Nationell rättspraxis

Tack vare ett urval som gjorts av medlemsstaternas författningsdomstolar och högsta domstolar kan Europeiska unionens domstolsnätverk dela med sig av en samling avgöranden som meddelats av de nationella domstolarna utan samband med något förfarande för förhandsavgörande, som har ett särskilt intresse för unionsrätten.

Förteckningen över dessa avgöranden finns längst ner på denna sida. Avgörandena kan även sökas via sökfältet.

För vidare information:

De användare som är intresserade av en kompletterande databas som innehåller nationell rättspraxis inom unionsrättens område från de högsta förvaltningsdomstolarna (och hänvisningar till noter och kommentarer i juridisk doktrin angående nationella avgöranden och förhandsavgöranden från Europeiska unionens domstol) kan hitta mer information i databasen ”Dec.Nat” från Europeiska unionens internationella förening för de högsta förvaltningsdomstolarna (ACA-Europe), systernätverket till Europeiska unionens domstolsnätverk.

Denna databas är tillgänglig på engelska och franska.


B 1930-17 |18.06.2018
EES-medborgare som gjort sig skyldiga till smuggling respektive grov smuggling och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor har ansetts inte kunna utvisas enligt 8 a kap.
Fri rörlighet för arbetstagare - Rättsliga och inrikes frågor - straffrätt
Avgörande
sv
T 1523-17 Parkfastigheten |09.10.2018
Regeringsformen kräver att det görs en fristående proportionalitetsavvägning mellan allmänna och enskilda intressen i varje enskilt fall som gäller tvångsvis marköverföring enligt fastighetsbildningslagen.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - fast egendom
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
T 5317-17 Hästen Favor |15.11.2018
Fråga om näringsidkare handlat för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.
Konsumentskydd - konsumentskydd
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Ö 5652-17 Speglingen |30.11.2018
Platsundersökning enligt konkurrenslagen.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Konkurrens - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - domstolsprövning - privatlivets helgd - rättsmedel - skydd av grundläggande rättigheter - stadga om de mänskliga rättigheterna
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Ö 52-18 Hästen Closseau |04.12.2018
Bryssel I-förordningen.
Civilrättsligt samarbete - domstolars behörighet
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
B 184-19 |25.04.2019
Efter huvudförhandlingen i ett brottmål beslutade rätten att dom skulle meddelas senare och att den tilltalade skulle bli kvar i häkte.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - brottmålsförfarande - domare - försvarets rättigheter - rättsväsendets oberoende - stadga om de mänskliga rättigheterna
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Ö 701-19 Utlämningen av unionsmedborgaren |29.04.2019
Utlämning av unionsmedborgare för straffverkställighet i tredje land.
Förbud mot diskriminering på grund av nationalitet - Libre circulation des personnes - Rättsliga och inrikes frågor - Unionsmedborgarskap - straffverkställighet - utlänningars rättigheter
Avgörande
sv
B 5089-16 Rocktown |28.05.2019
En butiksägare som olovligen säljer varor med upphovsrättsligt skyddade motiv gör intrång i rättsinnehavarens ensamrätt till spridning också beträffande lagrade varor med likadana motiv, under förutsättning att även dessa är avsedda för försäljning.
Droit d'auteur et droits voisins - upphovsrätt
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
B 177-19 CBD-oljan |18.06.2019
CBD-olja som innehåller THC utgör en beredning enligt psykotropkonventionen och är därmed att anse som narkotika.
Rättsliga och inrikes frågor - narkotikamissbruk - nomenklatur för jordbruksprodukter - straffrätt
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Ö 2479-19 |09.07.2019
Utlämning för lagföring.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - internationell straffrätt - mänskliga rättigheter - straffrättsligt samarbete
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
T 2761-15 EWMG och T 25-16 Connecta |11.07.2019
Försäkringsförmedling. Ekonomisk rådgivning beträffande placering av kapital, som lämnats i samband med försäkringsförmedling avseende ingåendet av ett försäkringsavtal, har ansetts utgöra försäkringsförmedling (I).
