Vnútroštátna judikatúra

Vďaka selekcii vykonávanej ústavnými a najvyššími súdmi členských štátov SSEÚ umožňuje zdieľať aj výber rozhodnutí vydaných vnútroštátnymi súdmi mimo akéhokoľvek prejudiciálneho konania, ktoré majú osobitný význam z hľadiska práva Únie.

Zoznam týchto rozhodnutí sa nachádza v dolnej časti stránky. Rozhodnutia možno vyhľadávať aj pomocou vyhľadávacieho okienka.

Pre ďalšie informácie:

Používatelia, ktorí majú záujem o možnosť nahliadnuť do doplnkovej databázy vnútroštátnej judikatúry v oblasti práva Únie vydanej najvyššími správnymi súdmi (a odkazov na poznámky a komentáre doktríny týkajúce sa vnútroštátnych rozhodnutí a prejudiciálnych rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie), môžu nahliadnuť do databázy „Dec.Nat“ Združenia štátnych rád a Najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA‑Europe), ktoré je partnerskou sieťou SSEÚ.

Táto databáza je dostupná v angličtine a vo francúzštine.


Bundesarbeitsgericht (DE) | 04.05.2022
Überstundenvergütung
Sociálna politika - mzda - pracovné právo - pracovný čas
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 26.04.2022
Unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung - Auslandsbezug
Sociálna politika - dvojité zamestnanie - pracovné právo - pracovník (EÚ) - sprostredkovateľňa dočasnej práce - zahraničné podnikanie
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 26.04.2022
Arbeitnehmerüberlassung mit Auslandsbezug - Fiktion eines Arbeitsverhältnisses
Sociálna politika - pracovné právo - pracovník (EÚ) - sprostredkovateľňa dočasnej práce - zahraničné podnikanie
Rozhodnutie
de
Högsta domstolen (SE) | 09.09.2022
De omständigheter som en unionsmedborgare fört fram har vid en helhetsbedömning inte ansetts innebära stadigvarande bosättning i Sverige; han har därför inte kunnat likställas med en svensk medborgare enligt reglerna för utlämning.
Spravodlivosť a vnútorné veci - medzinárodné trestné právo - súdna spolupráca
Rozhodnutie
sv
Bundessozialgericht (DE) | 29.03.2022
Sociálna politika - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 09.03.2022
Sociálna politika - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundesfinanzgericht (AT) | 25.11.2021
Liefert ein Unternehmer mit einer von ihm hergestellten Biogasanlage vorsteuerabzugsberechtigt Strom gegen Entgelt, während er die mit der Anlage erzeugte Wärme unentgeltlich auf andere Personen überträgt, handelt es sich bei der Wärmelieferung um eine Zuwendung i.S.
DPH - Daň z pridanej hodnoty - právo EÚ
Rozhodnutie
de
Bundesfinanzgericht (AT) | 07.03.2022
Beherbergungsumsätze; Aufteilungsgebot des § 12 Abs.
DPH - Daň z pridanej hodnoty - daňová sústava
Rozhodnutie
de
Bundesfinanzgericht (AT) | 16.03.2022
Zur Steuerpflicht einer Vergütung für die Tätigkeit eines tageweise beim Europarat beschäftigten Dolmetschers -
Dane - Rada Európy - Vnútroštátne zdanenie - daň z príjmu fyzických osôb - oslobodenie od dane - výklad práva
Rozhodnutie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 19.05.2022
Massenentlassungsanzeige - Fehlen der sogenannten Soll-Angaben
Sociálna politika - pracovné právo - prepustenie
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 03.05.2022
Betriebsrentenanpassung - Überschussbeteiligung
Sociálna politika - pracovné právo
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 24.06.2021
Sociálna politika - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.07.2021
Sociálna politika - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 09.03.2022
Sociálna politika - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Högsta domstolen (SE) | 14.06.2022
En vägtransportörs ersättningsansvar enligt artikel 23.4 i konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR) har ansetts inte innefatta kostnad avseende punktskatt för gods som stulits under en transport; även fråga om tillämplig lag.
