Správy a štúdie

Táto rubrika umožňuje prezeranie dokumentov, správ a štúdií vedeckej, analytickej či pedagogickej povahy vypracovaných a vybraných Súdnym dvorom Európskej únie a členskými súdmi SSEÚ s cieľom posilniť vzájomné poznávanie vnútroštátnych právnych poriadkov.

Ide najmä o rešerše, ktoré vykonal alebo ktoré si vyžiadal Súdny dvor Európskej únie alebo niektorý členský súd SSEÚ pre potreby svojej činnosti. Tieto hĺbkové rešerše, ktoré sa môžu týkať určitej konkrétnej právnej otázky alebo určitej témy, sú určené ako zdroj reflexie pre súdy. Preto sú často zámerne napísané z komparatívneho hľadiska.

Súdny dvor Európskej únie v tomto rámci zdieľa „výskumné správy“, ktoré vypracúva Riaditeľstvo výskumu a dokumentácie, a to vo francúzštine spolu so zhrnutím dostupným aj v angličtine.

Zoznam týchto správ a štúdií sa nachádza v dolnej časti stránky. Možno v nich tiež vyhľadávať pomocou vyhľadávacieho okienka.


Anti-Dumping Agreement – Concept of 'destined for consumption'
01.09.2021 | Súdy Únie | Výskumná správa
Vonkajšie vzťahy - Obchodná politika - Dumping
en fr
Cross-appeals
01.06.2021 | Súdy Únie | Výskumná správa
Hospodárska súťaž - Pomoc priznaná štátmi
en fr
Procedures for the appointment and designation of judges in the Member States and the role played by the executive or legislature in those procedures
01.10.2020 | Súdy Únie | Výskumná správa
Základné práva - Charta základných práv
en fr
Management autonomy of national sports federations and whether public procurement rules apply to them
01.05.2020 | Súdy Únie | Výskumná správa
Sloboda usadiť sa - Slobodné poskytovanie služieb - Aproximácia právnych predpisov
en fr
Public access to personal data relating to road traffic offences
01.05.2020 | Súdy Únie | Výskumná správa
Zásady, ciele a úlohy Zmlúv - Ochrana údajov - Aproximácia právnych predpisov
en fr
Impact of ongoing criminal proceedings on the conduct of disciplinary proceedings
01.03.2020 | Súdy Únie | Výskumná správa
Medziinštitucionálne ustanovenia
en fr
Requirement for judges to declare their financial interests
24.06.2020 | Súdy Únie | Výskumná správa
Základné práva
en fr
Existing internal review mechanisms in international and national courts
28.11.2019 | Súdy Únie | Výskumná správa
Duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo - Aproximácia právnych predpisov - priemyselné vlastníctvo - aproximácia práva
en fr
Scope of the requirement of independence of lawyers
05.06.2019 | Súdy Únie | Výskumná správa
Zásady, ciele a úlohy Zmlúv - všeobecná právna zásada
en fr
Possibility and conditions of an incidental review of the procedure leading to a judge’s appointment
15.05.2019 | Súdy Únie | Výskumná správa
Medziinštitucionálne ustanovenia - Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov
en fr
Rights of former directors of a company in liquidation to bring legal proceedings in the name of that company
04.02.2019 | Súdy Únie | Výskumná správa
Hospodárska a menová politika - Európska centrálna banka (ECB)
en fr
Anonymity of the parties on the publication of court decisions
01.03.2017 | Súdy Únie | Výskumná správa
Ochrana údajov - právny proces - zvláštne konanie - správne konanie
en fr
Nationality requirements in amateur athletics competitions
03.12.2018 | Súdy Únie | Výskumná správa
štátna príslušnosť - šport
en fr
Scope of the principle of the legality of taxation, particularly in relation to value added tax
03.09.2018 | Súdy Únie | Výskumná správa
Dane - Daň z pridanej hodnoty
en fr
The use of promissory notes in relations with consumers
12.02.2018 | Súdy Únie | Výskumná správa
Ochrana spotrebiteľov
en fr
Methods of management of confidential data in the context of national judicial proceedings
22.10.2018 | Súdy Únie | Výskumná správa
súdny prieskum
en fr
Supervision of courts’ compliance with personal data protection rules when acting in their judicial capacity
07.02.2018 | Súdy Únie | Výskumná správa
súdny prieskum - ochrana údajov
en fr
Conditions and procedures relating to involuntary loss of nationality
23.04.2018 | Súdy Únie | Výskumná správa
štátna príslušnosť
en fr
Freedom of expression of parliamentarians