Frihet att tillhandahålla tjänster - försäkringsavtal - försäkringslagstiftning
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Ö 3462-18 |13.06.2019
Erkännande av utländsk dom om fastställande av moderskap efter surrogatarrangemang.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - barns rättigheter - föräldraskap - privatlivets helgd - surrogatmamma
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Ö 2300-19 |06.09.2019
Lagen om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m.
Civilrättsligt samarbete - internationell privaträtt
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
B 5948-17 Vapen vid fronten |13.11.2019
Offentlig uppmaning att ge pengar eller annan egendom för vapeninköp till två terroristklassade organisationer via en öppen Facebooksida har bedömts vara straffbar, oavsett att organisationerna har varit parter i en väpnad konflikt.
brottsbekämpning - folkrätt - internationell straffrätt - straffrättsligt samarbete
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Ö 3622-19 Surrogatarrangemanget i Arkansas |17.12.2019
Erkännande av utländsk dom om fastställande av föräldraskap efter surrogatarrangemang.
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - barns rättigheter - internationell privaträtt - privatlivets helgd
Avgörande
sv
Pressmeddelande /sammanfattning
sv
Konkurzné konanie - Právo na rovnosť účastníkov konania - Právo na účinný prostriedok nápravy |13.06.2018
område med frihet, säkerhet och rättvisa
- sekundärlagstiftning
Avgörande
sk
Pressmeddelande /sammanfattning
en
Environment - Directive 92/43/EEC – Article 6 – Conservation of natural habitats – Special areas of conservation – Assessment of the implications for a protected site of a plan or project – Adverse effect on the integrity of the site concerned – Significant effect on the site's conservation objectives |28.11.2019
Miljö - flora
Avgörande
et
Common agricultural policy - EAFRD financing – Leader measures – obligation of the beneficiary to comply with public procurement rules – notion of contracting authority – procurement below the national threshold – obligations arising from the principles of non-discrimination and transparency |20.11.2019
Inre marknaden - Principer - Jordbruk och fiske - aide à l'agriculture - contrat public
Avgörande
et
8 AZN 589/19 |24.10.2019
Einreichung der Nichtzulassungsbeschwerdebegründung - elektronisches Dokument - besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) - fehlende Personenidentität zwischen der am Ende des Schriftsatzes angegebenen Person und dem beA-Postfachinhaber - qualifizierte elektronische Signa-tur (qeS)
Socialpolitik - arbetsrätt - elektroniskt dokument - rättegångsförfarande
Avgörande
de
18-12.657 |18.09.2019
Il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE.
Stöd som ges av en medlemsstat - domstolars behörighet - elindustri - kontroll av statligt stöd
Avgörande
fr
HD:2019:34 |11.04.2019
Patent - Rättsliga och inrikes frågor - immateriell äganderätt
Avgörande
fi
Pressmeddelande /sammanfattning
en sv
HD:2019:28 |22.03.2019
Konkurrens - arbetsrätt - avtal - konkurrensklausul
Avgörande
fi
Pressmeddelande /sammanfattning
en sv
HD:2019:26 |19.03.2019
straffrättsligt samarbete
- ömsesidigt bistånd
Avgörande
fi
Pressmeddelande /sammanfattning
en sv
18-12.601 |18.09.2019
L'achat d'électricité à un prix supérieur au cours du marché est une aide d'état.
Energipolitik - Stöd som ges av en medlemsstat - ansvar - elenergi - kontroll av statligt stöd
Avgörande
fr
HD:2018:27 |09.04.2018
Transport - böter - landtransport - rättsmedel
Avgörande
fi
Pressmeddelande /sammanfattning
en sv
HD:2018:10 |12.02.2018
Sysselsättning - arbetstid - arbetstidens förläggning
Avgörande
fi
Pressmeddelande /sammanfattning
en sv
HD:2018:39 |18.05.2018
Sysselsättning - arbetsrätt - diskriminering av funktionshindrade
Avgörande
fi
Pressmeddelande /sammanfattning
en sv
HD:2018:51 |10.07.2018
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - privatlivets helgd - åsiktsfrihet
Avgörande
fi
Pressmeddelande /sammanfattning
en sv
HD:2018:61 |10.10.2018
arbetsorganisation och arbetsförhållanden - internationell handel - internationella avtal
Avgörande
fi
Pressmeddelande /sammanfattning
en sv
HD:2018:10 |01.11.2018
bankverksamhet
Avgörande
fi
Pressmeddelande /sammanfattning
en fi sv
18-20.491 |10.10.2019
La demande indemnitaire fondée sur l’article 14 du règlement ne constitue pas une demande d’indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal pour le délai de prescription.
