Nationell rättspraxis

Tack vare ett urval som gjorts av medlemsstaternas författningsdomstolar och högsta domstolar kan Europeiska unionens domstolsnätverk dela med sig av en samling avgöranden som meddelats av de nationella domstolarna utan samband med något förfarande för förhandsavgörande, som har ett särskilt intresse för unionsrätten.

Förteckningen över dessa avgöranden finns längst ner på denna sida. Avgörandena kan även sökas via sökfältet.

För vidare information:

De användare som är intresserade av en kompletterande databas som innehåller nationell rättspraxis inom unionsrättens område från de högsta förvaltningsdomstolarna (och hänvisningar till noter och kommentarer i juridisk doktrin angående nationella avgöranden och förhandsavgöranden från Europeiska unionens domstol) kan hitta mer information i databasen ”Dec.Nat” från Europeiska unionens internationella förening för de högsta förvaltningsdomstolarna (ACA-Europe), systernätverket till Europeiska unionens domstolsnätverk.

Denna databas är tillgänglig på engelska och franska.


Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2020
Fortschreibung eines Luftreinhalteplans und Zulässigkeit von Fahrverboten
Förorening - Transport - förorening - förorening från motorfordon - vägtrafikregler
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 20.05.2020
subsidiärer Schutz wegen schlechter humanitärer Situation im Herkunftsland
Rätt till inresa och uppehåll
- asylpolitik
- demandeur d'asile
Avgörande
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 15.04.2021
Reise des vorlegenden Richters zur mündlichen Verhandlung des EuGH keine Dienstreise
EU-institutionerna och EU:s förvaltning - Rättsliga och inrikes frågor - Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda - domare
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Högsta domstolen (SE) | 24.11.2022
Flygpassagerarförordningen; i enlighet med EU-domstolens rättspraxis ska full kompensation enligt förordningen betalas även när en passagerare till följd av en inställd flygning ombokas till ett tidigare flyg.
Konsumentskydd - Transport - konsumentskydd - lufttransport - personbefordran - rättegångskostnader
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Högsta domstolen (SE) | 07.12.2022
Ett tekniskt råd har deltagit i ett beslut att inte bevilja prövningstillstånd; Hennes make var anställd inom ett bolag som ingick i samma koncern som ett partsbolag; Det tekniska rådet har med hänsyn till omständigheterna ansetts jävigt att delta i handläggningen av målet.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - domare - rättsväsendets oberoende - skydd av grundläggande rättigheter
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Högsta domstolen (SE) | 13.12.2022
Fråga om när överlämnande för straffverkställighet enligt en europeisk arresteringsorder ska vägras med hänsyn till att straffet utdömts vid en förhandling där den eftersökte inte närvarade.
brottmålsförfarande - försvarets rättigheter - skydd av grundläggande rättigheter - straffrättsligt samarbete
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Högsta domstolen (SE) | 14.12.2022
En skiljedom rörande en tvist om ett så kallat EU-internt investeringsavtal har förklarats ogiltig, eftersom det sätt på vilket skiljedomen tillkommit ansetts uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen i Sverige.
EU-investering - Inre marknaden - Principer - Principer, mål och uppgifter i fördragen - avtal - skiljeförfarande
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Högsta domstolen (SE) | 20.12.2022
Klagan över domvilla; Grovt rättegångsfel att inte hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen?
