Jurisprudență națională

Grație unei selecții efectuate de instanțele constituționale și supreme ale statelor membre, RJUE permite partajarea unei colecții de decizii, pronunțate de instanțe naționale fără legătură cu vreo procedură preliminară, care prezintă un interes particular pentru dreptul Uniunii.

Lista acestor decizii este disponibilă în partea de jos a paginii. Deciziile pot face obiectul unei căutări și prin intermediul barei de căutare.

Pentru informații suplimentare:

Utilizatorii interesați de o bază de date suplimentară privind jurisprudența națională pronunțată în materie de drept al Uniunii de instanțele administrative supreme (și referințele la note și la comentarii de doctrină referitoare la deciziile naționale și la hotărârile preliminare ale Curții de Justiție a Uniunii Europene) sunt invitați să consulte baza „Dec.Nat” a Asociației Consiliilor de Stat și a instanțelor administrative supreme din Uniunea Europeană (ACA‑Europe), rețea parteneră a RJUE.

Această bază de date este disponibilă în engleză și în franceză.


Bundesfinanzhof (DE)
Zur Bestimmung der bewegten Lieferung in einem Reihengeschäft
Impozitarea indirectă - impozit indirect
Decizie
de
Bundesfinanzhof (DE) | 29.04.0020
Zur Berichtigung des Vorsteuerabzugs
Taxa pe valoare adăugată - impozit indirect
Decizie
de
Bundesfinanzhof (DE) | 30.07.2020
Cooperare consolidată - Fiscalitate - administrație fiscală - colectarea taxelor
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesfinanzhof (DE) | 10.06.2020
Impozitarea indirectă - asigurare personală de accidente
Decizie
de
Högsta domstolen (SE) | 11.11.2020
Piața internă - principii - instrumente financiare - tranzacție bursieră
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta domstolen (SE) | 08.04.2020
Europeisk arresteringsorder.
Cooperarea judiciară în materie penală - detențiune - executarea pedepsei
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.09.2019
Undantaget från skatteplikt för fristående grupper har inte ansetts omfatta tjänster som tillhandahålls stiftelser vars verksamhet består i att tillgodose arbetstagares rätt till pensioner och andra förmåner enligt kollektivavtal.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - ofertă de servicii - scutire de taxe
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 01.07.2019
Fråga om hur sanktionsavgift för transportföretag ska bestämmas när förarkort har använts felaktigt.
Concurență - concurență liberă - control trafic - transport intern - transport rutier
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 07.07.2020
Urlaubsabgeltungsanspruch - tarifliche Ausschlussfristen - Richtlinie 2003/88/EG - Art 31 Abs 2 GRC
Politica socială - acord colectiv - dreptul muncii - vacanță
Decizie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 15.07.2020
Nachtarbeitszuschläge nach § 6 Abs 5 ArbZG - Richtlinie 2003/88/EG
Politica socială - dreptul muncii - plată - timp de lucru
Decizie
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Frågan i målet är om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal ska undantas från skatteplikt till mervärdesskatt.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - agenție pentru angajări temporare
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2018
Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - grup de companii - impozit corporativ
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2018
Ajutoare acordate de către state - Concurență - competență jurisdicțională - concurență - controlul ajutorului de stat - navigație maritimă
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 25.06.2020
Entgelttransparenzgesetz - Auskunftsanspruch - Arbeitnehmerbegriff
Politica socială - dreptul muncii - remunerare egală - salariat - stabilirea salariului
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2019
Det är inte förenligt med unionsrätten att ta ut kupongskatt på utdelningar som lämnas till ett utländskt livförsäkringsföretag när utdelningarna avser aktier som ingår i en pensions- eller kapitalförsäkring för vilken försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt.
Accize - Libera circulație a capitalurilor - Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene - asigurare de viață - impozit pe venitul din capital - societate de asigurări - valori mobiliare
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 14.06.2019
SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen.