25.09.2017 | Súdy Únie | Výskumná správa
sloboda prejavu - parlament
en fr
Recognition of kafala in the Member States, in particular in connection with the right of entry and residence in Member States
14.09.2020 | Súdy Únie | Výskumná správa
Právo na vstup a pobyt
en fr
Supplementary protection certificate for medicinal products
28.02.2018 | Súdy Únie | Výskumná správa
Duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo - Aproximácia právnych predpisov
en fr
Decisive date for assessing the ‘unaccompanied minor’ status of a refugee in order for his parents to enjoy a preferential right to family reunification with him
28.09.2017 | Súdy Únie | Výskumná správa
azylová politika
en fr
Admissibility of court actions against ‘soft’ law measures
30.11.2017 | Súdny dvor | Výskumná správa
Procesné ustanovenia - žaloba - prípustnosť námietky
en fr
Application of the Cilfit case-law by national courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy under national law
31.05.2019 | Súdy Únie | Výskumná správa
Zásady, ciele a úlohy Zmlúv - judikatúra (EÚ) - právo EÚ - vnútroštátne právo
en fr
Whether there are specific rules or general principles on the abuse of law in the area of direct taxation in the Member States
16.10.2017 | Súdy Únie | Výskumná správa
Nepriame dane - zneužitie práva
en fr
Judicial review of employment relationships involving churches or religious undertakings
10.07.2017 | Súdy Únie | Výskumná správa
Zamestnanie - Sociálna politika - sloboda vierovyznania - rovnaké zaobchádzanie
en fr
Access to information held by national financial supervisory authorities
12.06.2017 | Súdy Únie | Výskumná správa
Voľný pohyb kapitálu - Vnútorný trh – Zásady - prístup k vzdelávaniu - úverová inštitúcia - investičná spoločnosť - finančný nástroj
en fr
Applicability of the rules relating to ‘personal data’ within the meaning of Article 2(a) of Directive 95/46/EC, to a corrected script of an examination
06.12.2017 | Súdy Únie | Výskumná správa
Ochrana údajov
en fr
Limitation rules in criminal matters
15.05.2017 | Súdy Únie | Výskumná správa
Základné práva - trestné právo
en fr
Criminal penalties in the event of non-payment of value added tax
21.03.2017 | Súdy Únie | Výskumná správa
Daň z pridanej hodnoty
en fr
Cumulation of administrative and criminal sanctions and the ne bis in idem principle
20.03.2017 | Súdy Únie | Výskumná správa
Základné práva - Dane
en fr
European arrest warrant: undertakings to execute a foreign sentence
30.09.2016 | Súdy Únie | Výskumná správa
Súdna spolupráca v trestných veciach
- výkon trestu
en fr
Disputes arising from the termination of long-term commercial relations
29.04.2016 | Súdy Únie | Výskumná správa
Súdna spolupráca v občianskych veciach - záväzkové právo
en fr
Value added tax and place of supply in the case of ‘similar rights’ — Inclusion of greenhouse gas emission allowances
29.07.2016 | Súdy Únie | Výskumná správa
Daň z pridanej hodnoty
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Súdy Únie | Výskumná správa
Ochrana údajov
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Súdy Únie | Výskumná správa
Súdna spolupráca v občianskych veciach - výkon rozhodnutia
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Súdy Únie | Výskumná správa
trestné právo
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Súdy Únie | Výskumná správa
azylová politika
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
27.06.0015 | Súdy Únie | Výskumná správa
Súdna spolupráca v občianskych veciach - zodpovednosť
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Súdy Únie | Výskumná správa
Základné práva - občianske práva
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Súdy Únie | Výskumná správa
Medziinštitucionálne ustanovenia - odvolanie - právo EÚ
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Súdy Únie | Výskumná správa
nediskriminácia - rodová rovnosť
fr
The wearing of religious symbols at the place of work
31.03.2016 | Súdy Únie | Výskumná správa
Sociálna politika - sloboda vierovyznania
en fr
Collective redundancies
29.04.2016 | Súdy Únie | Výskumná správa
Sociálna politika - Aproximácia právnych predpisov - prepustenie
en fr