EU:s rättspraxis - Europeiska unionens domstol - Fri rörlighet för varor - Inre marknaden - Principer - rättegångsförfarande - rättsfel
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Korkein oikeus (FI) | 11.01.2022
Vapaana toimittajana ja tietokirjailijana työskennellyt A oli käsitellessään Facebook-kirjoituksessaan B:n aiemman käyttäytymisen perusteella olettamaansa B:n aikomusta poliittisin tarkoitusperin häiritä A:n julkista esiintymistä nimitellyt B:tä halventavasti.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Grundläggande rättigheter - yttrandefrihet
Avgörande
fi
Pressmeddelande /sammanfattning
fi
Korkein oikeus (FI) | 26.01.2022
A oli erehdyttämällä asianomistajia majoitusolosuhteista ja ansaintamahdollisuuksista Suomessa värvännyt heidät Thaimaasta Suomeen sekä kuljettanut, vastaanottanut ja majoittanut heidät käyttäen hyväkseen 26 asianomistajan A:sta ja majoitusleirin henkilökunnasta riippuvaista asemaa ja turvatonta tilaa heidän saattamisekseen marjojen ja sienten keräämistä käsittävään pakkotyöhön ja majoitusolosuhteiden osalta ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - SYSSELSÄTTNING OCH ARBETE - Sysselsättning - person i arbetskraften - straffrätt
Avgörande
fi
Pressmeddelande /sammanfattning
fi
Korkein oikeus (FI) | 09.03.2022
A oli tuonut Suomeen toisesta EU:n jäsenvaltiosta savukkeita, jotka oli salakuljetettu sinne unionin tulli- ja veroalueen ulkopuolelta.
EU-lagstiftning - Fri rörlighet för varor - Mervärdesskatt - moms - straffrätt
Avgörande
fi
Korkein oikeus (FI) | 05.04.2022
A Oyj tarjosi virtuaalisen erillisverkon (VPN) avulla toteutettavaa palvelua, joka salasi palvelun käyttäjän todellisen IP-osoitteen.
Dataskydd - Telekommunikationer - datainsamling - datarätt - informationsnät - straffrätt - telekommunikation
Avgörande
fi
Korkein oikeus (FI) | 13.04.2022
Syyttäjä vaati paikallisille saamelaisille A:lle, B:lle, C:lle ja D:lle rangaistusta luvattomasta pyynnistä heidän kalastettuaan vieheellä ja vavalla valtion vesialueella Vetsijoessa ilman Metsähallituksen lupaa.
Grundläggande rättigheter - fiskeri - medborgerliga rättigheter
Avgörande
fi
Pressmeddelande /sammanfattning
fi
Korkein oikeus (FI) | 13.04.2022
Syyttäjä vaati paikalliselle saamelaiselle A:lle rangaistusta kalastusrikkomuksesta.
Grundläggande rättigheter - fiskeri - rättigheter och friheter
Avgörande
fi
Pressmeddelande /sammanfattning
fi
Korkein oikeus (FI) | 08.06.2022
Vastaajaa syytettiin ulkomailla tehdyistä Suomen kansalaisiin kohdistuneista rikoksista.
domstolars behörighet - straffrättsligt samarbete
Avgörande
fi
Korkein oikeus (FI) | 22.06.2022
B Oy vaati kanteessaan, että A Oy:n aputoiminimen rekisteröinti kumotaan sillä perusteella, että aputoiminimeä ei ollut käytetty toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kanteen nostamista edeltäneiden viiden vuoden aikana.
Tillnärming av lagstiftning - handelsrättslig association
Avgörande
fi
Korkein oikeus (FI) | 27.06.2022
Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry oli toimittanut televisioyhtiölle tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttämiseen perustuvia korvauksia koskevat laskut, jotka televisioyhtiö oli pääosin maksanut.
Droit d'auteur et droits voisins - upphovsrätt
Avgörande
fi
Korkein oikeus (FI) | 05.07.2022
Yhtiö vaati teleyrityksen velvoittamista luovuttamaan sille yhteystiedot 34 teleliittymästä, joista oli yhtiön mukaan tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatettu yleisön saataviin yhtiön tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman yhtiön suostumusta.
