Nationell rättspraxis

Tack vare ett urval som gjorts av medlemsstaternas författningsdomstolar och högsta domstolar kan Europeiska unionens domstolsnätverk dela med sig av en samling avgöranden som meddelats av de nationella domstolarna utan samband med något förfarande för förhandsavgörande, som har ett särskilt intresse för unionsrätten.

Förteckningen över dessa avgöranden finns längst ner på denna sida. Avgörandena kan även sökas via sökfältet.

För vidare information:

De användare som är intresserade av en kompletterande databas som innehåller nationell rättspraxis inom unionsrättens område från de högsta förvaltningsdomstolarna (och hänvisningar till noter och kommentarer i juridisk doktrin angående nationella avgöranden och förhandsavgöranden från Europeiska unionens domstol) kan hitta mer information i databasen ”Dec.Nat” från Europeiska unionens internationella förening för de högsta förvaltningsdomstolarna (ACA-Europe), systernätverket till Europeiska unionens domstolsnätverk.

Denna databas är tillgänglig på engelska och franska.


Bundesarbeitsgericht (DE) | 04.05.2022
Überstundenvergütung
Socialpolitik - arbetsrätt - arbetstid - lön
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 26.04.2022
Unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung - Auslandsbezug
Socialpolitik - arbetsrätt - arbetstagare (EU) - dubbelarbete - personaluthyrningsföretag - utländskt företag
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 26.04.2022
Arbeitnehmerüberlassung mit Auslandsbezug - Fiktion eines Arbeitsverhältnisses
Socialpolitik - arbetsrätt - arbetstagare (EU) - personaluthyrningsföretag - utländskt företag
Avgörande
de
Högsta domstolen (SE) | 09.09.2022
De omständigheter som en unionsmedborgare fört fram har vid en helhetsbedömning inte ansetts innebära stadigvarande bosättning i Sverige; han har därför inte kunnat likställas med en svensk medborgare enligt reglerna för utlämning.
Rättsliga och inrikes frågor - internationell straffrätt - samarbete mellan rättsinstanser
Avgörande
sv
Bundessozialgericht (DE) | 29.03.2022
Social trygghet - Socialpolitik - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 09.03.2022
Social trygghet - Socialpolitik - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesfinanzgericht (AT) | 25.11.2021
Liefert ein Unternehmer mit einer von ihm hergestellten Biogasanlage vorsteuerabzugsberechtigt Strom gegen Entgelt, während er die mit der Anlage erzeugte Wärme unentgeltlich auf andere Personen überträgt, handelt es sich bei der Wärmelieferung um eine Zuwendung i.S.
EU-rätt - Mervärdesskatt - moms
Avgörande
de
Bundesfinanzgericht (AT) | 07.03.2022
Beherbergungsumsätze; Aufteilungsgebot des § 12 Abs.
Mervärdesskatt - moms - skattesystem
Avgörande
de
Bundesfinanzgericht (AT) | 16.03.2022
Zur Steuerpflicht einer Vergütung für die Tätigkeit eines tageweise beim Europarat beschäftigten Dolmetschers -
Europarådet - Interna skatter och avgifter - Skatterätt - inkomstskatt för fysisk person - lagtolkning - skattebefrielse
Avgörande
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 19.05.2022
Massenentlassungsanzeige - Fehlen der sogenannten Soll-Angaben
Socialpolitik - arbetsrätt - uppsägning
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 03.05.2022
Betriebsrentenanpassung - Überschussbeteiligung
Socialpolitik - arbetsrätt
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 24.06.2021
Social trygghet - Socialpolitik - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.07.2021
Social trygghet - Socialpolitik - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Bundessozialgericht (DE) | 09.03.2022
Social trygghet - Socialpolitik - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Högsta domstolen (SE) | 14.06.2022
En vägtransportörs ersättningsansvar enligt artikel 23.4 i konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR) har ansetts inte innefatta kostnad avseende punktskatt för gods som stulits under en transport; även fråga om tillämplig lag.
Punktskatter - internationell privaträtt - internationella avtal
- vägtransport
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Bundessozialgericht (DE) | 03.11.2021
Social trygghet - Socialpolitik - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Högsta domstolen (SE) | 11.05.2022
Ne bis in idem - En ansökan om utdömande av vite grundat på ett föreläggande att frakta bort uttjänta fordon har inte hindrat ett åtal för miljöbrott avseende förvaringen av fordonen i tiden före föreläggandet.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - brottmålsförfarande - skydd av grundläggande rättigheter
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Corte costituzionale (IT) | 23.12.2021
Petizione al Parlamento nazionale e differenza con l'Unione europea.