Transport - ansvar - lufttransport
Avgörande
fr
17-15.160 |27.09.2017
Un étranger ne peut être placé en rétention sur le fondement de l’article 28, § 2, du règlement dit « Dublin III ».
asylpolitik
Avgörande
fr
Pressmeddelande /sammanfattning
fr
16-24.022 |21.09.2017
La directive 2003/88/CE ne fait pas obligation aux États membres de prévoir une limitation au cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail.
arbetsregler
Avgörande
fr
Pressmeddelande /sammanfattning
fr
17-17.680 |12.12.2018
L'article L3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail, est conforme à la directive 2003/88/CE
arbetsregler
Avgörande
fr
17-11.361 |12.09.2018
Responsabilité des transporteurs de personnes - Causes d'exonération - Aéronef endommagé par la foudre
ansvar - lufttransport
Avgörande
fr
17-26.822 |14.11.2019
La directive 2001/23/CE n'est applicable quand dans la mesure où l'entreprise à transférer se trouve dans un territoire relevant du TFUE, ce qui exclut la principauté de Monaco.
arbetsrätt - medlemskap i Europeiska unionen
Avgörande
fr
16-22.845 |14.11.2018
L'article 17 du règlement n°596/2014 ne définit que les mesures minimales que les États membres doivent mettre en place
Fri rörlighet för kapital - finansiell tillsyn
Avgörande
fr
18-21.188 |24.11.2019
Le juge doit vérifier si le transporteur est un transporteur communautaire avant d'appliquer le règlement n°261/2004 à un vol d'un pays tiers à destination du territoire d'un Etat membre
Transport - ansvar - lufttransport
Avgörande
fr
18-20.490 |10.10.2019
La demande indemnitaire fondée sur l’article 14 du règlement ne constitue pas une demande d’indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal pour le délai de prescription.
Transport - ansvar - lufttransport
Avgörande
fr
17-80.833 |02.11.2017
Il est possible d’ordonner la confusion d’une peine prononcée par une juridiction française et d’une peine prononcée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, dès lors que la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion.
straffrätt - straffrättsligt samarbete
Avgörande
fr
Pressmeddelande /sammanfattning
fr
17-20.191 |24.01.2019
Les institutions doivent suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vu de de résoudre les différents entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101.
Social trygghet - social trygghet
Avgörande
fr
17-28.555 |30.01.2019
La Convention de Lugano est applicable à la matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction (en l'espèce pénale).
Civilrättsligt samarbete - internationell privaträtt
Avgörande
fr
17-31.067 |20.02.2019
Le directive 93/13 exige qu'une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation mais aussi évaluer les conséquences économiques d'une telle clause sur ses obligations financières.
Konsumentskydd - kredit - valutatransaktion
Avgörande
fr
18-23.849 |17.01.2019
Le règlement européen ne s'applique pas lorsque l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement dans un Etat extérieur à l'Union européenne.
föräldrarätt
Avgörande
fr
17-31.497 |11.04.2019
Le juge ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis soit que l'acte ait été transmis conformément au règlement depuis au moins six mois et qu'aucune attestation n'ait pu être obtenue.
Civilrättsligt samarbete
Avgörande
fr
17-13.307 |10.04.2019
Si, répondant à une demande reconventionnelle dans le cadre d'une procédure fondée sur le règlement n°861/2007, l'auteur de la saisine formule de nouvelles prétentions, développe de nouveaux moyens ou produit de nouvelles pièces, il appartient au juge qui envisage de prendre en considération de tels éléments d'en assurer la transmission préalable à la partie adverse.
Civilrättsligt samarbete - tvistemålsförfarande
Avgörande
fr
17-14.392 |17.10.2018
L'employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel commet une faute qui cause un préjudice aux salariés.
Dispositions sociales - arbetstagarinflytande - social dialog - uppsägning
Avgörande
fr
17-16.335 |24.11.2019
La personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l'art intervenant dans la transaction, peut conclure avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur.