Droit d'auteur et droits voisins - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - privatlivets helgd - upphovsrätt
Avgörande
fi
Korkein oikeus (FI) | 07.07.2022
A:n edustaman yhtiön tullivarastoon oli toimitettu Kiinasta neljä kauttakulkutavarana käsiteltyä ja edelleen Euroopan unionin ulkopuolelle vietäväksi ilmoitettua lentorahtierää, jotka sisälsivät dopingaineita.
importrestriktion
Avgörande
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 14.09.2022
Arbeitnehmerüberlassung - tariflich verlängerte Überlassungsdauer
Socialpolitik - arbetsrätt - kollektivavtal - personaluthyrningsföretag
Avgörande
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 14.09.2022
Arbeitnehmerüberlassung - tariflich verlängerte Überlassungsdauer
Socialpolitik - arbetsrätt - kollektivavtal - personaluthyrningsföretag
Avgörande
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 21.04.2020
Kürzung der Betriebsprämie - Grundsatz der rückwirkenden Anwendung der milderen Sanktionsnorm
Monetära åtgärder inom jordbruksområdet - Stöd som ges av en medlemsstat - system med samlat gårdsstöd
Avgörande
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 03.11.2020
Planfeststellung eines kombinierten Straßen- und Eisenbahntunnels (Feste Fehmarnbeltquerung)
Miljö - Transport - miljöpåverkan
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 07.10.2020
Geschlechtsneutrale Anrechnung von Kapitalbeträgen für Dienstzeiten aus zwischenstaatlicher Verwendung
EU-tjänsteman - Socialpolitik - lika lön
Avgörande
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 17.02.2021
Kein Drittschutz der Natura 2000-Vorschriften zugunsten des Eigentümers geschützter Flächen
Förorening - Miljö - miljöförstöring - miljöskydd - talerätt
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 18.02.2021
Zumutbarkeit der Niederlassung nur bei Sicherung des wirtschaftlichen Existenzminimums am Ort des internen Schutzes
Afghanistan - Rätt till inresa och uppehåll
- Stadgan om de grundläggande rättigheterna - asylpolitik
- mänskliga rättigheter
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 08.11.2022
Massenentlassung - Anzeige - aufgelöste Betriebsstruktur
Socialpolitik - arbetsrätt - uppsägning
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 17.11.2020
Internationaler Familienschutz in Deutschland auch bei Flüchtlingsstatus in einem anderen EU-Mitgliedstaat
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Rätt till inresa och uppehåll
- Stadgan om de grundläggande rättigheterna - asylpolitik
- demandeur d'asile - familj
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 09.07.2020
Prämienberechtigung einer GmbH & Co KG
Monetära åtgärder inom jordbruksområdet - Stöd som ges av en medlemsstat - fjäderfäuppfödning - jordbrukspolitik - system med samlat gårdsstöd - Ägg och fjäderfä
Avgörande
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 04.07.2019
Erstattung der Kosten der Bildschirmarbeitsbrille eines Gerichtsvollziehers
EU-tjänsteman - Socialpolitik - arbetstagare
Avgörande
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 13.06.2019
Untersagung des Tötens männlicher Küken
djurs välbefinnande - fjäderfä - skydd av faunan - slaktning - Ägg och fjäderfä
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 12.09.2019
Rechtsschutz für begehrte Aufhebung der bestehenden Verschreibungspflicht für ein zugelassenes Arzneimittel
Folkhälsa - farmaceutisk produkt - medicin
Avgörande
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 13.09.2022
Initiativrecht des Betriebsrats - elektronische Zeiterfassung
Socialpolitik - arbetsrätt - arbetstid - personalrepresentation
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.03.2022
Social trygghet - Socialpolitik - ersättning för arbete - social förmån
Avgörande
de
Bundessozialgericht (DE) | 18.05.2022
Social trygghet - Socialpolitik - likabehandling - social förmån - social omsorg
Avgörande
de
Bundessozialgericht (DE) | 07.04.2022
Social trygghet - Socialpolitik - social förmån
Avgörande
de
Bundessozialgericht (DE) | 03.08.2022
Social trygghet - Socialpolitik - social förmån
Avgörande
de
Bundessozialgericht (DE) | 09.11.0221
Social trygghet - Socialpolitik - social förmån
Avgörande
de
Bundesfinanzhof (DE) | 15.03.2022
Zur Umsatzbesteuerung von Leistungen einer Schwimmschule
Indirekt beskattning - LAG OCH RÄTT - Mervärdesskatt - Skatterätt - Utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor - dom - idrott - lagstiftning - rättspraxis
Avgörande
de
Cour de cassation (FR) | 12.05.2021
Les dispositions de l'article 66, paragraphe 1, du règlement (CE) n°44/2001 ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.