Spotrebné dane - cestná doprava - medzinárodné dohody - medzinárodné súkromné právo
Rozhodnutie
sv
Tlačové komuniké/zhrnutie
sv
Bundessozialgericht (DE) | 03.11.2021
Sociálna politika - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Högsta domstolen (SE) | 11.05.2022
Ne bis in idem - En ansökan om utdömande av vite grundat på ett föreläggande att frakta bort uttjänta fordon har inte hindrat ett åtal för miljöbrott avseende förvaringen av fordonen i tiden före föreläggandet.
Európsky dohovor o ľudských právach - ochrana slobôd - trestnoprávny postup
Rozhodnutie
sv
Tlačové komuniké/zhrnutie
sv
Corte costituzionale (IT) | 23.12.2021
Petizione al Parlamento nazionale e differenza con l'Unione europea.
Charta základných práv - Európska komisia - Európsky dohovor o ľudských právach - občianska spoločnosť - transparentnosť v rozhodovaní - činnosť orgánov
Rozhodnutie
it
Corte costituzionale (IT) | 28.12.2021
Incostituzionale una interruzione ex lege dei procedimenti sanzionatori.
Charta základných práv - Európsky dohovor o ľudských právach - Ochrana údajov - súdnictvo - ľudské práva
Rozhodnutie
it
Corte costituzionale (IT) | 14.01.2022
La Corte italiana àncora la nozione di concorrenza insita nella Costituzione al diritto dell’Unione europea.
EURÓPSKA ÚNIA - Hospodárska súťaž - PODNIKANIE A SÚŤAŽ
Rozhodnutie
it
Corte costituzionale (IT) | 18.01.2022
La sentenza incide sui requisiti e sulle attività del farmacista ospedaliero, che trovano origine nella disciplina europea.
Vnútorný trh – Zásady - hospodárska súťaž - pracovný trh - socioprofesijná kategória
Rozhodnutie
it
Corte costituzionale (IT) | 20.01.2022
La Corte si sofferma sul diritto fondamentale di asilo, riconosciuto dall’articolo 10, comma 3, della Costituzione italiana, alla luce del diritto dell’Unione e del diritto internazionale.
Charta základných práv - Európsky dohovor o ľudských právach - azylová politika - charta ľudských práv - humanitárna pomoc - medzinárodné humanitné právo
Rozhodnutie
it
Corte costituzionale (IT) | 25.01.2022
La Corte costituzionale italiana ha analizzato i caratteri del reddito di cittadinanza, rilevandone il contenuto complesso e l’articolazione degli obiettivi.
Právo na vstup a pobyt - sociálne práva
Rozhodnutie
it
Tlačové komuniké/zhrnutie
it
Korkein oikeus (FI) | 23.12.2021
Bruselský dohovor z 27. septembra 1968 – Výkon - rodina
Rozhodnutie
fi
Tlačové komuniké/zhrnutie
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Zuschlag für Dauernachtarbeit von Zeitungszustellern
Sociálna politika - mzda - pracovné právo - pracovný čas
Rozhodnutie
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 12.10.2017
Verbraucherschutz - Richtlinie über die Rechte der Verbraucher - Informationspflichten des Unternehmers - Rücktrittsrecht des Verbrauchers - Verhältnismäßigkeit - Sachlichkeit - doppelte Bindung des nationalen Gesetzgebers bei der Umsetzung der Richtlinie
Ochrana spotrebiteľov - občianske právo
Rozhodnutie
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 10.10.2018
Richtlinie 2012/27/EG zur Energieeffizienz - Durchführung von anrechenbaren Endenergieeffizienzmaßnahmen - Austausch von Ölheizungen - Recht auf Zugang zu einem Gericht
Charta základných práv - Energia
Rozhodnutie
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 25.11.2020
Unionsbürger - Wählbarkeit zum Gemeindevorstand (Stadtsenat) von Gemeinden - Ausschluss - Zulässigkeit
Občianstvo Únie
Rozhodnutie
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 04.03.2021
Recht auf Informationsfreiheit - Auskunftspflicht - Datenschutz - Fortzahlung von Bezügen an ehemalige Mandatare - öffentliches Interesse - Verhältnismäßigkeit
Európsky dohovor o ľudských právach
Rozhodnutie
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 22.06.2021
Asylantrag eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates - Vermutung der offensichtlichen Unbegründetheit - Einzelfallprüfung
azylová politika
Rozhodnutie
de
Corte costituzionale (IT)
La Corte costituzionale italiana riafferma gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, con riferimento alla procedura di valutazione delle offerte anomale, al principio del contraddittorio e al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Verejné zmluvy Európskej únie - verejná zákazka
Rozhodnutie
it
Corte costituzionale (IT) | 02.03.2022
La Corte italiana si è pronunciata sulla proposta di referendum abrogativo di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, oggetto di particolare attenzione nel dibattito pubblico, anche in ragione della modalità di raccolta digitale delle firme.