Droit d'auteur et droits voisins - upphovsrätt
Avgörande
fr
Pressmeddelande /sammanfattning
fr
18-14.520 |19.12.2018
L'institution représentative du personnel d'une société contrôlée par une société-mère ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit être consultée sur tout projet concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, y compris lorsque une offre publique d'acquisition porte sur les titres de la société-mère.
arbetstagarinflytande
Avgörande
fr
Pressmeddelande /sammanfattning
fr
18-17.042 |13.02.2019
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est d'effet direct.
personalrepresentation - sexuell diskriminering
Avgörande
fr
Pressmeddelande /sammanfattning
fr
18-83.817 |19.02.2019
Les actions nées de la méconnaissance des articles 33, § 2, et 43, a, des mesures d'application de la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen, qui ressortissent à la compétence du tribunal et de la Cour de justice de l'Union européenne, ne tendent qu'à la suspension du versement de l'indemnité d'assistance parlementaire ou à la répétition de l'indu et s'exercent sans préjudice de l'engagement, devant le juge national, de poursuites pénales des chefs d'abus de confiance, complicité de ce délit et recel, qui ne portent ainsi atteinte ni au principe de séparation des pouvoirs ni à celui de l'autonomie parlementaire.
Europaparlamentet - medlemsstaternas behörighet - parlamentarisk immunitet - straffrätt
Avgörande
fr
15-81.316 |18.09.2018
Le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, ne peut écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché.
internationell privaträtt - social trygghet
Avgörande
fr
15-80.735 |18.09.2018
Le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, ne peut écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché.
internationell privaträtt - social trygghet
Avgörande
fr
17-81.235 |24.11.2019
L'interdiction d'importer une préparation magistrale irrégulièrement prescrite par un médecin établi en France est proportionnée à l'objectif de protection de la santé publique qu'elle poursuit, de sorte qu'elle n'est pas contraire à l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
farmaceutisk produkt - importrestriktion - Åtgärder med motsvarande verkan
Avgörande
fr
18-13.383 |29.07.2019
L'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement.
internationell privaträtt - lagstiftning om arvsrätt
Avgörande
fr
17-27.066 |05.07.2019
La simple signature de la mention d'une clause dans laquelle l'emprunteur reconnait avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée ne pouvait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'informations.
Konsumentskydd - bevis - konsumentkredit
Avgörande
fr
18-14.675 |05.07.2019
La décision de la Cour de justice de l'Union à intervenir dans l'affaire C-136/17 est de nature à influer sur la solution du pourvoi.
Internet - personuppgifter - uppgiftsskydd
Avgörande
fr
Bindungswirkung der Tatsachenfeststellungen eines ausländischen Strafurteils im Disziplinarverfahren |19.04.2018
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - Sysselsättning - brottmålsförfarande - förfarande vid disciplinärenden
Avgörande
de en
Pressmeddelande /sammanfattning
de en
Kontrollpflicht von Busunternehmen an Schengen-Binnengrenzen |01.06.2017
Gränskontroller - gränsöverskridande transport
Avgörande
de en
Pressmeddelande /sammanfattning
de en
Transfert d'une quantité de référence au bailleur |18.12.2003
Voraussetzungen der Übertragung einer Milchreferenzmenge auf den Verpächter bei Beendigung des Pachtverhältnisses; Bedeutung des Grundsatzes der Flächenbindung
Mjölkprodukter
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Generelle Höchstaltersgrenze für öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige unzulässig |24.11.2019
Nichtdiskriminierung - Alter
icke-diskriminering
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Benutzungszwang für die Entsorgung gefährlicher Schlachtabfälle |11.12.2014
Folkhälsa - Fri rörlighet för varor - Frihet att tillhandahålla tjänster
Avgörande
de en
Pressmeddelande /sammanfattning
de en
Zahlungsansprüche von Beamten wegen unzulässiger altersabhängiger Besoldung nur in geringem Umfang begründet |30.10.2014
Sysselsättning
Avgörande
de en
Pressmeddelande /sammanfattning
de en
Umweltverbände können Luftreinhalteplan einklagen |05.09.2013
Miljö - Transport
Avgörande
de en
Pressmeddelande /sammanfattning
de en
Definition Abfallerzeuger - Ursachenzusammenhang - Gefährdungshaftung |15.10.2014