Civilrättsligt samarbete - allmän domstol - civilrätt - domstolars behörighet
Avgörande
fr
Cour de cassation (FR) | 12.05.2021
Il résulte de l'arrêt de la CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18, qu'il n'est pas nécessaire pour le mandataire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial.
Etableringsfrihet - Libre circulation des personnes - avtal
Avgörande
fr
Cour de cassation (FR) | 26.05.2021
Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile et des principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne que, si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu'il est interdit d'y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées.
Civilrättsligt samarbete - avtal - genomförande av EU-rätten - internationell privaträtt
Avgörande
fr
Cour de cassation (FR) | 23.06.2021
Il résulte des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne CJUE, arrêt du 19 novembre 2020, B S et C A [Commercialisation du cannabidiol (CBD)], C-663/18), qu'ils s'opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre, lorsqu'il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l'objectif de la protection de la santé publique et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint.
EU:s rättspraxis - Fri rörlighet för varor - hälsa - straffrätt
Avgörande
fr
Cour de cassation (FR) | 30.06.2021
Les articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale, issus de la loi du 9 mars 2004, transposent en droit interne l'article 13 de la Convention de Bruxelles du 29 mai 2000, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, et l'article 1er de la décision-cadre du 13 juin 2002, relative aux équipes communes d'enquête (2002/465/JAI).
brottmålsförfarande - kriminalpolis - polissamarbete
- straffrättsligt samarbete
Avgörande
fr
Cour de cassation (FR) | 07.07.2021
Selon l'article 85 du code des douanes communautaire, issu du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, et les articles 292, 293, dans leur rédaction issue du règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000, et 496 des dispositions d'application du code des douanes communautaire issues du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, le recours à un régime douanier économique est subordonné à la délivrance, par les autorités douanières, d'une autorisation qui doit, notamment, comporter la mention des bureaux de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique et les bureaux de contrôle du régime.
tullar - tulldokument - tullsamarbete
Avgörande
fr
Cour de cassation (FR) | 05.10.2021
Il se déduit des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et 695-18 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen.
Rättsliga och inrikes frågor - brottmålsförfarande - samarbete mellan rättsinstanser - straffrättsligt samarbete
Avgörande
fr
Cour de cassation (FR) | 13.10.2021
Il résulte des articles L.
Immateriell, industriell och kommersiell äganderätt
- Varumärken - immateriell äganderätt - upphovsrätt
Avgörande
fr
Cour de cassation (FR) | 13.10.2021
l résulte des articles L.