Achiziții publice ale Uniunii Europene - Libera circulație a mărfurilor - contract public - restricționarea concurenței - transport feroviar
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 05.06.2019
En tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning utgör tillträde till evenemang.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - aplicare a legislației UE - cifră de afaceri
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 31.05.2019
Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.
Libre circulation des personnes - boli - dreptul la sănătate - sécurité des patients
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.05.2019
Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda.
Concurență - Libera prestare a serviciilor - adjudecarea unui contract - contract comercial - contract public
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 06.02.2019
Föräldrapenning ska klassificeras som en familjeförmån enligt förordning 883/2004.
Dispositions sociales - Securitatea socială - armonizarea securității sociale - dreptul securității sociale - politică familială - prestație socială
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 25.01.2019
Fråga om regeringens beslut att neka tillstånd att bedriva vadhållning enligt lotterilagen strider mot EU-rätten.
Libera prestare a serviciilor - Libertatea de stabilire - Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene - concurență liberă - servicii
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 11.12.2019
Umsatzsteuerbesteuerung beim Betreiben von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit ist mit Unionsrecht vereinbar
TVA - Taxa pe valoare adăugată - impozit indirect
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 15.07.2020
Nachtarbeitszuschläge nach § 6 Abs 5 ArbZG
Politica socială - dreptul muncii - plată - timp de lucru
Decizie
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 21.12.2018
Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om uttag av obetalda semesterdagar ska jämställas med förvärvsarbete vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.
Dispositions sociales - Securitatea socială - prestație socială - vacanță
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2018
Ajutoare acordate de către state - Concurență - competență jurisdicțională - concurență - controlul ajutorului de stat - navigație maritimă
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.11.2020
Dom i mål i frågan om tillämpning av de allmänna principerna för upphandling vid en överprövning av en direktupphandling.
Libera prestare a serviciilor - contract public - control jurisdicțional - controlul practicilor restrictive
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 25.06.2018
Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k.
Libera prestare a serviciilor - contract public - fixarea prețurilor
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta domstolen (SE) | 28.10.2020
En miljöorganisation med relativt få medlemmar har haft överklaganderätt enligt miljöbalken eftersom den på annat sätt än genom medlemsantalet visat att verksamheten har allmänhetens stöd.
Mediu - amenajări hidroelectrice - drept de acționare în justiție - mișcare ecologică
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2018
Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.
Taxa pe valoare adăugată - grup de companii - impozit corporativ
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 14.06.2018
Mål om garantipension för en pensionstagare som har bott och arbetat såväl i Sverige som i ett annat EU-land.
Politica socială - Securitatea socială - condiții de pensionare - securitate socială
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 08.06.2018
Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid med unionsrätten har inte ansetts föreligga.
Fiscalitate - impozit pe venit - impozit pe venitul din capital
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Frågan i målet är om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal ska undantas från skatteplikt till mervärdesskatt.
Taxa pe valoare adăugată - agenție pentru angajări temporare
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatkompensation har ansetts utgöra skattepliktig omsättning.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - echilibru ecologic
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 29.03.2018
Ett bolags utställningsverksamhet har inte ansetts utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i mervärdesskattelagen och omfattas därmed inte av en reducerad skattesats.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - muzeu
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 17.05.2018
Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena parten därför inte fått del av.
Libera prestare a serviciilor - contract public - control jurisdicțional
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 12.03.2018
Det förhållandet att en upphandlande myndighet själv har inhämtat registeruppgifter om leverantörer genom att använda befintliga och allmänna register men begärt att utländska leverantörer i stället ska ge in intyg från behöriga myndigheter i det egna landet har inte ansetts strida mot de allmänna principerna för offentlig upphandling.