Avfall
Avgörande
en
Vergütung von Bereitschaftsdienst |29.04.2004
Sysselsättning
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Accord d'association CEE-Turquie - ordre d'expulsion pour des faits criminels - droit du requérant de faire valoir ses moyens de défense devant une autorité habilitée à donner un avis quant à l’opportunité de la mesure |13.09.2005
Anslutningsavtal - Rätt till inresa och uppehåll
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - enseignant - traitement pour travail à temps partiel |23.06.2005
Sysselsättning
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Obligation d’être relié à un réseau municipal de distribution de chaleur – réduction des gaz à effet de serre – libre circulation des biens et des services dans le secteur de l’énergie – restrictions à la concurrence |25.01.2006
Fri rörlighet för varor - Konkurrens
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle - union civile - allocation de ménage pour fonctionnaires mariés |26.01.2006
Sysselsättning - icke-diskriminering
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Les particuliers ne sont pas habilités à invoquer la violation des directives « oiseaux » et « habitats » |26.04.2007
Miljö - Transport
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Classification de déchets dangereux en tant que déchets ordinaires en l’affaire |26.04.2007
Avfall
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Retrait de la reconnaissance d’un permis de conduire UE – résidence normale dans l’Etat de délivrance – aptitude à la conduite |11.12.2008
Tillnärming av lagstiftning - Transport - körkort
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Télécommunications : régulation de l’accès au marché Bitstream |28.01.2009
Konkurrens - Telekommunikationer - marknadsreglering
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Ausschlussgrund für Flüchtlingsanerkennung; Kriegsverbrechen in einem innerstaatlichen bewaffneten Konflikt; schwere nichtpolitische Straftat |16.02.2010
Rätt till inresa och uppehåll
- flykting
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Transport routier – l’imposition de quotas pour les autorisations d’allers simples entre la Turquie et l'Allemagne ne viole pas le droit européen |30.06.2011
Anslutningsavtal - Fri rörlighet för varor - Frihet att tillhandahålla tjänster
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de en fr
Sur le principe de l’application rétroactive de la disposition prévoyant une sanction moins sévère en cas de surdéclaration intentionnelle sous le régime de l’article 53, alinéa 1 du Règlement 796/2004/CE |01.10.2014
Jordbruksstrukturer - Potatis - Stöd som ges av en medlemsstat - jordbruksareal
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de en fr
Aufhebung und Neufestsetzung von Zahlungsansprüchen für Betriebsprämien |16.09.2015
Monetära åtgärder inom jordbruksområdet - jordbruksareal - system med samlat gårdsstöd
Avgörande
de
Redevance globale pour les inspections sanitaires post mortem et les contrôles des ateliers de découpe |19.07.2015
Jordbruk och fiske
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de en fr
Informationsweitergabe von Informationen, welche eine öffentliche Stelle von sich aus veröffentlicht hat |14.04.2016
Forskning och teknisk utveckling - Inre marknaden - Principer
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Droit de résidence pour les ressortissants turcs sur la base des liens familiaux - droit non éteint par l’exercice d’une activité d’indépendant - pas d'inégalité de traitement par rapport aux ressortissants de la Communauté – suppression de la procédure d’appel lors d’expulsion de délinquants – vice grave de procédure |09.08.2007
Etableringsfrihet - Inre marknaden - Principer - Rätt till inresa och uppehåll
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Droit de résidence pour les ressortissants turcs sur la base des liens familiaux - droit non éteint par l’exercice d’une activité d’indépendant - pas d'inégalité de traitement par rapport aux ressortissants de la Communauté – suppression de la procédure d’appel lors d’expulsion de délinquants – vice grave de procédure |09.08.2007
Etableringsfrihet - Inre marknaden - Principer - Rätt till inresa och uppehåll
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Classification des médicaments et des compléments diététiques – accès général au marché – effet pharmacologique |14.12.2006
Folkhälsa - Hälsoskydd