Základné práva - priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - práva a slobody - trestné právo
Rozhodnutie
it
Tlačové komuniké/zhrnutie
it
Corte costituzionale (IT) | 04.03.2022
The Court ruled on a child and maternity support measure (the so-called 'bonus bebè' and maternity allowance), also for foreigners, judging unreasonable the denial of an adequate form of protection to those most in need.
Charta základných práv - Európsky dohovor o ľudských právach - Sociálne zabezpečenie - práva a slobody - práva detí - práva žien - sociálne práva
Rozhodnutie
it
Tlačové komuniké/zhrnutie
it
Corte costituzionale (IT) | 10.03.2022
Favoreggiamento dell’immigrazione: eccessivi cinque anni di carcere per chi si serve di un aereo di linea e di documenti falsi.
Európsky dohovor o ľudských právach - Imigračná politika - Spravodlivosť a vnútorné veci - trestná sankcia
Rozhodnutie
it
Tlačové komuniké/zhrnutie
it
Bundessozialgericht (DE) | 03.11.2021
Sociálna politika - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Högsta domstolen (SE) | 05.04.2022
Domar från andra EU-länder ska beaktas när straff bestäms i Sverige.
Súdna spolupráca v trestných veciach
- trestná sankcia - výmena informácií
Rozhodnutie
sv
Tlačové komuniké/zhrnutie
sv
Högsta domstolen (SE) | 31.03.2022
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljd inom EU.
Súdna spolupráca v trestných veciach
- výkon trestu
Rozhodnutie
sv
Tlačové komuniké/zhrnutie
sv
Tribunal Supremo (ES) | 16.11.2021
Dane - Energia - Finančné ustanovenia - Procesné ustanovenia
Rozhodnutie
es
Tribunal Supremo (ES) | 17.12.2021
nediskriminácia
Rozhodnutie
es
Tribunal Supremo (ES) | 17.02.2022
Sociálna politika - Zamestnanie
Rozhodnutie
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 30.11.2021
Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen - Mitwirkungsobliegenheiten
Sociálna politika - dovolenka z rodinných dôvodov - postihnutý pracovník - pracovné právo
Rozhodnutie
de
Högsta domstolen (SE) | 03.03.2022
En deltagare i ett högskoleprov har använt otillåtna hjälpmedel och därför avstängts från att under viss tid delta i nya prov.
Európsky dohovor o ľudských právach - ochrana slobôd - prípustnosť námietky - trestnoprávna zodpovednosť
Rozhodnutie
sv
Tlačové komuniké/zhrnutie
sv
Högsta domstolen (SE) | 11.06.2021
Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till Högsta domstolen genom en analog tillämpning av 8 kap.
Základné práva - advokát - ochrana slobôd - prípustnosť námietky - prístup k súdom
Rozhodnutie
sv
Högsta domstolen (SE) | 27.02.2020
En svensk domstols avgörande av en unionsrättslig rättsfråga i strid mot ett förhandsavgörande som hämtats in i målet kan vara resningsgrundande som uppenbart lagstridig rättstillämpning.
Sociálne zabezpečenie - pracovné podmienky - pracovné právo - právo EÚ - vnútroštátne právo
Rozhodnutie
sv
Tlačové komuniké/zhrnutie
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.10.2021
Entschädigung nach § 15 Abs 2 AGG - Teilzeitbeschäftigung - Benachteiligung wegen des Geschlechts - Höhe der Entschädigung
Sociálna politika - opatrenia na boj proti diskriminácii - pracovné právo
Rozhodnutie
de
Bundesfinanzhof (DE) | 21.04.2021
Zur Steuerbefreiung nach § 4 Nr.