Libera prestare a serviciilor - contract public
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Bundessozialgericht (DE) | 25.04.2018
Vereinbarkeit mit Europarecht der Anrechnung einer tschechischen Rente auf die deutsche Rente zu einem Prozentsatz, zu dem sich die tschechischen Versicherungszeiten mit den rentenrechtlichen Zeiten nach Bundesrecht überschneiden
Dispositions sociales - Securitatea socială - bunăstare - dreptul securității sociale
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesverwaltungsgericht (DE)
Vorrangige Prüfung von asylrechtlichen Unzulässigkeitsgründen auch bei "Aufstockerklagen"
Politica privind azilul - demandeur d'asile
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 13.02.2020
Altersgeld für vorzeitig ausgeschiedene Berufssoldaten
Libera circulație a lucrătorilor - Politica socială - libera circulație - pensionar - salariat
Decizie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.07.2020
Kürzung einer Pensionskassenrente - Eintrittspflicht des Pensions-Sicherungs-Vereins
Politica socială - dreptul muncii
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Riigikohus (EE) | 01.10.2020
Approval of motor vehicles - Directive 2007/46/EC - Equipment of a motor caravan - Prohibition on impeding the registration of a vehicle that satisfies the requirements of the directive
Apropierea legislațiilor
Decizie
et
Riigikohus (EE) | 21.06.2019
Recognition of judgements of the members of the European Union in the Estonian Criminal Procedure - European Investigation Order in criminal matters - Council framework decison 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new criminal proceedings
Cooperarea judiciară în materie penală - drept internațional - drept național
Decizie
et
Cour de cassation (FR) | 09.09.2020
Il se déduit du règlement Buxelles I bis et de son interprétation par la jurisprudence européenne que l’employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Justiție și afaceri interne - Loc de muncă - Transporturi - competență jurisdicțională - concediere - personal din transporturi - transport aerian
Decizie
fr
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 28.11.2019
Kei­ne Kla­ge­be­fug­nis ei­nes Lärm­be­trof­fe­nen für ei­ne Kla­ge ge­gen Lärm­ak­ti­ons­plan
Mediu - aeroport - poluare fonică - protecție antifonică - zgomot
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 20.02.2020
Politica privind azilul - demandeur d'asile
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 02.03.2017
Er­laub­nis zum Er­werb ei­ner töd­li­chen Do­sis Na­tri­um-Pen­to­bar­bi­tal zur Selbst­tö­tung
Convenția europeană a drepturilor omului - drepturile omului - libertatea de autodeterminare
Decizie
de en
Comunicat de presă/rezumat
de en
Cour de cassation (FR) | 24.06.2020
L'administration des douanes qui, en violation du droit de l'Union, a perçu des droits de douane correspondant à une position qui n'était pas celle qui aurait dû être appliquée, a l'obligation de restituer à cette société les sommes versées assorties des intérêts ayant couru depuis la date de leur paiement
Cooperarea vamală - Uniunea vamală - cooperare vamală - legislație vamală - rambursarea taxelor vamale - vamă
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 11.03.2020
Le Règlement est violé par la cour d’appel qui, pour ouvrir la liquidation judiciaire d’une société dont le siège est au Royaume-Uni et qui possède un établissement situé en France, se prononce seulement sur l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement de l’entreprise, sans examiner d’office si elle était internationalement compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de cette société rendant ainsi impossible la détermination du périmètre et des effets de la liquidation judiciaire qu’elle prononce.