- Inre marknaden - Principer - Tillnärming av lagstiftning
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Nur Ermessensausweisung von Unionsbürgern; Maßgeblicher Zeitpunkt für die gerichtliche Überprüfung der Ausweisung; Ergänzung und Nachholung der Ermessensentscheidung; Anforderungen des Europäischen Gemeinschaftsrechts |03.08.2004
Etableringsfrihet - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Inre marknaden - Principer - Rätt till inresa och uppehåll
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Rechtsnatur der Zusammenschaltungsanordnung; hoheitlich angeordneter Vertrag, Aufnahme von Kündigungsrechten |31.03.2004
Telekommunikationer - marknadsreglering
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Immunität eines Abgeordneten - wehrdienstgerichtlichen Disziplinarverfahren |10.07.0018
Rättsliga och inrikes frågor - förfarande vid disciplinärenden - parlamentarisk immunitet
Avgörande
de en
Redevance globale pour les inspections sanitaires post mortem et les contrôles des ateliers de découpe |20.07.0015
Jordbruk och fiske
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de en fr
Sur le principe de l’application rétroactive de la disposition prévoyant une sanction moins sévère en cas de surdéclaration intentionnelle sous le régime de l’article 53, alinéa 1 du Règlement 796/2004/CE |01.10.0014
Jordbruksstrukturer - Potatis - Stöd som ges av en medlemsstat - jordbruksareal
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de en fr
Aufhebung und Neufestsetzung von Zahlungsansprüchen für Betriebsprämien |16.09.0015
jordbruksareal - system med samlat gårdsstöd
Avgörande
de
Informationsweitergabe von Informationen, welche eine öffentliche Stelle von sich aus veröffentlicht hat |14.04.0016
Forskning och teknisk utveckling - Inre marknaden - Principer
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
de
Droit de résidence pour les ressortissants turcs sur la base des liens familiaux - droit non éteint par l’exercice d’une activité d’indépendant - pas d'inégalité de traitement par rapport aux ressortissants de la Communauté – suppression de la procédure d’appel lors d’expulsion de délinquants – vice grave de procédure |09.08.0007
Etableringsfrihet - Inre marknaden - Principer - Rätt till inresa och uppehåll
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Classification des médicaments et des compléments diététiques – accès général au marché – effet pharmacologique |14.12.0006
Folkhälsa - Hälsoskydd
- Inre marknaden - Principer - Tillnärming av lagstiftning
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Nur Ermessensausweisung von Unionsbürgern; Maßgeblicher Zeitpunkt für die gerichtliche Überprüfung der Ausweisung; Ergänzung und Nachholung der Ermessensentscheidung; Anforderungen des Europäischen Gemeinschaftsrechts |03.08.0004
Etableringsfrihet - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Inre marknaden - Principer - Rätt till inresa och uppehåll
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
fr
Rechtsnatur der Zusammenschaltungsanordnung; hoheitlich angeordneter Vertrag, Aufnahme von Kündigungsrechten |31.03.0004
Telekommunikationer - marknadsreglering
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
fr
No restriction of examination of asylum applications if proceedings in other countries are not final |14.12.0016
asylpolitik
Avgörande
de en
Pressmeddelande /sammanfattning
de en
Generelle Höchstaltersgrenze für Prüfsachverständige nach der Hessischen Bauordnung zulässig |21.01.0015
icke-diskriminering
- självständig verksamhet - åldersdiskriminering
Avgörande
de en
Pressmeddelande /sammanfattning
de en
Abschiebungsanordnung gegen islamistischen Gefährder |22.08.0017
Rätt till inresa och uppehåll
- asylpolitik
- demandeur d'asile - islam - lagöverträdelse
Avgörande
de en
Pressmeddelande /sammanfattning
en
Ausgleichsanspruch eines Feuerwehrbeamten für unionsrechtswidrige Zuvielarbeit |19.04.0018
Socialpolitik - arbetsrätt - arbetstid - lön - lön för arbete i hemmet
Avgörande
de en
Pressmeddelande /sammanfattning
de en fr
Sicherungsgegenstand einer Ausschreibungskaution für das Angebot zum Ankauf von Butter unter Gewährung einer Beihilfe |29.01.2004
Stöd som ges av en medlemsstat
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr
Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen, Gebühr, Beitrag, Sonderabgabe |21.04.2004
Finansiella bestämmelser - Frihet att tillhandahålla tjänster
Avgörande
de
Pressmeddelande /sammanfattning
en fr