Съдебна мрежа на ЕС

Съдебната мрежа на Европейския съюз (RJUE) e създадена по инициатива на председателя на Съда на Европейския съюз и председателите на конституционните и върховните съдилища на държавите членки на Форума на магистратите, който се проведе в Съда на Европейския съюз на 27 март 2017 г. по случай 60-ата годишнина от подписването на Римските договори.

Още през януари 2018 г. обсъжданията, вдъхновени от общия интерес от засилване на съдебното сътрудничество в Европа в служба на качественото правосъдие, доведоха до създаването на платформа за сигурно споделяне на информация между членуващите в RJUE съдилища — първото конкретно проявление на това сътрудничество. Тъй като поместваната на тази платформа информация е от голямо значение за развитието и съгласуваността на правото на Съюза, Съдът на Европейския съюз и останалите участващи съдилища впоследствие взеха решение да дадат широк публичен достъп до всички неповерителни документи в специално пространство за RJUE на сайта Curia.

Основната цел на това пространство е да осигури споделен и централизиран достъп до информация и документи, които биха могли да са от полза за прилагането, разпространението и изучаването на правото на Съюза, така както е тълкувано и прилагано не само от Съда на Европейския съюз, но и от националните юрисдикции. Друга от целите му е да способства за взаимното познаване и разбиране на правото и системите на държавите членки от сравнителноправна гледна точка, което би позволило по-лесно да се вземат под внимание правните традиции на всяка страна.

За тази цел пространството за RJUE дава възможност за:

пряк достъп до преюдициалните дела (чрез търсачка с предварително зададени критерии за търсене), и конкретно за справки с отправените след 1 юли 2018 г. преюдициални запитвания, на езика на производството, но и на всички други езици, на които са налични,

справки с постановени от националните юрисдикции съдебни актове, избрани от конституционните и върховните съдилища на държавите членки поради значението им за правото на Съюза,

справки с различни научни и образователни документи, резултат от изследователската и аналитичната работа на членуващите в RJUE съдилища, в това число бележки и анализи, тематични фишове за съдебната практика в областта на правото на Съюза и различни правни коментари.

 

Достъп до непубличната платформа на RJUE [само за членуващите съдилища]