Europeiska kommissionen - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - det civila samhället - institutionernas arbetssätt - insyn i beslutsfattandet
Avgörande
it
Corte costituzionale (IT) | 28.12.2021
Incostituzionale una interruzione ex lege dei procedimenti sanzionatori.
Dataskydd - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - mänskliga rättigheter - rättsväsen
Avgörande
it
Corte costituzionale (IT) | 14.01.2022
La Corte italiana àncora la nozione di concorrenza insita nella Costituzione al diritto dell’Unione europea.
EUROPEISKA UNIONEN - FÖRETAG OCH KONKURRENS - Konkurrens
Avgörande
it
Corte costituzionale (IT) | 18.01.2022
La sentenza incide sui requisiti e sulle attività del farmacista ospedaliero, che trovano origine nella disciplina europea.
Inre marknaden - Principer - arbetsmarknad - konkurrens - social yrkeskategori
Avgörande
it
Corte costituzionale (IT) | 20.01.2022
La Corte si sofferma sul diritto fondamentale di asilo, riconosciuto dall’articolo 10, comma 3, della Costituzione italiana, alla luce del diritto dell’Unione e del diritto internazionale.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - asylpolitik
- humanitärt bistånd
- internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter - stadga om de mänskliga rättigheterna
Avgörande
it
Corte costituzionale (IT) | 25.01.2022
La Corte costituzionale italiana ha analizzato i caratteri del reddito di cittadinanza, rilevandone il contenuto complesso e l’articolazione degli obiettivi.
Rätt till inresa och uppehåll
- sociala rättigheter
Avgörande
it
Pressmeddelande /sammanfattning
it
Korkein oikeus (FI) | 23.12.2021
Brysselkonventionen av den 27 september 1968 - Verkställighet - familj
Avgörande
fi
Pressmeddelande /sammanfattning
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Zuschlag für Dauernachtarbeit von Zeitungszustellern
Socialpolitik - arbetsrätt - arbetstid - lön
Avgörande
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 12.10.2017
Verbraucherschutz - Richtlinie über die Rechte der Verbraucher - Informationspflichten des Unternehmers - Rücktrittsrecht des Verbrauchers - Verhältnismäßigkeit - Sachlichkeit - doppelte Bindung des nationalen Gesetzgebers bei der Umsetzung der Richtlinie
Konsumentskydd - civilrätt
Avgörande
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 10.10.2018
Richtlinie 2012/27/EG zur Energieeffizienz - Durchführung von anrechenbaren Endenergieeffizienzmaßnahmen - Austausch von Ölheizungen - Recht auf Zugang zu einem Gericht
Energipolitik - Stadgan om de grundläggande rättigheterna
Avgörande
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 25.11.2020
Unionsbürger - Wählbarkeit zum Gemeindevorstand (Stadtsenat) von Gemeinden - Ausschluss - Zulässigkeit
Unionsmedborgarskap
Avgörande
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 04.03.2021
Recht auf Informationsfreiheit - Auskunftspflicht - Datenschutz - Fortzahlung von Bezügen an ehemalige Mandatare - öffentliches Interesse - Verhältnismäßigkeit
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna
Avgörande
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 22.06.2021
Asylantrag eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates - Vermutung der offensichtlichen Unbegründetheit - Einzelfallprüfung
asylpolitik
Avgörande
de
Corte costituzionale (IT)
La Corte costituzionale italiana riafferma gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, con riferimento alla procedura di valutazione delle offerte anomale, al principio del contraddittorio e al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Europeiska unionens offentliga upphandling - offentligt kontrakt
Avgörande
it
Corte costituzionale (IT) | 02.03.2022
La Corte italiana si è pronunciata sulla proposta di referendum abrogativo di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, oggetto di particolare attenzione nel dibattito pubblico, anche in ragione della modalità di raccolta digitale delle firme.
Grundläggande rättigheter - område med frihet, säkerhet och rättvisa
- rättigheter och friheter - straffrätt
Avgörande
it
Pressmeddelande /sammanfattning
it
Corte costituzionale (IT) | 04.03.2022
The Court ruled on a child and maternity support measure (the so-called 'bonus bebè' and maternity allowance), also for foreigners, judging unreasonable the denial of an adequate form of protection to those most in need.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Social trygghet - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - barns rättigheter - kvinnors rättigheter - rättigheter och friheter - sociala rättigheter
Avgörande
it
Pressmeddelande /sammanfattning
it
Corte costituzionale (IT) | 10.03.2022
Favoreggiamento dell’immigrazione: eccessivi cinque anni di carcere per chi si serve di un aereo di linea e di documenti falsi.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Invandringspolitik
- Rättsliga och inrikes frågor - påföljd
Avgörande
it
Pressmeddelande /sammanfattning
it
Bundessozialgericht (DE) | 03.11.2021
Social trygghet - Socialpolitik - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Högsta domstolen (SE) | 05.04.2022
Domar från andra EU-länder ska beaktas när straff bestäms i Sverige.
