Studia i analizy

Ten dział pozwala zapoznać się z dokumentami, analizami i studiami o charakterze naukowym, analitycznym lub edukacyjnym, opracowanymi i wybranymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przez sądy należące do RJUE w celu pogłębienia wzajemnej znajomości prawa krajowego.

Są to w szczególności badania prowadzone lub zlecone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub sąd należący do RJUE na potrzeby własnej działalności. Takie pogłębione badania, które mogą dotyczyć konkretnej kwestii prawnej lub danego tematu, mają stanowić pożywkę dla rozważań sądów. Są też one często specjalnie napisane z perspektywy porównawczej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udostępnia w tym dziale analizy sporządzane przez Dyrekcję ds. badań i dokumentacji, zredagowane w języku francuskim i zawierające również streszczenie w języku angielskim.

Wykaz tych analiz znajduje się w dole strony. Można je również wyszukiwać poprzez pasek wyszukiwania.


Existence de normes spécifiques ou de principes généraux relatifs à l’abus de droit dans le domaine de la fiscalité directe des États membres
16.10.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Podatki pośrednie - nadużycie prawa
en fr
Contrôle juridictionnel en matière de relations de travail impliquant des églises ou des entreprises de tendance religieuse
10.07.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Zatrudnienie - Polityka socjalna - wolność wyznania - równość traktowania
en fr
Accès à des informations détenues par les autorités nationales de surveillance financière
12.06.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Swobodny przepływ kapitału - Rynek wewnętrzny - Zasady - dostęp do oświaty - instytucja kredytowa - towarzystwo funduszy inwestycyjnych - instrument finansowy
en fr
Applicabilité des règles relatives aux "données à caractère personnel" au sens de l’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE, à une copie corrigée d’un examen
06.12.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Ochrona danych
en fr
Règles de prescription en matière pénale
15.05.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Prawa podstawowe - prawo karne
en fr
Sanctions pénales en cas de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
21.03.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Podatek VAT
en fr
Cumul des sanctions administratives et pénales et principe ne bis in idem
20.03.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Prawa podstawowe - Podatki
en fr
Mandat d’arrêt européen: engagement d’exécuter la peine étrangère
30.09.2016 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
współpraca sądowa w sprawach karnych - wykonanie kary
en fr
Litiges issus de la rupture de relations commerciales de longue durée
29.04.2016 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - prawo zobowiązań
en fr
Taxe sur la valeur ajoutée et sur le lieu de prestation en ce qui concerne d'autres droits similaires - Inclusion des quotas d'émission de gaz à effet de serre
29.07.2016 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Podatek VAT
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Ochrona danych
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - postępowanie egzekucyjne
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
prawo karne
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
polityka azylowa
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
30.06.0015 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - odpowiedzialność
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Prawa podstawowe - prawa obywatela
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Przepisy instytucjonalne - środki odwoławcze - prawo unijne
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
niedyskryminacja - równouprawnienie płci
fr
Port de signes religieux sur le lieu de travail
31.03.2016 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Polityka socjalna - wolność wyznania
en fr
Licenciements collectifs
29.04.2016 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Polityka socjalna - Zbliżanie ustawodawstw - zwolnienie z pracy
en fr