DPH - Dane - Daň z pridanej hodnoty - FINANCIE - PRÁVO - oslobodenie od dane - právo EÚ
Rozhodnutie
de
Bundesfinanzhof (DE) | 13.04.2021
Unionsrechtmäßigkeit des Ausschlusses des Sonderausgabenabzugs für Sozialversicherungsbeiträge eines in Österreich tätigen Arbeitnehmers
Dane - FINANCIE - PRÁVO - SOCIÁLNE OTÁZKY - Voľný pohyb pracovníkov - ZAMESTNANIE A PRACOVNÉ PODMIENKY
Rozhodnutie
de
Högsta domstolen (SE) | 23.12.2021
Marknadsföring av alkoholdrycker och fri rörlighet för varor inom EU.
Voľný pohyb tovaru - alkoholický nápoj - marketing - reklama - zdravie
Rozhodnutie
sv
Tlačové komuniké/zhrnutie
sv
Högsta domstolen (SE) | 01.12.2021
Förutsättningarna för hovrätten att avgöra brottmål när den tilltalade inte är personligen närvarande vid huvudförhandlingen.
Európsky dohovor o ľudských právach - právo na obhajobu
Rozhodnutie
sv
Tlačové komuniké/zhrnutie
sv
Högsta domstolen (SE) | 01.12.2021
Förutsättningarna för hovrätten att avgöra brottmål när den tilltalade inte är personligen närvarande vid huvudförhandlingen.
Európsky dohovor o ľudských právach - právo na obhajobu
Rozhodnutie
sv
Tlačové komuniké/zhrnutie
sv
Högsta domstolen (SE) | 21.12.2021
Utlämning till Rwanda för folkmord m.m.
Európsky dohovor o ľudských právach - Základné práva - ochrana slobôd - práva detí - právo na obhajobu
Rozhodnutie
sv
Tlačové komuniké/zhrnutie
sv
Högsta domstolen (SE) | 21.12.2021
Ett påstående om att diskriminering har skett ska kunna prövas i ett mål där det begärs diskrimineringsersättning, även när svaranden medger att betala den begärda ersättningen men inte vitsordar att diskriminering har skett.
Charta základných práv - Základné práva - nediskriminácia - prístup k súdom - súdny prieskum
Rozhodnutie
sv
Tlačové komuniké/zhrnutie
sv
Högsta domstolen (SE) | 08.12.2021
Svensk domstol har ansetts behörig enligt Bryssel II-förordningen att pröva ett vårdnadsmål, trots att varken föräldrarna eller barnet har hemvist i Sverige.
Spravodlivosť a vnútorné veci - jurisdikcia súdov - práva detí - právo dozoru
Rozhodnutie
sv
Tlačové komuniké/zhrnutie
sv
Corte costituzionale (IT) | 30.07.2021
La Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 24, primo comma, lett.
Charta základných práv - Verejné zmluvy Európskej únie - hospodárske práva - trestné právo
Rozhodnutie
it
Tlačové komuniké/zhrnutie
it
Corte costituzionale (IT)
Con questa sentenza la Corte ha riconosciuto l’irragionevolezza e il contrasto con l’effettività del diritto di difesa il fatto che il cittadino di un Paese non aderente all’Unione europea non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato soltanto perché si trova nell’impossibilità di produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all’estero.
