EU:s domstolsnätverk

Europeiska unionens domstolsnätverk bildades på initiativ av ordföranden för Europeiska unionens domstol och ordförandena för medlemsstaternas författningsdomstolar och högsta domstolar i samband med det domarforum som anordnades av Europeiska unionens domstol den 27 mars 2017 för att högtidlighålla 60-årsjubileet av Romfördragens undertecknande.

Diskussionerna, som inspirerades av ett gemensamt intresse att stärka samarbetet mellan de nationella domstolarna och EU-domstolen, till gagn för rättsskipningen inom EU, ledde redan i januari 2018 till att det skapades en plattform där de domstolar som är med i nätverket på ett säkert sätt kan utbyta information med varandra. Denna plattform var det första konkreta uttrycket för detta samarbete. Med hänsyn till det stora intresse som den information som görs tillgänglig på denna plattform har för utvecklingen av och sammanhanget i unionsrätten, har Europeiska unionens domstol och de deltagande domstolarna valt att, i ett andra steg, göra alla handlingar som inte är av konfidentiell karaktär tillgängliga för allmänheten, genom att ge tillgång till ett utrymme som avser domstolsnätverket på Curias hemsida.  

Det främsta ändamålet med detta utrymme är att dela med sig av och samla ihop uppgifter och handlingar som kan vara till hjälp vid tillämpningen, spridningen och studiet av unionsrätten, såsom den tolkats och tillämpats inte bara av Europeiska unionens domstol utan även av de nationella domstolarna. Ändamålet är även att främja den ömsesidiga kunskapen om och förståelsen av medlemsstaternas lagstiftning och rättssystem, med sikte på en komparativ rätt som innebär att det är lättare att beakta varje medlemsstats rättsliga traditioner.

I detta syfte är det möjligt att på utrymmet avseende Europeiska unionens domstolsnätverk:

direkt få tillgång till mål om förhandsavgörande (med hjälp av en förutbestämd konfiguration av sökkriterierna i sökmotorn) och, särskilt, kunna läsa de beslut om hänskjutande som getts in efter den 1 juli 2018, på rättegångsspråket, men även, i alla tillgängliga språkversioner,

läsa de avgöranden som meddelats av nationella domstolar som valts ut av medlemsstaternas författningsdomstolar och högsta domstolar på grund av deras intresse för unionsrätten,

läsa olika vetenskapliga eller pedagogiska dokument som ingår i utredningsarbeten eller bevakningssammanställningar som utarbetats av de domstolar som är medlemmar i EU.s domstolsnätverk, oavsett om det rör sig om promemorior eller studier, tematiska faktablad om rättspraxis inom unionsrätten eller verktyg för bevakning av rättsutvecklingen.

 

Ingång till den del av EU:s domstolsnätverks plattform som inte är tillgänglig för allmänheten (tillgången är begränsad till de domstolar som är medlemmar)