Dispoziții procedurale - competență jurisdicțională - lichidare judiciară - întreprindere în dificultate
Decizie
fr
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.02.2020
Betriebs(teil)übergang iSd Richtlinie 2001/23/EG und damit iSv § 613a BGB - Massenentlassungsanzeige iSd Richtlinie 98/59/EG und damit iSv § 17 Abs 1 KSchG - Begriff „Betrieb“ iSd Richtlinie 98/59/EG - wirtschaftliche Einheit iSd Richtlinie 2001/23/EG - Dienstleistungsauftrag im Luftverkehrssektor - funktionelle Selbständigkeit - sog „bloße“ Funktions- bzw Auftragsnachfolge - Darlegungs- und Beweislast - Betriebsteilübergang und Sozialauswahl
Politica socială - dreptul muncii - încetarea activității angajatului - încetarea activității întreprinderii
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 14.05.2020
Politica socială - dreptul muncii - încetarea activității angajatului - încetarea activității întreprinderii
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Cour de cassation (FR) | 24.07.2019
La chambre de l'instruction applique exactement la directive en ordonnant la remise d'un citoyen serbe aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par un juge d'un tribunal allemand, autorité judiciaire, en ce que ce juge n'est pas exposé au risque que son pouvoir décisionnel fasse l'objet d'ordres ou d'instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif
Cooperarea judiciară în materie penală - cooperare judiciară - drept penal
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 05.11.2019
Peuvent être relaxés des éleveurs poursuivis pour importation parallèle de médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages aux motifs d'une part, que ces éleveurs n'étaient pas tenus, en présence d'une réglementation non conforme aux articles 34 et 36 du TFUE, de solliciter une autorisation administrative préalable pour l'importation de tels médicaments, d'autre part, que les obligations en matière de notice, d'étiquetage et de pharmacovigilance étaient inopposables aux prévenus qui étaient exclus, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle.
Agricultura și pescuitul - Legislație veterinară - Restricții cantitative - Sănătate publică - legislație veterinară - medicină veterinară
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 05.11.2019
Ne peuvent pas être condamnés des éleveurs poursuivis pour importation parallèle de médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages aux motifs qu'ils ne peuvent se prévaloir de la carence de l'Etat français au regard du droit européen puisqu'ils se sont soustraits aux obligations relatives à la délivrance de prescriptions médicales sérieuses, à l'étiquetage, aux notices et à la pharmacovigilance, alors que ces obligations leur étaient inopposables en raison de leur exclusion, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle.
Agricultura și pescuitul - Legislație veterinară - Restricții cantitative - Sănătate publică - legislație veterinară - medicină veterinară
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 07.01.2020
La chambre de l'instruction n'est tenue de vérifier la conformité du texte d'incrimination dans l'Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen au regard du principe de légalité des délits et des peines, tel que consacré par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que si la personne réclamée produit, au soutien de sa contestation, des éléments conduisant à en douter
Carta drepturilor fundamentale - Cooperarea judiciară în materie penală - acțiune penală - cooperare judiciară
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 28.01.2020
En vertu de la directive 2005/29/CE, à la lumière de laquelle les textes français doivent être interprétés, les pratiques commerciales qui, comme celle relative aux jeux de hasard, figurent dans l'annexe I de ladite directive sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, sans qu'il soit nécessaire pour le juge répressif de caractériser une altération du comportement économique d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
Protecția consumatorilor - jocuri - protecția consumatorului
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 26.02.2020
S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection.
Carta drepturilor fundamentale - Loc de muncă - dreptul la sănătate - securitatea muncii
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 29.01.2020
Les banques ont fait en sorte que la dématérialisation de l’encaissement, qui entraînait de nombreuses transformations dans leurs méthodes et était porteuse de gains et de pertes, n’emporte aucune modification dans la structure de marché, de sorte que la pratique est particulièrement nocive au regard de son impact sur le jeu de la concurrence et, partant, caractérise une pratique anticoncurrentielle par objet.
Concurență - Practici concertate - controlul practicilor restrictive - politica în domeniul concurenței - practică comercială restrictivă - restricționarea concurenței
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 12.02.2020
Il incombe à l'administration, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, d'établir l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour l'assujetti.
Cooperarea vamală - Deșeuri - Libera circulație a mărfurilor - depozitarea deșeurilor - vamă
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 19.12.2019
Le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension avec entrée en jouissance immédiate qui résulte du décret n°2008-639, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à l'article 157 du TFUE en ce que les modalités retenues par le dispositif ne sont pas de nature à compenser les désavantages de carrière.
Nediscriminarea - Securitatea socială - Transporturi - discriminare sexuală - pensionare anticipată - securitate socială
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 07.11.2019
Les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants.
Acorduri internaționale - Securitatea socială - armonizarea securității sociale - bunăstare - drept internațional - drept național - prestație socială
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 23.01.2020
Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une prestation du type de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui a pour objet de garantir un minimum de moyens d'existence aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, relève du domaine de la sécurité sociale même si la prestation en cause possède également les caractéristiques d'une mesure d'assistance sociale.