informationsutbyte - påföljd - straffrättsligt samarbete
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Högsta domstolen (SE) | 31.03.2022
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljd inom EU.
straffrättsligt samarbete
- straffverkställighet
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Tribunal Supremo (ES) | 16.11.2021
Energipolitik - Finansiella bestämmelser - Förfarandebestämmelser - Skatterätt
Avgörande
es
Tribunal Supremo (ES) | 17.12.2021
icke-diskriminering
Avgörande
es
Tribunal Supremo (ES) | 17.02.2022
Socialpolitik - Sysselsättning
Avgörande
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 30.11.2021
Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen - Mitwirkungsobliegenheiten
Socialpolitik - arbetsrätt - funktionshindrad arbetstagare - ledighet av sociala skäl
Avgörande
de
Högsta domstolen (SE) | 03.03.2022
En deltagare i ett högskoleprov har använt otillåtna hjälpmedel och därför avstängts från att under viss tid delta i nya prov.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - skydd av grundläggande rättigheter - straffrättsligt ansvar - upptagande till prövning
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Högsta domstolen (SE) | 11.06.2021
Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till Högsta domstolen genom en analog tillämpning av 8 kap.
Grundläggande rättigheter - advokat - skydd av grundläggande rättigheter - tillgång till rättsväsendet - upptagande till prövning
Avgörande
sv
Högsta domstolen (SE) | 27.02.2020
En svensk domstols avgörande av en unionsrättslig rättsfråga i strid mot ett förhandsavgörande som hämtats in i målet kan vara resningsgrundande som uppenbart lagstridig rättstillämpning.
EU-rätt–nationell rätt - Social trygghet - arbetsrätt - arbetsvillkor
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.10.2021
Entschädigung nach § 15 Abs 2 AGG - Teilzeitbeschäftigung - Benachteiligung wegen des Geschlechts - Höhe der Entschädigung
Socialpolitik - arbetsrätt - åtgärder mot diskriminering
Avgörande
de
Bundesfinanzhof (DE) | 21.04.2021
Zur Steuerbefreiung nach § 4 Nr.
EU-rätt - FINANSER - LAG OCH RÄTT - Mervärdesskatt - Skatterätt - moms - skattebefrielse
Avgörande
de
Bundesfinanzhof (DE) | 13.04.2021
Unionsrechtmäßigkeit des Ausschlusses des Sonderausgabenabzugs für Sozialversicherungsbeiträge eines in Österreich tätigen Arbeitnehmers
FINANSER - Fri rörlighet för arbetstagare - LAG OCH RÄTT - SOCIALA FRÅGOR - SYSSELSÄTTNING OCH ARBETE - Skatterätt
Avgörande
de
Högsta domstolen (SE) | 23.12.2021
Marknadsföring av alkoholdrycker och fri rörlighet för varor inom EU.
Fri rörlighet för varor - alkoholhaltig dryck - hälsa - marknadsföring - reklam
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Högsta domstolen (SE) | 01.12.2021
Förutsättningarna för hovrätten att avgöra brottmål när den tilltalade inte är personligen närvarande vid huvudförhandlingen.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - försvarets rättigheter
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Högsta domstolen (SE) | 01.12.2021
Förutsättningarna för hovrätten att avgöra brottmål när den tilltalade inte är personligen närvarande vid huvudförhandlingen.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - försvarets rättigheter
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Högsta domstolen (SE) | 21.12.2021
Utlämning till Rwanda för folkmord m.m.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Grundläggande rättigheter - barns rättigheter - försvarets rättigheter - skydd av grundläggande rättigheter
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Högsta domstolen (SE) | 21.12.2021
Ett påstående om att diskriminering har skett ska kunna prövas i ett mål där det begärs diskrimineringsersättning, även när svaranden medger att betala den begärda ersättningen men inte vitsordar att diskriminering har skett.
Grundläggande rättigheter - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - domstolsprövning - icke-diskriminering
- tillgång till rättsväsendet
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Högsta domstolen (SE) | 08.12.2021
Svensk domstol har ansetts behörig enligt Bryssel II-förordningen att pröva ett vårdnadsmål, trots att varken föräldrarna eller barnet har hemvist i Sverige.
