Súdna sieť EÚ

Súdna sieť Európskej únie (SSEÚ) bola vytvorená na základe podnetu predsedu Súdneho dvora Európskej únie a predsedov ústavných a najvyšších súdov členských štátov v rámci Fóra sudcov, ktoré zorganizoval Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) 27. marca 2017 pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv.

Diskusie vedené spoločným záujmom o posilnenie súdnej spolupráce v Európe na zabezpečenie kvalitného súdnictva viedli už v januári 2018 k vzniku zabezpečenej komunikačnej platformy pre členské súdy SSEÚ, ktorá bola prvým konkrétnym plodom tejto spolupráce. Vzhľadom na to, že informácie poskytované na tejto platforme majú veľký význam pre rozvoj a jednotu práva Únie, Súdny dvor Európskej únie a zúčastnené súdy sa v rámci druhej etapy rozhodli zdieľať so širokou verejnosťou všetky dokumenty, ktoré nemajú dôverný charakter, tým, že vytvoria priestor venovaný SSEÚ na internetovej stránke Curia.

Hlavným cieľom tohto priestoru je totiž zdieľať a centralizovať informácie a dokumenty užitočné pre uplatňovanie, šírenie a štúdium práva Únie, tak ako ho vykladá a uplatňuje nielen Súdny dvor Európskej únie, ale aj vnútroštátne súdy. Jeho cieľom je tiež podporovať vzájomné spoznávanie a pochopenie právnych poriadkov a systémov členských štátov z pohľadu porovnávacieho práva, čo môže uľahčiť zohľadnenie právnych tradícií každého z nich.

Priestor SSEÚ na tento účel umožňuje:

priamy prístup ku konaniam o prejudiciálnych otázkach (vďaka prednastaveným vyhľadávacím kritériám vo vyhľadávacom formulári), a osobitne prezeranie návrhov na začatie prejudiciálneho konania podaných od 1. júla 2018, a to nielen v jazyku konania, ale aj vo všetkých dostupných jazykoch,

prezeranie rozhodnutí vnútroštátnych súdov vybraných ústavnými a najvyššími súdmi členských štátov pre ich význam z hľadiska práva Únie,

prezeranie rôznych dokumentov vedeckej alebo pedagogickej povahy, ktoré sú výsledkom rešerší alebo monitoringu judikatúry vykonávaných členskými súdmi združenými v SSEÚ, či už ide o správy alebo štúdie, prípadne tematické súbory k judikatúre v oblasti práva Únie alebo nástroje právneho monitoringu.

 

Prístup k neverejnej platforme SSEÚ [prístup len pre zúčastnené súdy]