Securitatea socială - acord de asociere - dreptul securității sociale - prestație socială - îngrijirea persoanelor vârstnice
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 12.03.2020
Libera prestare a serviciilor - Securitatea socială - Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene - medic - profesii liberale
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 13.05.2020
Une demande principale en annulation d'une procuration de vendre en viager un bien immobilier, dirigée contre des défendeurs domiciliés dans un autre Etat membre fixe la compétence dès l'introduction de l'instance, nonobstant une demande subsidiaire tendant à la requalification de l'acte de cession subséquent
Justiție și afaceri interne - competență jurisdicțională - cumpărarea unei proprietăți
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 24.06.2020
Une juridiction d’un Etat membre est compétente pour connaître d’une demande en divorce, dès lors que l’un des critères alternatifs de compétence est localisé sur le territoire de cet Etat, cette règle de compétence étant exclusive de toute règle de compétence de droit international privé commun.
Dispoziții procedurale - acțiune civilă - competență jurisdicțională
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 27.11.2019
Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données relatives aux infractions sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l'inclusion du lien litigieux répond à un motif d'intérêt public important et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt.
Protecția datelor - date personale - stocarea informațiilor
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 05.02.2020
Lorsqu'un utilisateur résidant en France fait l'acquisition, auprès d'un vendeur professionnel établi dans un autre Etat membre, d'un support d'enregistrement permettant la reproduction à titre privé d'une oeuvre protégée,la rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l'importation dudit support en le mettant à la disposition de l'utilisateur final
Droit d'auteur et droits voisins - drept de autor
Decizie
fr
Bundesarbeitsgericht (DE)
Massenentlassung - Betriebsbegriff - Zuständigkeiten - Air Berlin
Politica socială - dreptul muncii - încetarea activității angajatului - încetarea activității întreprinderii
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Cour de cassation (FR) | 05.02.2020
L'accord européen du 13 décembre 1957 doit recevoir application nonobstant la directive 2004/38/CE.
Libre circulation des personnes
Decizie
fr
Bundesarbeitsgericht (DE) | 23.01.2020
Bewerber iSd AGG - Nichteinladung zum Vorstellungsgespräch - schwerbehinderter oder diesem gleichgestellter Bewerber
Politica socială - discriminare din motive de handicap - dreptul muncii
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Raad van State (NL) | 01.04.2020
De appellant in deze zaak heeft om schadevergoeding verzocht wegens onrechtmatige verstrekking van zijn medische gegevens aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Uit de geldenede privacywetgeving (sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG) leidt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) af dat het mogelijk moet zijn om zowel bij de bestuursrechter als bij de burgerlijke rechter ‘een aanspraak op vergoeding van schade als gevolg van een inbreuk op de AVG door een bestuursorgaan aan de orde te stellen’ Wel moet de bestuursrechter in zo’n geval aansluiten bij de regels van het Burgerlijk Wetboek (Artikel 6:106) en de jurisprudentie van de Hoge Raad.
Carta drepturilor fundamentale - Protecția datelor
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
en nl
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 04.05.2020
Unzulässigkeit eines Asylantrags wegen subsidiären Schutzes in Bulgarien
Dreptul de intrare și de ședere - Politica privind azilul - demandeur d'asile - țări terțe
Decizie
de
Raad van State (NL) | 08.04.2020
Bij besluit van 17 juli 2019 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een asielverzoek van een vreemdeling niet in behandeling genomen, omdat Italië verantwoordelijk is voor de inhoudelijke behandeling daarvan De vreemdeling betoogt dat Nederland verantwoordelijk is, omdat hij vanwege zijn PTSS en psychische klachten in Italië onmenselijk zal worden behandeld (artikel 3 van het EVRM) vanwege het ontbreken van voldoende en adequate zorg- en opvangvoorzieningen in Italië voor bijzonder kwetsbare vreemdelingen, zoals hij.