Sysselsättning - ersättning för arbete - kostnadsersättningar och traktamenten
Avgörande
fr
Bundesarbeitsgericht (DE) | 05.07.2022
Wirksamkeit einer Befristung - Zustandekommen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses gemäß § 10 Abs 1 S 1 iVm § 9 Abs 1 AÜG - Gesamthafenbetrieb im Lande Bremen
Socialpolitik - arbetsavtal - arbetsrätt
Avgörande
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 05.07.2022
Wirksamkeit einer Befristung - Zustandekommen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses gemäß § 10 Abs 1 S 1 iVm § 9 Abs 1 AÜG - Gesamthafenbetrieb im Lande Bremen
Socialpolitik - arbetsavtal - arbetsrätt
Avgörande
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 05.07.2022
Wirksamkeit einer Befristung - Zustandekommen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses gemäß § 10 Abs 1 S 1 iVm § 9 Abs 1 AÜG - Gesamthafenbetrieb im Lande Bremen
Socialpolitik - arbetsavtal - arbetsrätt
Avgörande
de
Raad van State (NL) | 28.09.2022
Opvolgend asielverzoek - Bekering tot het christendom - Artikel 14(4) Richtlijn 2011/95/EU (Kwalificatierichtlijn) -Artikel 33(2)(d) van Richtlijn 2013/32/EU(Procedurerichtlijn)
område med frihet, säkerhet och rättvisa
Avgörande
nl
Pressmeddelande /sammanfattning
nl
Bundessozialgericht (DE) | 24.03.2022
Social trygghet - Socialpolitik - social förmån
Avgörande
de
Bundessozialgericht (DE) | 24.03.2022
Social trygghet - Socialpolitik - social förmån
Avgörande
de
Bundessozialgericht (DE) | 09.03.2022
Dispositions sociales - Social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesfinanzhof (DE) | 26.09.2022
Besteuerung von Umsätzen aus dem Betrieb von Geldspielautomaten
Indirekt beskattning - Mervärdesskatt - genomförande av EU-rätten - indirekt skatt - lagsamling
Avgörande
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 04.05.2022
Überstundenvergütung
Socialpolitik - arbetsrätt - arbetstid - lön
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 26.04.2022
Unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung - Auslandsbezug
Socialpolitik - arbetsrätt - arbetstagare (EU) - dubbelarbete - personaluthyrningsföretag - utländskt företag
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 26.04.2022
Arbeitnehmerüberlassung mit Auslandsbezug - Fiktion eines Arbeitsverhältnisses
Socialpolitik - arbetsrätt - arbetstagare (EU) - personaluthyrningsföretag - utländskt företag
Avgörande
de
Högsta domstolen (SE) | 09.09.2022
De omständigheter som en unionsmedborgare fört fram har vid en helhetsbedömning inte ansetts innebära stadigvarande bosättning i Sverige; han har därför inte kunnat likställas med en svensk medborgare enligt reglerna för utlämning.
Rättsliga och inrikes frågor - internationell straffrätt - samarbete mellan rättsinstanser
Avgörande
sv
Bundessozialgericht (DE) | 29.03.2022
Social trygghet - Socialpolitik - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 09.03.2022
Social trygghet - Socialpolitik - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesfinanzgericht (AT) | 25.11.2021
Liefert ein Unternehmer mit einer von ihm hergestellten Biogasanlage vorsteuerabzugsberechtigt Strom gegen Entgelt, während er die mit der Anlage erzeugte Wärme unentgeltlich auf andere Personen überträgt, handelt es sich bei der Wärmelieferung um eine Zuwendung i.S.
EU-rätt - Mervärdesskatt - moms
Avgörande
de
Bundesfinanzgericht (AT) | 07.03.2022
Beherbergungsumsätze; Aufteilungsgebot des § 12 Abs.
Mervärdesskatt - moms - skattesystem
Avgörande
de
Bundesfinanzgericht (AT) | 16.03.2022
Zur Steuerpflicht einer Vergütung für die Tätigkeit eines tageweise beim Europarat beschäftigten Dolmetschers -
Europarådet - Interna skatter och avgifter - Skatterätt - inkomstskatt för fysisk person - lagtolkning - skattebefrielse
Avgörande
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 19.05.2022
Massenentlassungsanzeige - Fehlen der sogenannten Soll-Angaben
Socialpolitik - arbetsrätt - uppsägning
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 03.05.2022
Betriebsrentenanpassung - Überschussbeteiligung
Socialpolitik - arbetsrätt
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 24.06.2021
Social trygghet - Socialpolitik - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.07.2021
Social trygghet - Socialpolitik - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Bundessozialgericht (DE) | 09.03.2022
Social trygghet - Socialpolitik - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Högsta domstolen (SE) | 14.06.2022
En vägtransportörs ersättningsansvar enligt artikel 23.4 i konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR) har ansetts inte innefatta kostnad avseende punktskatt för gods som stulits under en transport; även fråga om tillämplig lag.
