Σημειώματα και μελέτες

Η εν λόγω ενότητα παρέχει τη δυνατότητα μελέτης των εγγράφων, σημειωμάτων και μελετών επιστημονικού, αναλυτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα που συντάσσονται και επιλέγονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα δικαστήρια μέλη του RJUE, προς τον σκοπό προώθησης της αμοιβαίας γνώσης των εθνικών δικαίων.

Πρόκειται ιδίως για έρευνες που πραγματοποιούνται ή ζητούνται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από δικαστήριο μέλος του RJUE στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Οι λεπτομερείς αυτές έρευνες, που μπορούν να αφορούν ένα συγκεκριμένο νομικό ή άλλο ζήτημα, σκοπό έχουν να τροφοδοτήσουν τον προβληματισμό που προηγείται της εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως. Τα σχετικά κείμενα συχνά συντάσσονται ακριβώς με πνεύμα συγκριτικής μελέτης.

Το Δικαστήριο δημοσιεύει στο πλαίσιο αυτό τα «Δελτία έρευνας» της Διεύθυνσης Έρευνας και Τεκμηρίωσης, τα οποία συντάσσονται στα γαλλικά και συνοδεύονται από μια σύνοψη που διατίθεται και στα αγγλικά.

Ο κατάλογος των εν λόγω σημειωμάτων και μελετών παρατίθεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Στο κείμενό τους μπορεί επίσης να γίνει αναζήτηση μέσω της μπάρας αναζήτησης.


Obligation de déclaration par les juges de leurs intérêts financiers
24.06.2020 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
68
en fr
Mécanismes de recours internes existant dans les juridictions internationales et nationales
28.11.2019 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
142 - 150 - βιομηχανική ιδιοκτησία - προσέγγιση των νομοθεσιών
en fr
Portée de l’exigence d’indépendance de l’avocat
05.06.2019 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
139 - γενική αρχή του δικαίου
en fr
Possibilité et conditions d’un contrôle incident de la procédure de nomination d’un juge
15.05.2019 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
65 - 176
en fr
Droits des anciens dirigeants d’une société mise en liquidation d’engager des actions en justice au nom de ladite société
04.02.2019 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
132 - 133
en fr
Anonymat des parties à l’occasion de la publication des décisions de justice
01.03.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
149 - διαδικασία ενώπιον δικαστηρίων - ειδική διαδικασία - διοικητική δικονομία
en fr
Clauses de nationalité applicables à la participation des sportifs amateurs à des compétitions d’athlétisme
03.12.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
ιθαγένεια - αθλητισμός
en fr
Étendue du principe de légalité de l’impôt, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée
03.09.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
85 - 89
en fr
Utilisation du billet à ordre dans les relations avec les consommateurs
12.02.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
148
en fr
Modalités de gestion des données confidentielles dans le cadre des procédures judiciaires nationales
22.10.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
δικαστικός έλεγχος
en fr
Contrôle du respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel par les juridictions dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles
07.02.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
δικαστικός έλεγχος - προστασία δεδομένων
en fr
Conditions et procédures relatives à la perte non volontaire de la nationalité
23.04.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
ιθαγένεια
en fr
Liberté d’expression des parlementaires
25.09.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
ελευθερία έκφρασης - κοινοβούλιο
en fr
Reconnaissance dans les États membres de la kafâla, notamment dans le contexte du droit d’entrée et de séjour dans les États membres
14.09.2020 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
41
en fr
Certificat complémentaire de protection pour les médicaments
28.02.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
142 - 150
en fr
Date déterminante pour apprécier la qualité de «mineur non accompagné» d’un réfugié afin que ses parents bénéficient du droit préférentiel au regroupement familial avec lui
28.09.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
83
en fr
Recevabilité des recours juridictionnels à l’encontre des actes de droit « souple »
30.11.2017 | Δικαστήριο | Δελτίο έρευνας
Διαδικαστικές διατάξεις - αξίωση παροχής εννόμου προστασίας - παραδεκτό
en fr
Application de la jurisprudence Cilfit par les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne
31.05.2019 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
139 - νομολογία (ΕE) - δίκαιο της ΕΕ-εθνικό δίκαιο
en fr
Existence de normes spécifiques ou de principes généraux relatifs à l’abus de droit dans le domaine de la fiscalité directe des États membres
16.10.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
88 - κατάχρηση δικαιώματος
en fr
Contrôle juridictionnel en matière de relations de travail impliquant des églises ou des entreprises de tendance religieuse
10.07.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
73 - 138 - ανεξιθρησκεία - ίση μεταχείριση
en fr
Accès à des informations détenues par les autorités nationales de surveillance financière
12.06.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
93 - 105 - πρόσβαση στην εκπαίδευση - πιστωτικό ίδρυμα - εταιρεία επενδύσεων - χρηματοδοτικό μέσον
en fr
Applicabilité des règles relatives aux "données à caractère personnel" au sens de l’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE, à une copie corrigée d’un examen
06.12.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
149
en fr
Règles de prescription en matière pénale
15.05.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
68 - ποινικό δίκαιο
en fr
Sanctions pénales en cas de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
21.03.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
89
en fr
Cumul des sanctions administratives et pénales et principe ne bis in idem
20.03.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
68 - 85
en fr
Mandat d’arrêt européen: engagement d’exécuter la peine étrangère
30.09.2016 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
81 - εκτέλεση της ποινής
en fr
Litiges issus de la rupture de relations commerciales de longue durée
29.04.2016 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
80 - ενοχικό δίκαιο
en fr
Taxe sur la valeur ajoutée et sur le lieu de prestation en ce qui concerne d'autres droits similaires - Inclusion des quotas d'émission de gaz à effet de serre
29.07.2016 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
89
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
149
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
80 - εκτέλεση της απόφασης
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
ποινικό δίκαιο
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
83
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
30.06.0015 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
80 - ευθύνη
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
68 - δικαιώματα του πολίτη
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
65 - ένδικο μέσο - δίκαιο της ΕΕ
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
128 - ισότητα των φύλων
fr
Port de signes religieux sur le lieu de travail
31.03.2016 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
138 - ανεξιθρησκεία
en fr
Licenciements collectifs
29.04.2016 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
138 - 150 - απόλυση
en fr