Rättsliga och inrikes frågor - barns rättigheter - domstolars behörighet - vårdnad
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Corte costituzionale (IT) | 30.07.2021
La Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 24, primo comma, lett.
Europeiska unionens offentliga upphandling - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - ekonomiska rättigheter - straffrätt
Avgörande
it
Pressmeddelande /sammanfattning
it
Corte costituzionale (IT)
Con questa sentenza la Corte ha riconosciuto l’irragionevolezza e il contrasto con l’effettività del diritto di difesa il fatto che il cittadino di un Paese non aderente all’Unione europea non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato soltanto perché si trova nell’impossibilità di produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all’estero.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - rättshjälp
Avgörande
it
Pressmeddelande /sammanfattning
it
Bundesarbeitsgericht (DE) | 07.09.2021
Urlaub - Langzeiterkrankung - Mitwirkungsobliegenheiten
Socialpolitik - arbetsrätt - semester - sjukdom
Avgörande
de
Bundessozialgericht (DE) | 10.06.2021
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 20.01.2021
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.03.2018
Vereinbarkeit mit Europarecht der Anrechnung einer tschechischen Rente auf die deutsche Rente zu einem Prozentsatz, zu dem sich die tschechischen Versicherungszeiten mit den rentenrechtlichen Zeiten nach Bundesrecht überschneiden
Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 14.06.2018
Grundsicherung für Arbeitsuchende - Leistungsausschluss für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG - Vereinbarkeit mit EGRL 83/2004 - Verfassungsmäßigkeit
Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån - sociallagstiftning
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 06.03.2019
Sozialgerichtliches Verfahren - einstweiliger Rechtsschutz - Zwischenstreit zur Klärung des zulässigen Rechtswegs in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren - unanfechtbare Verneinung der Zuständigkeit der Sozialgerichte - unterbliebene Rechtswegzuweisung an ein Gericht des zulässigen Rechtswegs - Verletzung des Gebots des effektiven Rechtsschutzes - Ausschluss einer weiteren Beschwerde an das Bundessozialgericht - keine Verweisung an die Vergabekammer des Bundes
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Bundessozialgericht (DE) | 07.05.2019
Förderung der ganzjährigen Beschäftigung - Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld und ergänzende Leistungen - Einsatz auf Baustellen im Ausland - Beschränkung auf Inlandsbeschäftigung - Verfassungsmäßigkeit - Europarechtskonformität
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 12.03.2019
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aus der gesetzlichen Rentenversicherung - Urlaubsabgeltung aus einem während des Rentenbezugs noch fortbestehenden Beschäftigungsverhältnis - Anrechnung als Hinzuverdienst im Monat der Anspruchsentstehung
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 04.06.2019
Krankenversicherung - Arbeitsunfähigkeit - Zustimmung zum Auslandsaufenthalt in einem Mitgliedsstaat der EU - Sanktionierung der mangelnden Teilnahme an einer ärztlichen Untersuchung oder an einer Heilbehandlung
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.08.2019
Krankenversicherung - Antrag auf Behandlung im EU-Ausland - sachlicher Anwendungsbereich des § 13 Abs 3a SGB 5 - keine Verlängerung der gesetzlichen Fristen für den Eintritt der Genehmigungsfiktion bei Wohnsitz im Ausland
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Bundessozialgericht (DE) | 26.02.2019
Arbeitslosengeldanspruch - Erfüllung der Anwartschaftszeit - Versicherungspflichtverhältnis wegen Erziehung von Kindern - Berücksichtigung von österreichischen Zeiten der Versicherungspflicht vor Eintritt der Kindererziehung - Zusammenrechnung
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 04.06.2019
Krankenversicherung - Krankengeld - Ausschluss bzw Kürzung des Anspruchs - Vergleichbarkeit einer ausländischen Altersrente mit einer deutschen Altersteil- bzw Altersvollrente - Nachprüfung ausländischen Rechts im Revisionsverfahren, wenn das Berufungsgericht keine Feststellungen zum anzuwendenden ausländischen Recht getroffen hat - Verfassungsmäßigkeit von § 50 SGB 5 - keine Einschränkung eines ggf bestehenden Rechtsanspruchs nach rein nationalem Recht durch Anwendung des europäischen Koordinierungsrecht
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 30.07.2019
Keine Krankenkassenwerbung mit Rabatt bei Vorteilspartnern
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Bundessozialgericht (DE) | 26.02.2020
Erfüllung der Mindestversicherungszeit für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen aus der gesetzlichen Rentenversicherung - multilaterale Zusammenrechnung von in Deutschland, Serbien und Frankreich zurückgelegten Versicherungszeiten bei Anwendung des SozSichAbk YUG - Zuständigkeit des zuerst angegangenen deutschen Rentenversicherungsträgers