Politica privind azilul - demandeur d'asile
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
en
Raad van State (NL) | 07.04.2020
De vreemdeling is in bewaring gesteld met het oog op een uitzetting naar Marokko, omdat hij geen rechtmatig verblijf heeft Hij heeft hiertegen beroep ingesteld en de rechtbank zou dit beroep op 18 maart 2020 op zitting behandelen Alleen door de uitbraak van het coronavirus is deze zitting niet doorgegaan De rechtbank heeft namelijk besloten vanaf 17 maart 2020 haar gebouwen te sluiten om te voldoen aan de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan De rechtbank heeft de zaak vervolgens schriftelijk afgedaan zonder de vreemdeling te horen Deze uitspraak gaat over de vraag of het recht van de vreemdeling om te worden gehoord daarmee is geschonden.
Carta drepturilor fundamentale - Convenția europeană a drepturilor omului - justiţie
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
en
Raad van State (NL) | 01.02.2017
Politica privind azilul - réfugié
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
nl
Raad van State (NL) | 01.02.2017
Op basis van zorgvuldig onderzoek is komen vast te staan dat Marokko een veilig land van herkomst is en de vreemdelingen hebben niet aannemelijk gemaakt dat Marokko in hun specifieke omstandigheden niet veilig is.
Politica privind azilul - réfugié
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
nl
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (NL) | 10.10.2018
Bij besluiten van 19 mei 2016 heeft het CBG aan Synthon BV en Mylan BV handelsvergunningen verleend voor de geneesmiddelen "Brabio 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115980", "Sclerthon 20 mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115987" en "Glatirameeracetaat Mylan 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115993" (hierna: de vergunde geneesmiddelen).
profesii în medicină
Decizie
en nl
Raad van State (NL) | 26.04.2019
Final Judgement - Civic integration exam requirement for residence permit - Autonomous residence permit - Article 3(3), 15(1) en 15(4) of Directive 2003/86/EG (Family Reunification Directive)
Politica privind imigrarea
Decizie
nl
Raad van State (NL) | 03.07.2019
De keuze om in het Besluit milieueffectrapportage die vergunningen (en niet het besluit tot instemming met een winningsplan) aan te wijzen als besluiten waarvoor een milieueffectrapport moet worden gemaakt, is geen onjuiste implementatie van richtlijn 2011/92/EU.
Convenția europeană a drepturilor omului - Drepturi fundamentale - Politica economică și monetară - Poluare - resurse minerale
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
en nl
Raad van State (NL) | 25.07.2019
Right of permanent residence - Article 7(1) and Article 16 of Directive 2004/38/EC – Obligation to have sufficient resources not to become a burden on the social assistance system – Union citizenship
Cetățenia Uniunii - Libre circulation des personnes - Securitatea socială - politica migrației
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
en
Raad van State (NL) | 23.10.2019
Voordat vreemdelingen kunnen worden teruggestuurd naar Griekenland om daar hun asielprocedure af te wachten, moet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid eerst onderzoek doen naar de toegang van asielzoekers tot rechtsbijstand in Griekenland; pas als uit onderzoek of garanties van de Griekse autoriteiten blijkt dat de vreemdelingen toegang krijgen tot rechtsbijstand, mag de staatssecretaris weer vreemdelingen naar Griekenland terugsturen.
Politica privind azilul - demandeur d'asile
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
en nl
Raad van State (NL) | 07.04.2020
De gebouwen van de rechtbank met ingang van 17 maart 2020 gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan Hierdoor kunnen in deze gebouwen geen openbaarmakingszittingen worden gehouden die voor eenieder vrij toegankelijk zijn, de rechtspraak heeft gezocht naar een tijdelijk alternatief voor het houden van openbaarmakingszittingen.
