Den Europæiske Unions Domstolsnetværk

Den Europæiske Unions Domstolsnetværk (JNEU) blev oprettet på initiativ af Den Europæiske Unions Domstols præsident og præsidenterne for medlemsstaternes forfatningsdomstole og øverste domstole i anledning af det dommerforum, der blev organiseret af Den Europæiske Unions Domstol den 27. marts 2017 med henblik på fejringen af 60-årsdagen for undertegningen af Romtraktaterne.

Drøftelserne, der var inspireret af en fælles interesse i at forstærke det retlige samarbejde i Europa for at fremme udviklingen af et retsvæsen af høj kvalitet, førte i januar 2018 til oprettelsen af en sikret samarbejdsplatform mellem de retsinstanser, som er medlemmer af Den Europæiske Unions Domstol, der var det første konkrete udtryk for dette samarbejde. Henset til, at de informationer, der stilles til rådighed på denne platform, har stor interesse for EU-rettens udvikling og sammenhæng, valgte Den Europæiske Unions Domstol og de deltagende retsinstanser dernæst at dele alle ikke-fortrolige dokumenter med offentligheden ved at tildele en side til JNEU på webstedet Curia.

Dette har nemlig til hovedformål at dele og centralisere informationer og dokumenter, der er nyttige med henblik på anvendelse, udbredelse og studier af EU-retten, således som denne fortolkes og anvendes ikke blot af Den Europæiske Unions Domstol, men ligeledes af de nationale retsinstanser. Det har ligeledes til formål at fremme det gensidige kendskab til og den gensidige forståelse af medlemsstaternes lovgivninger og systemer, med henblik på komparativ ret, der kan lette hensynet til den enkeltes retlige traditioner.

I denne henseende gør JNEU-webstedet det muligt:

at få direkte adgang til præjudicielle sager (takket være en forud defineret indstilling af søgekriterierne i søgemaskinen) og navnlig at konsultere de anmodninger om præjudicielle afgørelser, der erindgivet fra den 1. juli 2018, på processproget, men ligeledes på alle de disponible sprog

at konsultere afgørelser afsagt af de nationale retsinstanser, der er blevet udvalgt af medlemsstaternes forfatningsdomstole og øverste domstole på grund af deres interesse for EU-retten

at konsultere forskellige videnskabelige eller pædagogiske dokumenter, der hidrører fra forsknings- og overvågningsarbejder udført af de retsinstanser, der er medlemmer af JNEU, hvad enten der er tale om noter og studier, faktablade om retspraksis i EU-retten eller værktøjer til opfølgning på retsudviklingen.

 

Adgang til JNEU’s platform, som ikke er offentligt tilgængelig [adgang begrænset til de retsinstanser, der er medlemmer]