Európsky dohovor o ľudských právach - právna pomoc
Rozhodnutie
it
Tlačové komuniké/zhrnutie
it
Bundesarbeitsgericht (DE) | 07.09.2021
Urlaub - Langzeiterkrankung - Mitwirkungsobliegenheiten
Sociálna politika - choroba - dovolenka - pracovné právo
Rozhodnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 10.06.2021
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 20.01.2021
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.03.2018
Vereinbarkeit mit Europarecht der Anrechnung einer tschechischen Rente auf die deutsche Rente zu einem Prozentsatz, zu dem sich die tschechischen Versicherungszeiten mit den rentenrechtlichen Zeiten nach Bundesrecht überschneiden
Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 14.06.2018
Grundsicherung für Arbeitsuchende - Leistungsausschluss für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG - Vereinbarkeit mit EGRL 83/2004 - Verfassungsmäßigkeit
Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - sociálna legislatíva - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 06.03.2019
Sozialgerichtliches Verfahren - einstweiliger Rechtsschutz - Zwischenstreit zur Klärung des zulässigen Rechtswegs in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren - unanfechtbare Verneinung der Zuständigkeit der Sozialgerichte - unterbliebene Rechtswegzuweisung an ein Gericht des zulässigen Rechtswegs - Verletzung des Gebots des effektiven Rechtsschutzes - Ausschluss einer weiteren Beschwerde an das Bundessozialgericht - keine Verweisung an die Vergabekammer des Bundes
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 07.05.2019
Förderung der ganzjährigen Beschäftigung - Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld und ergänzende Leistungen - Einsatz auf Baustellen im Ausland - Beschränkung auf Inlandsbeschäftigung - Verfassungsmäßigkeit - Europarechtskonformität
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 12.03.2019
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aus der gesetzlichen Rentenversicherung - Urlaubsabgeltung aus einem während des Rentenbezugs noch fortbestehenden Beschäftigungsverhältnis - Anrechnung als Hinzuverdienst im Monat der Anspruchsentstehung
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 04.06.2019
Krankenversicherung - Arbeitsunfähigkeit - Zustimmung zum Auslandsaufenthalt in einem Mitgliedsstaat der EU - Sanktionierung der mangelnden Teilnahme an einer ärztlichen Untersuchung oder an einer Heilbehandlung
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.08.2019
Krankenversicherung - Antrag auf Behandlung im EU-Ausland - sachlicher Anwendungsbereich des § 13 Abs 3a SGB 5 - keine Verlängerung der gesetzlichen Fristen für den Eintritt der Genehmigungsfiktion bei Wohnsitz im Ausland
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 26.02.2019
Arbeitslosengeldanspruch - Erfüllung der Anwartschaftszeit - Versicherungspflichtverhältnis wegen Erziehung von Kindern - Berücksichtigung von österreichischen Zeiten der Versicherungspflicht vor Eintritt der Kindererziehung - Zusammenrechnung
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 04.06.2019
Krankenversicherung - Krankengeld - Ausschluss bzw Kürzung des Anspruchs - Vergleichbarkeit einer ausländischen Altersrente mit einer deutschen Altersteil- bzw Altersvollrente - Nachprüfung ausländischen Rechts im Revisionsverfahren, wenn das Berufungsgericht keine Feststellungen zum anzuwendenden ausländischen Recht getroffen hat - Verfassungsmäßigkeit von § 50 SGB 5 - keine Einschränkung eines ggf bestehenden Rechtsanspruchs nach rein nationalem Recht durch Anwendung des europäischen Koordinierungsrecht
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 30.07.2019
Keine Krankenkassenwerbung mit Rabatt bei Vorteilspartnern
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 26.02.2020
Erfüllung der Mindestversicherungszeit für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen aus der gesetzlichen Rentenversicherung - multilaterale Zusammenrechnung von in Deutschland, Serbien und Frankreich zurückgelegten Versicherungszeiten bei Anwendung des SozSichAbk YUG - Zuständigkeit des zuerst angegangenen deutschen Rentenversicherungsträgers
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 14.05.2020
Sozialrecht - Grundsicherung für Arbeitsuchende - Sozialdatenschutz - kein Anspruch auf Löschung der in der Leistungsakte gespeicherten Kontoauszüge bzw Einkommensnachweise gemäß Art 17 EUV 2016/679
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 17.09.2020
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 23.10.2018
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.01.2021
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.01.2021
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.01.2021
Dispositions sociales - Sociálne zabezpečenie - dávka sociálneho zabezpečenia - zákon o sociálnom zabezpečení
Rozhodnutie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.07.2021
Berechnung des Urlaubsentgelts - variable erfolgsabhängige Vergütung
Sociálna politika - dovolenka - pracovné právo - zmrazenie miezd
Rozhodnutie
fr
Tlačové komuniké/zhrnutie
fr
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Vnútorný trh – Zásady
Rozhodnutie
es
Högsta domstolen (SE) | 10.11.2021
En socialnämnd är behörig att föra talan om fastställelse av moderskap som ställföreträdare för ett barn.