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 14.05.2020
Sozialrecht - Grundsicherung für Arbeitsuchende - Sozialdatenschutz - kein Anspruch auf Löschung der in der Leistungsakte gespeicherten Kontoauszüge bzw Einkommensnachweise gemäß Art 17 EUV 2016/679
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 17.09.2020
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 23.10.2018
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.01.2021
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.01.2021
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.01.2021
Dispositions sociales - Social trygghet - lagstiftning om social trygghet - social förmån
Avgörande
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.07.2021
Berechnung des Urlaubsentgelts - variable erfolgsabhängige Vergütung
Socialpolitik - arbetsrätt - lönestopp - semester
Avgörande
fr
Pressmeddelande /sammanfattning
fr
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Inre marknaden - Principer
Avgörande
es
Högsta domstolen (SE) | 10.11.2021
En socialnämnd är behörig att föra talan om fastställelse av moderskap som ställföreträdare för ett barn.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - barns rättigheter - moderskap - talan i tvistemål
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Jordbruk och fiske
Avgörande
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Jordbruk och fiske
Avgörande
es
Tribunal Supremo (ES) | 09.06.2021
Jordbruk och fiske
Avgörande
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Jordbruk och fiske
Avgörande
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Abmahnung - Nebentätigkeit eines Zeitschriftenredakteurs - Meinungs- und Pressefreiheit
Socialpolitik - arbetsrätt - kollektivavtal - åsiktsfrihet
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 11.11.2021
Anspruch eines schwerbehinderten Arbeitnehmers auf Freistellung von als Rufbereitschaft angeordneten Bereitschaftszeiten - Weisungsrecht des Arbeitgebers - Globalantrag
Socialpolitik - arbetsrätt - arbetstid - funktionshindrad arbetstagare
Avgörande
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.07.2021
Berücksichtigung von Umkleide- und innerbetrieblichen Wegezeiten als vergütungspflichtige Arbeitszeit
Socialpolitik - arbetarskydd - arbetsrätt - arbetstid - kollektivavtal
Avgörande
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 17.07.2019
Vereinbarkeit der Mindestausbildungszeit gemäß § 5 Abs 2 Satz 3 BAföG mit dem unionsrechtlichen Freizügigkeitsrecht
Libre circulation des personnes - personalutbildning
Avgörande
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2020
Fortschreibung eines Luftreinhalteplans und Zulässigkeit von Fahrverboten
Förorening - Transport - fordonsuthyrning - luftförorening
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2018
Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge in der Umweltzone Stuttgart
Förorening - Transport - förorening från motorfordon - luftförorening
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.06.2021
Mindestlohn - Bereitschaft - ausländische Betreuungskräfte
Socialpolitik - arbetsrätt - minimilön - person i arbetskraften - äldreomsorg
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.04.2021
Sachgrundlose Befristung - Höchstdauer - Dienstreise - Verlängerung
Socialpolitik - arbetsrätt - upphörande av anställningsförhållande
Avgörande
de
Högsta domstolen (SE) | 13.07.2021
En advokat har vid två tillfällen brutit mot god advokatsed genom att handla i strid med restriktioner som hade meddelats hans klienter enligt 24 kap.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Rättsliga och inrikes frågor - advokat - försvarets rättigheter - tillgång till rättsväsendet
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 23.03.2021
Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster.
Mervärdesskatt - fordonsuthyrning - skatterätt
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Korkein oikeus (FI) | 16.04.2021
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - straffrättsligt samarbete
- straffverkställighet
Avgörande
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.07.2021
Aussetzung - anhängiges Vorabentscheidungsverfahr
Socialpolitik - arbetsrätt - lagtolkning
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Raad van State (NL) | 04.05.2021
Artikel 9, lid 3, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Stichting Varkens in nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden - Relativiteitsbeginsel
MILJÖ - Miljö
Avgörande
nl
Pressmeddelande /sammanfattning
nl
Raad van State (NL) | 14.04.2021
Artikel 9, lid 2, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Varkens in Nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden
MILJÖ - Miljö
Avgörande
nl
Pressmeddelande /sammanfattning
nl
Raad van State (NL) | 14.07.2021
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNWRA) - Verdrag betreffende de status van vluchtelingen […] (Verdrag van Genève) – Artikel 12(1)(a) Richtlijn 2011/95/EU (Kwalificatierichtlijn) – Palestijnse vluchtelingen
Palestinafrågan - asylpolitik
Avgörande
nl
Pressmeddelande /sammanfattning
nl