Punktskatter - internationell privaträtt - internationella avtal
- vägtransport
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Bundessozialgericht (DE) | 03.11.2021
Social trygghet - Socialpolitik - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Högsta domstolen (SE) | 11.05.2022
Ne bis in idem - En ansökan om utdömande av vite grundat på ett föreläggande att frakta bort uttjänta fordon har inte hindrat ett åtal för miljöbrott avseende förvaringen av fordonen i tiden före föreläggandet.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - brottmålsförfarande - skydd av grundläggande rättigheter
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Corte costituzionale (IT) | 23.12.2021
Petizione al Parlamento nazionale e differenza con l'Unione europea.
Europeiska kommissionen - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - det civila samhället - institutionernas arbetssätt - insyn i beslutsfattandet
Avgörande
it
Corte costituzionale (IT) | 28.12.2022
Incostituzionale una interruzione ex lege dei procedimenti sanzionatori.
Dataskydd - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - mänskliga rättigheter - rättsväsen
Avgörande
it
Corte costituzionale (IT) | 14.01.2022
La Corte italiana àncora la nozione di concorrenza insita nella Costituzione al diritto dell’Unione europea.
EUROPEISKA UNIONEN - FÖRETAG OCH KONKURRENS - Konkurrens
Avgörande
it
Corte costituzionale (IT) | 18.01.2022
La sentenza incide sui requisiti e sulle attività del farmacista ospedaliero, che trovano origine nella disciplina europea.
Inre marknaden - Principer - arbetsmarknad - konkurrens - social yrkeskategori
Avgörande
it
Corte costituzionale (IT) | 20.01.2022
La Corte si sofferma sul diritto fondamentale di asilo, riconosciuto dall’articolo 10, comma 3, della Costituzione italiana, alla luce del diritto dell’Unione e del diritto internazionale.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - asylpolitik
- humanitärt bistånd
- internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter - stadga om de mänskliga rättigheterna
Avgörande
it
Corte costituzionale (IT) | 25.01.2022
La Corte costituzionale italiana ha analizzato i caratteri del reddito di cittadinanza, rilevandone il contenuto complesso e l’articolazione degli obiettivi.
Rätt till inresa och uppehåll
- sociala rättigheter
Avgörande
it
Pressmeddelande /sammanfattning
it
Korkein oikeus (FI) | 23.12.2021
Brysselkonventionen av den 27 september 1968 - Verkställighet - familj
Avgörande
fi
Pressmeddelande /sammanfattning
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Zuschlag für Dauernachtarbeit von Zeitungszustellern
Socialpolitik - arbetsrätt - arbetstid - lön
Avgörande
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 12.10.2017
Verbraucherschutz - Richtlinie über die Rechte der Verbraucher - Informationspflichten des Unternehmers - Rücktrittsrecht des Verbrauchers - Verhältnismäßigkeit - Sachlichkeit - doppelte Bindung des nationalen Gesetzgebers bei der Umsetzung der Richtlinie
Konsumentskydd - civilrätt
Avgörande
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 10.10.2018
Richtlinie 2012/27/EG zur Energieeffizienz - Durchführung von anrechenbaren Endenergieeffizienzmaßnahmen - Austausch von Ölheizungen - Recht auf Zugang zu einem Gericht
Energipolitik - Stadgan om de grundläggande rättigheterna
Avgörande
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 25.11.2020
Unionsbürger - Wählbarkeit zum Gemeindevorstand (Stadtsenat) von Gemeinden - Ausschluss - Zulässigkeit
Unionsmedborgarskap
Avgörande
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 04.03.2021
Recht auf Informationsfreiheit - Auskunftspflicht - Datenschutz - Fortzahlung von Bezügen an ehemalige Mandatare - öffentliches Interesse - Verhältnismäßigkeit
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna
Avgörande
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 22.06.2021
Asylantrag eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates - Vermutung der offensichtlichen Unbegründetheit - Einzelfallprüfung
asylpolitik
Avgörande
de
Corte costituzionale (IT)
La Corte costituzionale italiana riafferma gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, con riferimento alla procedura di valutazione delle offerte anomale, al principio del contraddittorio e al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Europeiska unionens offentliga upphandling - offentligt kontrakt
Avgörande
it
Corte costituzionale (IT) | 02.03.2022
La Corte italiana si è pronunciata sulla proposta di referendum abrogativo di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, oggetto di particolare attenzione nel dibattito pubblico, anche in ragione della modalità di raccolta digitale delle firme.