Európsky dohovor o ľudských právach - materstvo - občianskoprávna žaloba - práva detí
Rozhodnutie
sv
Tlačové komuniké/zhrnutie
sv
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Poľnohospodárstvo a rybolov
Rozhodnutie
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Poľnohospodárstvo a rybolov
Rozhodnutie
es
Tribunal Supremo (ES) | 09.06.2021
Poľnohospodárstvo a rybolov
Rozhodnutie
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Poľnohospodárstvo a rybolov
Rozhodnutie
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Abmahnung - Nebentätigkeit eines Zeitschriftenredakteurs - Meinungs- und Pressefreiheit
Sociálna politika - kolektívna zmluva - pracovné právo - sloboda názoru
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 11.11.2021
Anspruch eines schwerbehinderten Arbeitnehmers auf Freistellung von als Rufbereitschaft angeordneten Bereitschaftszeiten - Weisungsrecht des Arbeitgebers - Globalantrag
Sociálna politika - postihnutý pracovník - pracovné právo - pracovný čas
Rozhodnutie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.07.2021
Berücksichtigung von Umkleide- und innerbetrieblichen Wegezeiten als vergütungspflichtige Arbeitszeit
Sociálna politika - bezpečnosť pri práci - kolektívna zmluva - pracovné právo - pracovný čas
Rozhodnutie
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 17.07.2019
Vereinbarkeit der Mindestausbildungszeit gemäß § 5 Abs 2 Satz 3 BAföG mit dem unionsrechtlichen Freizügigkeitsrecht
Libre circulation des personnes - vzdelávanie v rámci zamestnania
Rozhodnutie
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2020
Fortschreibung eines Luftreinhalteplans und Zulässigkeit von Fahrverboten
Doprava - Znečistenie - prenájom vozidla - znečisťovanie atmosféry
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2018
Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge in der Umweltzone Stuttgart
Doprava - Znečistenie - znečistenie z motorových vozidiel - znečisťovanie atmosféry
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.06.2021
Mindestlohn - Bereitschaft - ausländische Betreuungskräfte
Sociálna politika - minimálna mzda - pracovná sila - pracovné právo - starostlivosť o starších
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.04.2021
Sachgrundlose Befristung - Höchstdauer - Dienstreise - Verlängerung
Sociálna politika - pracovné právo - skončenie pracovného pomeru
Rozhodnutie
de
Högsta domstolen (SE) | 13.07.2021
En advokat har vid två tillfällen brutit mot god advokatsed genom att handla i strid med restriktioner som hade meddelats hans klienter enligt 24 kap.
Európsky dohovor o ľudských právach - Spravodlivosť a vnútorné veci - advokát - právo na obhajobu - prístup k súdom
Rozhodnutie
sv
Tlačové komuniké/zhrnutie
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 23.03.2021
Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster.
Daň z pridanej hodnoty - daňové právo - prenájom vozidla
Rozhodnutie
sv
Tlačové komuniké/zhrnutie
sv
Korkein oikeus (FI) | 16.04.2021
Európsky dohovor o ľudských právach - Súdna spolupráca v trestných veciach
- výkon trestu
Rozhodnutie
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.07.2021
Aussetzung - anhängiges Vorabentscheidungsverfahr
Sociálna politika - pracovné právo - výklad práva
Rozhodnutie
de
Tlačové komuniké/zhrnutie
de
Raad van State (NL) | 04.05.2021
Artikel 9, lid 3, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Stichting Varkens in nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden - Relativiteitsbeginsel
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - Životné prostredie
Rozhodnutie
nl
Tlačové komuniké/zhrnutie
nl
Raad van State (NL) | 14.04.2021
Artikel 9, lid 2, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Varkens in Nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - Životné prostredie
Rozhodnutie
nl
Tlačové komuniké/zhrnutie
nl
Raad van State (NL) | 14.07.2021
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNWRA) - Verdrag betreffende de status van vluchtelingen […] (Verdrag van Genève) – Artikel 12(1)(a) Richtlijn 2011/95/EU (Kwalificatierichtlijn) – Palestijnse vluchtelingen
azylová politika - palestínska otázka
Rozhodnutie
nl
Tlačové komuniké/zhrnutie
nl