Convenția europeană a drepturilor omului - acces la justiție - acțiune în justiție
Decizie
en nl
Riigikohus (EE) | 19.05.2020
Environment - Directive 92/43/EEC - Conservation of natural habitats - Assessment of the implications of a plan for a protected site - Screening to determine the necessity of carrying out an assessment of the implications, for a special area of conservation, of a plan - Measures that may be taken into account for that purpose
Mediu - zonă protejată
Decizie
et
Riigikohus (EE) | 17.04.2020
Politica privind azilul - demandeur d'asile
Decizie
et
Högsta domstolen (SE) | 08.04.2020
edit Europeisk arresteringsorder.
Cooperarea judiciară în materie penală - detențiune - executarea pedepsei
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta domstolen (SE) | 09.04.2020
En advokat var försvarare för den tilltalade i ett mål i hovrätten där en viss person var målsägande.
Carta drepturilor fundamentale - Carta drepturilor omului - Convenția europeană a drepturilor omului - drept la apărare - independență a justiției - protecția libertăților
Decizie
sv
Högsta domstolen (SE) | 29.05.2020
Fråga om tillämplig lag beträffande rätten till kvittning vid internationellt köp.
Acorduri internaționale - Cooperarea judiciară în materie civilă - contract - cumpărare - drept internațional privat
Decizie
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 11.12.2019
Umsatzsteuerbesteuerung beim Betreiben von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit ist mit Unionsrecht vereinbar
TVA - impozit indirect
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.02.2020
Kündigungsschutz bei Schwangerschaft
Politica socială - concediere - dreptul muncii
Bundesarbeitsgericht (DE) | 19.12.2019
Benachteiligung wegen des Geschlechts - Bewerber - Sportunterricht für Schülerinnen - männliche Sportlehrkraft
Politica socială - dreptul muncii - egalitate de gen - măsuri pentru combaterea discriminării
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 18.12.2019
Verzugszinsen auf Sozialkassenbeiträge
Politica socială - acord colectiv - aplicare a legislației UE - libertate de asociere
Decizie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 18.12.2019
Verzugszinsen auf Sozialkassenbeiträge
Politica socială - acord colectiv - aplicare a legislației UE - libertate de asociere
Decizie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 18.12.2019
Beitragspflichten zu dem Sozialkassensystem der Bauwirtschaft - SokaSiG
Politica socială - acord colectiv - aplicare a legislației UE - dreptul muncii - libertate de asociere
Decizie
de
Korkein oikeus (FI) | 22.10.2019
practică comercială restrictivă - restricționarea concurenței - Înțelegeri
Decizie
fi
Comunicat de presă/rezumat
en fi sv
Korkein oikeus (FI) | 26.08.2019
Justiție și afaceri interne - dreptul Uniunii Europene
Decizie
fi
Comunicat de presă/rezumat
en sv
Korkein oikeus (FI) | 23.09.2019
Protecția datelor - Spațiul de libertate, securitate și justiție - comunicaţii - protecția vieții private
Decizie
fi
Comunicat de presă/rezumat
en sv
Korkein oikeus (FI) | 17.04.2019
Spațiul de libertate, securitate și justiție - aplicare a legislației UE - dreptul familiei
Decizie
fi
Comunicat de presă/rezumat
en sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 19.11.2019
Befristung - Erprobung - Führungsposition
Politica socială - contract de muncă - dreptul muncii
Decizie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 19.11.2019
Wirtschaftsausschuss - Gemeinschaftsbetrieb - Tendenzunternehmen
Politica socială - dreptul muncii - interpretarea dreptului - participarea salariaților
Decizie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.10.2019
Einreichung der Nichtzulassungsbeschwerdebegründung - elektronisches Dokument - besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) - fehlende Personenidentität zwischen der am Ende des Schriftsatzes angegebenen Person und dem beA-Postfachinhaber - qualifizierte elektronische Signatur (qeS)
Politica socială - document electronic - dreptul muncii - procedură judiciară
Decizie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.10.2019
Berufungsbegründung bei voneinander abhängigen prozessualen An-sprüchen - Pauschale nach § 288 Abs.
Politica socială - dreptul muncii - remunerația muncii
Decizie
de