Σημειώματα και μελέτες

Η εν λόγω ενότητα παρέχει τη δυνατότητα μελέτης των εγγράφων, σημειωμάτων και μελετών επιστημονικού, αναλυτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα που συντάσσονται και επιλέγονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα δικαστήρια μέλη του RJUE, προς τον σκοπό προώθησης της αμοιβαίας γνώσης των εθνικών δικαίων.

Πρόκειται ιδίως για έρευνες που πραγματοποιούνται ή ζητούνται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από δικαστήριο μέλος του RJUE στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Οι λεπτομερείς αυτές έρευνες, που μπορούν να αφορούν ένα συγκεκριμένο νομικό ή άλλο ζήτημα, σκοπό έχουν να τροφοδοτήσουν τον προβληματισμό που προηγείται της εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως. Τα σχετικά κείμενα συχνά συντάσσονται ακριβώς με πνεύμα συγκριτικής μελέτης.

Το Δικαστήριο δημοσιεύει στο πλαίσιο αυτό τα «Δελτία έρευνας» της Διεύθυνσης Έρευνας και Τεκμηρίωσης, τα οποία συντάσσονται στα γαλλικά και συνοδεύονται από μια σύνοψη που διατίθεται και στα αγγλικά.

Ο κατάλογος των εν λόγω σημειωμάτων και μελετών παρατίθεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Στο κείμενό τους μπορεί επίσης να γίνει αναζήτηση μέσω της μπάρας αναζήτησης.


Accord antidumping – Notion de " destiné à la consommation "
01.09.2021 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
153 - 166 - 168
fr
Pourvoi incident
01.06.2021 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
45 - 46
fr
Procedures for the appointment and designation of judges in the Member States and the role played by the executive or legislature in those procedures
01.10.2020 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
68 - 69
en fr
Management autonomy of national sports federations and whether public procurement rules apply to them
01.05.2020 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
92 - 104 - 150
en fr
Public access to personal data relating to road traffic offences
01.05.2020 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
139 - 149 - 150
en fr
Impact of ongoing criminal proceedings on the conduct of disciplinary proceedings
01.03.2020 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
65
en fr
Requirement for judges to declare their financial interests
24.06.2020 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
68
en fr
Existing internal review mechanisms in international and national courts
28.11.2019 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
142 - 150 - βιομηχανική ιδιοκτησία - προσέγγιση των νομοθεσιών
en fr
Scope of the requirement of independence of lawyers
05.06.2019 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
139 - γενική αρχή του δικαίου
en fr
Possibility and conditions of an incidental review of the procedure leading to a judge’s appointment
15.05.2019 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
65 - 176
en fr
Rights of former directors of a company in liquidation to bring legal proceedings in the name of that company
04.02.2019 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
132 - 133
en fr
Anonymity of the parties on the publication of court decisions
01.03.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
149 - διαδικασία ενώπιον δικαστηρίων - ειδική διαδικασία - διοικητική δικονομία
en fr
Nationality requirements in amateur athletics competitions
03.12.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
ιθαγένεια - αθλητισμός
en fr
Scope of the principle of the legality of taxation, particularly in relation to value added tax
03.09.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
85 - 89
en fr
The use of promissory notes in relations with consumers
12.02.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
148
en fr
Methods of management of confidential data in the context of national judicial proceedings
22.10.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
δικαστικός έλεγχος
en fr
Supervision of courts’ compliance with personal data protection rules when acting in their judicial capacity
07.02.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
δικαστικός έλεγχος - προστασία δεδομένων
en fr
Conditions and procedures relating to involuntary loss of nationality
23.04.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
ιθαγένεια
en fr
Freedom of expression of parliamentarians
25.09.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
ελευθερία έκφρασης - κοινοβούλιο
en fr
Recognition of kafala in the Member States, in particular in connection with the right of entry and residence in Member States
14.09.2020 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
41
en fr
Supplementary protection certificate for medicinal products
28.02.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
142 - 150
en fr
Decisive date for assessing the ‘unaccompanied minor’ status of a refugee in order for his parents to enjoy a preferential right to family reunification with him
28.09.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
83
en fr
Admissibility of court actions against ‘soft’ law measures
30.11.2017 | Δικαστήριο | Δελτίο έρευνας
Διαδικαστικές διατάξεις - αξίωση παροχής εννόμου προστασίας - παραδεκτό
en fr
Application of the Cilfit case-law by national courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy under national law
31.05.2019 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
139 - νομολογία (ΕE) - δίκαιο της ΕΕ-εθνικό δίκαιο
en fr
Whether there are specific rules or general principles on the abuse of law in the area of direct taxation in the Member States
16.10.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
88 - κατάχρηση δικαιώματος
en fr
Judicial review of employment relationships involving churches or religious undertakings
10.07.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
73 - 138 - ανεξιθρησκεία - ίση μεταχείριση
en fr
Access to information held by national financial supervisory authorities
12.06.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
93 - 105 - πρόσβαση στην εκπαίδευση - πιστωτικό ίδρυμα - εταιρεία επενδύσεων - χρηματοδοτικό μέσον
en fr
Applicability of the rules relating to ‘personal data’ within the meaning of Article 2(a) of Directive 95/46/EC, to a corrected script of an examination
06.12.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
149
en fr
Limitation rules in criminal matters
15.05.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
68 - ποινικό δίκαιο
en fr
Criminal penalties in the event of non-payment of value added tax
21.03.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
89
en fr
Cumulation of administrative and criminal sanctions and the ne bis in idem principle
20.03.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
68 - 85
en fr
European arrest warrant: undertakings to execute a foreign sentence
30.09.2016 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
81 - εκτέλεση της ποινής
en fr
Disputes arising from the termination of long-term commercial relations
29.04.2016 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
80 - ενοχικό δίκαιο
en fr
Value added tax and place of supply in the case of ‘similar rights’ — Inclusion of greenhouse gas emission allowances
29.07.2016 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
89
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
149
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
80 - εκτέλεση της απόφασης
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
ποινικό δίκαιο
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
83
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
27.06.0015 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
80 - ευθύνη
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
68 - δικαιώματα του πολίτη
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
65 - ένδικο μέσο - δίκαιο της ΕΕ
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
128 - ισότητα των φύλων
fr
The wearing of religious symbols at the place of work
31.03.2016 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
138 - ανεξιθρησκεία
en fr
Collective redundancies
29.04.2016 | Δικαστήρια της Ένωσης | Δελτίο έρευνας
138 - 150 - απόλυση
en fr