Správy a štúdie

Táto rubrika umožňuje prezeranie dokumentov, správ a štúdií vedeckej, analytickej či pedagogickej povahy vypracovaných a vybraných Súdnym dvorom Európskej únie a členskými súdmi SSEÚ s cieľom posilniť vzájomné poznávanie vnútroštátnych právnych poriadkov.

Ide najmä o rešerše, ktoré vykonal alebo ktoré si vyžiadal Súdny dvor Európskej únie alebo niektorý členský súd SSEÚ pre potreby svojej činnosti. Tieto hĺbkové rešerše, ktoré sa môžu týkať určitej konkrétnej právnej otázky alebo určitej témy, sú určené ako zdroj reflexie pre súdy. Preto sú často zámerne napísané z komparatívneho hľadiska.

Súdny dvor Európskej únie v tomto rámci zdieľa „výskumné správy“, ktoré vypracúva Riaditeľstvo výskumu a dokumentácie, a to vo francúzštine spolu so zhrnutím dostupným aj v angličtine.

Zoznam týchto správ a štúdií sa nachádza v dolnej časti stránky. Možno v nich tiež vyhľadávať pomocou vyhľadávacieho okienka.


Mandat d’arrêt européen: engagement d’exécuter la peine étrangère
30.09.2016 | Súdy Únie | Výskumná správa
Súdna spolupráca v trestných veciach
- výkon trestu
en fr
Litiges issus de la rupture de relations commerciales de longue durée
29.04.2016 | Súdy Únie | Výskumná správa
Súdna spolupráca v občianskych veciach - záväzkové právo
en fr
Taxe sur la valeur ajoutée et sur le lieu de prestation en ce qui concerne d'autres droits similaires - Inclusion des quotas d'émission de gaz à effet de serre
29.07.2016 | Súdy Únie | Výskumná správa
Daň z pridanej hodnoty
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Súdy Únie | Výskumná správa
Ochrana údajov
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Súdy Únie | Výskumná správa
Súdna spolupráca v občianskych veciach - výkon rozhodnutia
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Súdy Únie | Výskumná správa
trestné právo
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Súdy Únie | Výskumná správa
azylová politika
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
30.06.0015 | Súdy Únie | Výskumná správa
Súdna spolupráca v občianskych veciach - zodpovednosť
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Súdy Únie | Výskumná správa
Základné práva - občianske práva
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Súdy Únie | Výskumná správa
Medziinštitucionálne ustanovenia - odvolanie - právo EÚ
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Súdy Únie | Výskumná správa
nediskriminácia - rodová rovnosť
fr
Port de signes religieux sur le lieu de travail
31.03.2016 | Súdy Únie | Výskumná správa
Sociálna politika - sloboda vierovyznania
en fr
Licenciements collectifs
29.04.2016 | Súdy Únie | Výskumná správa
Sociálna politika - Aproximácia právnych predpisov - prepustenie
en fr