020
Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une prestation du type de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui a pour objet de garantir un minimum de moyens d'existence aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, relève du domaine de la sécurité sociale même si la prestation en cause possède également les caractéristiques d'une mesure d'assistance sociale.
Sociale zekerheid - associatieovereenkomst - rechtsregels voor de sociale zekerheid - sociale uitkering - zorg voor ouderen
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 12.03.2020
Sociale zekerheid - Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - Vrij verrichten van diensten - dokter - vrij beroep
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 13.05.2020
Une demande principale en annulation d'une procuration de vendre en viager un bien immobilier, dirigée contre des défendeurs domiciliés dans un autre Etat membre fixe la compétence dès l'introduction de l'instance, nonobstant une demande subsidiaire tendant à la requalification de l'acte de cession subséquent
Justitie en binnenlandse zaken - eigendomsverkrijging - jurisdictiebevoegdheid
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 24.06.2020
Une juridiction d’un Etat membre est compétente pour connaître d’une demande en divorce, dès lors que l’un des critères alternatifs de compétence est localisé sur le territoire de cet Etat, cette règle de compétence étant exclusive de toute règle de compétence de droit international privé commun.
Procedurele bepalingen - burgerlijke procedure - jurisdictiebevoegdheid
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 27.11.2019
Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données relatives aux infractions sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l'inclusion du lien litigieux répond à un motif d'intérêt public important et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt.
Bescherming van gegevens - opslag van gegevens - persoonlijke gegevens
Beslissing
fr
Cour de cassation (FR) | 05.02.2020
Lorsqu'un utilisateur résidant en France fait l'acquisition, auprès d'un vendeur professionnel établi dans un autre Etat membre, d'un support d'enregistrement permettant la reproduction à titre privé d'une oeuvre protégée,la rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l'importation dudit support en le mettant à la disposition de l'utilisateur final
Droit d'auteur et droits voisins - auteursrecht
Beslissing
fr
Bundesarbeitsgericht (DE)
Massenentlassung - Betriebsbegriff - Zuständigkeiten - Air Berlin
Sociaal beleid - arbeidsrecht - beëindiging van het werkverband - opheffing van de zaak
Beslissing
de
Perscommuniqué/samenvatting
de
Cour de cassation (FR) | 05.02.2020
L'accord européen du 13 décembre 1957 doit recevoir application nonobstant la directive 2004/38/CE.
Libre circulation des personnes
Beslissing
fr
Bundesarbeitsgericht (DE) | 23.01.2020
Bewerber iSd AGG - Nichteinladung zum Vorstellungsgespräch - schwerbehinderter oder diesem gleichgestellter Bewerber
Sociaal beleid - arbeidsrecht - discriminatie op grond van een handicap
Beslissing
de
Perscommuniqué/samenvatting
de
Raad van State (NL) | 01.04.2020
De appellant in deze zaak heeft om schadevergoeding verzocht wegens onrechtmatige verstrekking van zijn medische gegevens aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Uit de geldenede privacywetgeving (sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG) leidt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) af dat het mogelijk moet zijn om zowel bij de bestuursrechter als bij de burgerlijke rechter ‘een aanspraak op vergoeding van schade als gevolg van een inbreuk op de AVG door een bestuursorgaan aan de orde te stellen’ Wel moet de bestuursrechter in zo’n geval aansluiten bij de regels van het Burgerlijk Wetboek (Artikel 6:106) en de jurisprudentie van de Hoge Raad.
Bescherming van gegevens - Handvest van de grondrechten
Beslissing
nl
Perscommuniqué/samenvatting
en nl
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 04.05.2020
Unzulässigkeit eines Asylantrags wegen subsidiären Schutzes in Bulgarien
Recht van toegang en verblijf - asielbeleid - demandeur d'asile - derde land
Beslissing
de
Raad van State (NL) | 08.04.2020
Bij besluit van 17 juli 2019 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een asielverzoek van een vreemdeling niet in behandeling genomen, omdat Italië verantwoordelijk is voor de inhoudelijke behandeling daarvan De vreemdeling betoogt dat Nederland verantwoordelijk is, omdat hij vanwege zijn PTSS en psychische klachten in Italië onmenselijk zal worden behandeld (artikel 3 van het EVRM) vanwege het ontbreken van voldoende en adequate zorg- en opvangvoorzieningen in Italië voor bijzonder kwetsbare vreemdelingen, zoals hij.
asielbeleid - demandeur d'asile
Beslissing
nl
Perscommuniqué/samenvatting
en
Raad van State (NL) | 07.04.2020
De vreemdeling is in bewaring gesteld met het oog op een uitzetting naar Marokko, omdat hij geen rechtmatig verblijf heeft Hij heeft hiertegen beroep ingesteld en de rechtbank zou dit beroep op 18 maart 2020 op zitting behandelen Alleen door de uitbraak van het coronavirus is deze zitting niet doorgegaan De rechtbank heeft namelijk besloten vanaf 17 maart 2020 haar gebouwen te sluiten om te voldoen aan de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan De rechtbank heeft de zaak vervolgens schriftelijk afgedaan zonder de vreemdeling te horen Deze uitspraak gaat over de vraag of het recht van de vreemdeling om te worden gehoord daarmee is geschonden.
Europees Verdrag van de rechten van de mens - Handvest van de grondrechten - rechtspraak
Beslissing
nl
Perscommuniqué/samenvatting
en
Raad van State (NL) | 01.02.2017
Op basis van zorgvuldig onderzoek is komen vast te staan dat Marokko een veilig land van herkomst is en de vreemdelingen hebben niet aannemelijk gemaakt dat Marokko in hun specifieke omstandigheden niet veilig is.
asielbeleid - réfugié
Beslissing
nl
Perscommuniqué/samenvatting
nl
Raad van State (NL) | 01.02.2017
Op basis van zorgvuldig onderzoek is komen vast te staan dat Marokko een veilig land van herkomst is en de vreemdelingen hebben niet aannemelijk gemaakt dat Marokko in hun specifieke omstandigheden niet veilig is.
asielbeleid - réfugié
Beslissing
nl
Perscommuniqué/samenvatting
nl
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (NL) | 10.10.2018
Bij besluiten van 19 mei 2016 heeft het CBG aan Synthon BV en Mylan BV handelsvergunningen verleend voor de geneesmiddelen "Brabio 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115980", "Sclerthon 20 mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115987" en "Glatirameeracetaat Mylan 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115993" (hierna: de vergunde geneesmiddelen).
beroep in de gezondheidszorg
Beslissing
en nl