Grundläggande rättigheter - område med frihet, säkerhet och rättvisa
- rättigheter och friheter - straffrätt
Avgörande
it
Pressmeddelande /sammanfattning
it
Corte costituzionale (IT) | 04.03.2022
The Court ruled on a child and maternity support measure (the so-called 'bonus bebè' and maternity allowance), also for foreigners, judging unreasonable the denial of an adequate form of protection to those most in need.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Social trygghet - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - barns rättigheter - kvinnors rättigheter - rättigheter och friheter - sociala rättigheter
Avgörande
it
Pressmeddelande /sammanfattning
it
Corte costituzionale (IT) | 10.03.2022
Favoreggiamento dell’immigrazione: eccessivi cinque anni di carcere per chi si serve di un aereo di linea e di documenti falsi.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Invandringspolitik
- Rättsliga och inrikes frågor - påföljd
Avgörande
it
Pressmeddelande /sammanfattning
it
Bundessozialgericht (DE) | 03.11.2021
Social trygghet - Socialpolitik - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Högsta domstolen (SE) | 05.04.2022
Domar från andra EU-länder ska beaktas när straff bestäms i Sverige.
informationsutbyte - påföljd - straffrättsligt samarbete
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Högsta domstolen (SE) | 31.03.2022
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljd inom EU.
straffrättsligt samarbete
- straffverkställighet
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Tribunal Supremo (ES) | 16.11.2021
Energipolitik - Finansiella bestämmelser - Förfarandebestämmelser - Skatterätt
Avgörande
es
Tribunal Supremo (ES) | 17.12.2021
icke-diskriminering
Avgörande
es
Tribunal Supremo (ES) | 17.02.2022
Socialpolitik - Sysselsättning
Avgörande
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 30.11.2021
Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen - Mitwirkungsobliegenheiten
Socialpolitik - arbetsrätt - funktionshindrad arbetstagare - ledighet av sociala skäl
Avgörande
de
Högsta domstolen (SE) | 03.03.2022
En deltagare i ett högskoleprov har använt otillåtna hjälpmedel och därför avstängts från att under viss tid delta i nya prov.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - skydd av grundläggande rättigheter - straffrättsligt ansvar - upptagande till prövning
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Högsta domstolen (SE) | 11.06.2021
Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till Högsta domstolen genom en analog tillämpning av 8 kap.
Grundläggande rättigheter - advokat - skydd av grundläggande rättigheter - tillgång till rättsväsendet - upptagande till prövning
Avgörande
sv
Högsta domstolen (SE) | 27.02.2020
En svensk domstols avgörande av en unionsrättslig rättsfråga i strid mot ett förhandsavgörande som hämtats in i målet kan vara resningsgrundande som uppenbart lagstridig rättstillämpning.
EU-rätt–nationell rätt - Social trygghet - arbetsrätt - arbetsvillkor
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv